ข้อมูลจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัด ชัยนาท

ภาคเยนที่ 1   ปีการศึกษา   2560 ( 10 พ.ย. 60 )

 

ระดับ ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 11 16 29
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 9 18 27
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 36 56
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 8 25
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 11 25
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 31 19 50
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 10 22
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 12 10 22
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 24 20 44
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 75 75 150
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 9 16 25
มัธยมศึกษาปีที่ 5 8 18 26
มัธยมศึกษาปีที่ 6 6 14 20
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 48 71
รวมนักเรียนทั้งหมด 98 123 221

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อำเภอเนินขาม  จังหวัด ชัยนาท

ภาคเยนที่ 1    ปีการศึกษา    2560  (  10  พ.ย.  60 )

 

ระดับ ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่  1/1 11 16 29
มัธยมศึกษาปีที่  1/2 9 18 27
รวมมัธยมศึกษาปีที่  1 20 36 56
มัธยมศึกษาปีที่  2/1 17 8 25
มัธยมศึกษาปีที่  2/2 14 11 25
รวมมัธยมศึกษาปีที่  2 31 19 50
มัธยมศึกษาปีที่  3/1 12 10 22
มัธยมศึกษาปีที่  3/2 12 10 22
รวมมัธยมศึกษาปีที่  3 24 20 44
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 75 75 150
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่  4 9 16 25
มัธยมศึกษาปีที่  5 8 18 26
มัธยมศึกษาปีที่  6 6 14 20
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 48 71
รวมนักเรียนทั้งหมด 98 123 221