บุคลากรของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

บุคลากร ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง
นายศักดา  ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม ครู  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
นายสมอ  ทาเอื้อ  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายชาตรี  ต่ายจันทร์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสายฝน  มาภรณ์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายเสน่ห์   พันธุ์ดี ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนพมาศ  แย้มเจิม ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมปอง  ดิษฐ์น้อย ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐณิชาช์  บุญไว ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวหทัยพร  มลทอง ครู 
นางสาวภาวนา   สมเสียง ครู 
นายธีรชาติ  ละเหลา ครู 
นางสาวจิราพร   เพ็งพะโยม ครู 
นางสาวรุ่งทิวา   กาฬภักดี ครู 
นางสาวน้ำมนต์   ค้าธัญญะ ครูผู้ช่วย 
นายเจตริน  ธรรมโชโต ครูผู้ช่วย 
นางสาวมนัสนันท์   คำแหง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 
นางสาวสุภาพร   สอนอินต๊ะ ครูอัตราจ้าง 
นางสาวรัชต์จีรา  อังกูรภัทรสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ