โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นายศักดา  ใจตรง ๔๒ ๓๐ ผอ./น.ข. กศ.ม การบริหารการศึกษา    
นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ๖๒ ๔๒ ข้าราชการบำนาญ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง ๔๒   ชม.
นางรัศมี ทองแว่น ๖๐ ๓๙ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ชั้น ม.๑ ม, ๓-๖

๔ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายสมอ ทาเอื้อ ๕๖ ๓๖ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา               ชั้น ม. ๑-๖ ๗ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายชาตรี ต่ายจันทร์ ๕๔ ๓๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ศิลปะ

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง/ ๕๔ ชม.
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี             ๕๑ ๒๗ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

และเทคคโนโลยี

ชั้น ม. ๑-๓

๗ ครั้ง/ ๕๐ ชม.
นายวิเชียร   เวชสถิตย์ธรรม ๕๗ ๓๗ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. -

๒ ครั้ง/ ๑๘ ชม.

  

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม ๕๖ ๓๔ คศ.๒/ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑,,,,

๒ครั้ง/ ๒๔ ชม.
นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ๕๕ ๓๔ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ สส.บ. เกษตรกรรม

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑-๖

๔ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๐ นางสาวรัตนา   จันทรา ๕๕ ๒๗ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจ

คณิตศาสตร์

ชั้น ม. ๑-๓

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๑ นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค ๕๗ ๒๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. ๑,,,

๕ ครั้ง/   ๓๖ ชม.
๑๒ นางสายฝน มาภรณ์ ๕๒ ๒๖ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๑,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๕,

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๓

นางสาวสมปอง

ดิษฐ์น้อย

๔๘ ๒๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น ม. ๕,

ฟิสิกส์ ชั้น ม. ๔,,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๔

๘ ครั้ง/ ๖๔ ชม.
๑๔ นางนพมาศ โพโต ๔๕ ๒๒ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ วท.ม. เคมี

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๓

เคมี   ชั้น ม.๔ -๖

๕ ครั้ง/ ๔๒ ชม.
๑๕

นางณัฐณิชาร์

พุ่มจำปา

๓๘ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ชั้น ม.๒ -๖

๓ครั้ง/ ๔๘ชม.
๑๖

นาวสาวหทัยพร

มลทอง

๔๓ ครู คบ. ภาษาไทย

ภาษาไทยชั้น ม๑

แนะแนว

ศิลปะ

๓ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๗ นางสาวภาวนา สมเสียง     ครู   ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม๑ 

ม ๓ และ ม ๖

 
๑๘ นางสาวจิราพร เพ็งพโยม     ครูผู้ช่วย   ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม๒ 

ม ๔ และ ม ๕

 
๑๙ นายธีรชาติ ละเหลา     ครูผู้ช่วย   ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ ชั้น ม. ๔,,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๔

 
๒๐ นางสาวรุ่งที่วา การภักดี     ครู   ภาษาไทย

ภาษาไทยชั้น ม ๑ 

ม ๒ ม ๔-๖

 

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก            ๑๙         คน          คิดเป็นร้อยละ      ๙๔.๔๔

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด       ๑             คน          คิดเป็นร้อยละ      ๕.๕๖

ครูพี่เลี้ยง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
นางสาวมนัสนันท์ คำแหง ๒๖ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม. ๑-๓ งปม.

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942311
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
151
677
828
933023
14637
31409
942311

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 14:37:19
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.