IMG 3495 IMG 3497 IMG 3498 IMG 3502 IMG 3500 IMG 3501 

            โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านประธานคณะกรรมการคือท่าน ผอ.สัมฤทธิ์  รงค์ทอง  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหันคาพิทยาคม และ ศึกษานิเทศน์จาก สพม.5  เมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2561