เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                           
                                               ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                             เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                                …………………………………..

                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒   คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม) ของข้าราชการในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ระยะเวลา ๔ ปี)  ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จะต้องตอบสนองต่อความต้องกันของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
                   ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
                   ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำคัญตามพันธกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์อย่างมีธรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
                    ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้
                   ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
                   ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรใน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรรมความร่วมมือ
                             ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ  ในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)
                             ๕.๒ ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๓ ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๕ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
                             ๕.๖ ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                             ๕.๗ ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามามารถ

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่   ๑๙  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔

                                               
                                                          (ลงชื่อ)  
                                                              

                                                                    ( นายศักดา     ใจตรง )
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริห

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                             เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ฉบับภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด pagatjetjumnongEN_65
                                                …………………………………..