โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

866733
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
458
1928
6301
852345
2742
31942
866733

Your IP: 3.230.154.129
Server Time: 2020-06-03 19:09:34

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นายวินิจ  ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ ๔๓ ๓๑ ผอ./น.ข. กศ.ม การบริหารการศึกษา    
นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ๖๐ ๔๐ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง ๔๒   ชม.
นางรัศมี ทองแว่น ๕๘ ๓๗ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ชั้น ม.๑ ม, ๓-๖

๔ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายสมอ ทาเอื้อ ๕๔ ๓๔ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา               ชั้น ม. ๑-๖ ๗ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายชาตรี ต่ายจันทร์ ๕๒ ๓๑ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ศิลปะ

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง/ ๕๔ ชม.
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี             ๔๙ ๒๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

และเทคคโนโลยี

ชั้น ม. ๑-๓

๗ ครั้ง/ ๕๐ ชม.
นางมยุรีย์ ใจแสน ๖๐ ๔๐ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม. ๑ ,,

๓ ครั้ง/ ๓๐   ชม.
นายวิเชียร   เวชสถิตย์ธรรม ๕๕ ๓๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. -

๒ ครั้ง/ ๑๘ ชม.

  

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม ๕๔ ๓๒ คศ.๒/ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑,,,,

๒ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๐ นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ๕๓ ๓๒ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ สส.บ. เกษตรกรรม

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑-๖

๔ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๑ นางสาวรัตนา   จันทรา ๕๓ ๒๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจ

คณิตศาสตร์

ชั้น ม. ๑-๓

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๔ นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค ๕๕ ๒๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. ๑,,,

๕ ครั้ง/   ๓๖ ชม.
๑๕ นางสายฝน มาภรณ์ ๕๐ ๒๔ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๑,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๕,

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๖

นางสาวสมปอง

ดิษฐ์น้อย

๔๖ ๒๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น ม. ๕,

ฟิสิกส์ ชั้น ม. ๔,,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๔

๘ ครั้ง/ ๖๔ ชม.
๑๗ นางนพมาศ โพโต ๔๓ ๒๐ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ วท.ม. เคมี

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๓

เคมี   ชั้น ม.๔ -๖

๕ ครั้ง/ ๔๒ ชม.
๑๘

นางณัฐณิชาร์

พุ่มจำปา

๓๖ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ชั้น ม.๒ -๖

๓ครั้ง/ ๔๘ชม.
๑๙

นาวสาวสุขุมาภรณ์

มลทอง

๔๑ ครู คบ. ภาษาไทย

ภาษาไทยชั้น ม๑

แนะแนว

ศิลปะ

๓ ครั้ง/ ๓๐ ชม.

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก            ๑๗         คน          คิดเป็นร้อยละ      ๙๔.๔๔

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด       ๑             คน          คิดเป็นร้อยละ      ๕.๕๖

ครูพี่เลี้ยง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
นางสาวมนัสนันท์ คำแหง ๒๖ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม. ๑-๓ งปม.

ผู้บริหารโรงเรียน

 0011 0 

นางรัศมี    ทองแว่น
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ราคาน้ำมันวันนี้

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.