foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการศึกษา

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

4. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ2) พ.ศ.2553

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

9. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ

10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561

12. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

13. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

14. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

15. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

 กฏหมายอื่นๆ

16 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

17 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

18 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

19 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19 2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

20 แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

21 ตรวจเงินแผ่นดิน

22 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

23 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

25 คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1502682
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
388
2060
388
1492490
36983
39013
1502682

Your IP: 3.237.16.210
Server Time: 2021-10-28 10:55:48
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.