โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 

สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษา

            การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่ช่วยให้การดำรงชีวิตในสังคม เป็นไปอย่างสงบสุข เป็นการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้กับคนในสังคม เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมและแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุ่งกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้รับการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษา ที่ต้องส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของครอบครัว ชุมชนในท้องถิ่นโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที ๖

๑.ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาที่จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๓และช่วงชั้นที่ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลเนินขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๖โทรสาร ๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๗   e – mail nk.๐๗๕ @hotmail.com website   http: // www.nkr.ac.th มีพื้นที่ ๓๕ไร่ ๑งาน มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล ได้แก่   ต.เนินขาม ต.สุขเดือนห้า และ ต. กะบกเตี้ย  

          

๒. ข้อมูลการบริหาร

                ๒.๑   ผู้บริหาร ชื่อ นายศักดา   ใจตรง  วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศษ.ม      สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงปัจจุบัน

               

๒.๒ ประวัติ ที่ตั้ง ขนาดของสถานศึกษา

                         โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเนินขาม 

จังหวัดชัยนาท  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับอนุมัติจัดตั้ง เมื่อวันที่  ๒๗ 

มีนาคม  ๒๕๒๔  และเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๔  เป็นต้นมา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐  หมู่ที่  ๘  ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   ติดถนนลาดยางสายหันคา – หูช้าง ผู้เสนอขอโรงเรียนมาก่อตั้งได้แก่ ส.ส. ศรายุทธ     

ชนะกุล  กำนันหา  ทองคำ  นายชาลี  ทาเอื้อ  นายบุญช่วย แสนแก้ว  และประชาชนตำบลเนินขาม 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  มีเนื้อที่  ๓๕ ไร่  ๑ งาน  โดยมีราษฎรบริจาคดังนี้

               ๑.  นายแถม   จีนอ่ำ  บริจาค   ๓๓  ไร่  ๓ งาน  

               ๒.  ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน คือ  นายเหลือ   ศรีเดช ,  นายหลุย  ดวงมี 

และ นายแดง   ติ่งปาลพงษ์   จำนวน  ๑   ไร่  ๑ งาน  

              เมื่อเดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  สภาตำบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพื้นที่  และก่อสร้างอาคารชั่วคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  และมีผู้บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน โรงเรียนจึงเริ่มดำเนินการเปิดสอนเริ่มเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๙ 

พฤษภาคม  ๒๕๒๔  มีนักเรียนทั้งหมด   ๔๘  คน ผู้บริหารท่านแรก คือ นายธนิต  มณฑา การจัดการศึกษา จัดแบบสหศึกษามีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม ๙ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒ คน ครู ๑๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน

๓  ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)

                   ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๕๐   คน

                   ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๒๒๙ คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน      

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.๑ ๓๓ ๒๐ ๕๓ ๒๖.๕
ม.๒ ๒๕ ๒๐ ๔๕ ๒๒.๕
ม.๓ ๒๙ ๒๗ ๕๖ ๒๘
รวม ๘๗ ๖๗ ๑๕๔
ม.๔ ๑๘ ๒๗ ๑๓.๕
ม.๕ ๑๔ ๒๑ ๑๐.๕
ม.๖ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑๓.๕
รวม ๒๗ ๔๘ ๗๕
รวมทั้งหมด ๑๑๓ ๑๑๖ ๒๒๙

                  

               ๓) จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๒๓   คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗

                   ๔) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๒       ๕) จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๑๗   คน   คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒

                   ๖)   จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๙ คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๓

                   ๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน   คิดเป็นร้อยละ -

                   ๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑๗ คน   คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒

                   ๙)   จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน)   -   คน   คิดเป็นร้อยละ -

                   ๑๐) สถิติการขาดเรียน ๕  คน   คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘

                   ๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น -  คน   คิดเป็นร้อยละ -

                   ๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร

                           .๓  จำนวน     ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓  

                           ม.๖     จำนวน ๒๗   คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                   ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน =  : ๑๓
                   ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๒๒๙   คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                   ๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒๒๒    คน   คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๔

                   ๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๒๒๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๔

                   ๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ ๒๒๙  คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                   ๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ ๒๒๐   คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗

                   ๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๒๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                   ๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๙  คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

                                  

. ข้อมูลครูและบุคลากร

                   ครูประจำการ

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
นายประเสริฐ   เงินเนตร์ ๕๙ ๓๑ ผอ./ชนพ กศ.ม บริหาร
นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ๕๘ ๓๘ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ภาษาไทย

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง ๔๒   ชม.
นางรัศมี ทองแว่น ๕๖ ๓๕ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ชั้น ม.๑ ม, ๓-๖

๔ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายสมอ ทาเอื้อ ๕๒ ๓๒ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา               ชั้น ม. ๑-๖ ๗ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
นายชาตรี ต่ายจันทร์ ๕๐ ๒๙ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา

ศิลปะ

ชั้น ม. ๑-๖

๖ ครั้ง/ ๕๔ ชม.
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี             ๔๗ ๒๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

การงานอาชีพ

และเทคคโนโลยี

ชั้น ม. ๑-๓

๗ ครั้ง/ ๕๐ ชม.
นางมยุรีย์ ใจแสน ๕๘ ๓๘ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหารการศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม. ๑ ,,

๓ ครั้ง/ ๓๐   ชม.
นายวิเชียร   เวชสถิตย์ธรรม ๕๓ ๓๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. -

๒ ครั้ง/ ๑๘ ชม.
นางอุบลวรรณ   กฤษณะพันธุ์ ๕๔ ๒๗ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. ๒-๖

๓ ครั้ง/๒๔ ชม.

  

ที่ ชื่อ ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
๑๐ นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม ๕๒ ๓๐ คศ.๒/ชำนาญการ ศษ.บ. สังคมศึกษา

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑,,,,

๒ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๑ นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ๕๑ ๓๐ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ สส.บ. เกษตรกรรม

การงานอาชีพ

ชั้น ม. ๑-๖

๔ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๒ นางสุนทรี   อภิวัฒน์ปุญญบาล ๕๐ ๒๖ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาแนะแนว

ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม. ๒,,

แนะแนว ชั้น ม. ๑-๖

๕   ครั้ง/ ๓๖ ชม.
๑๓ นางสาวรัตนา   จันทรา ๕๑ ๒๓ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. บริหารธุรกิจ

คณิตศาสตร์

ชั้น ม. ๑-๓

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๔ นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค ๕๓ ๒๑ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

ชั้น ม. ๑,,,

๕ ครั้ง/   ๓๖ ชม.
๑๕ นางสายฝน มาภรณ์ ๔๘ ๒๒ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๑,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๕,

๓ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๖

นางสาวสมปอง

ดิษฐ์น้อย

๔๔ ๒๑ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ชั้น ม. ๕,

ฟิสิกส์ ชั้น ม. ๔,,

ชีววิทยา ชั้น ม. ๔

๘ ครั้ง/ ๖๔ ชม.
๑๗ นางนพมาศ โพโต ๔๑ ๑๘ คศ.๓/ชำนาญการพิเศษ วท.ม. เคมี

วิทยาศาสตร์

ชั้น ม. ๓

เคมี   ชั้น ม.๔ -๖

๕ ครั้ง/ ๔๒ ชม.
๑๘

นางณัฐณิชาร์

พุ่มจำปา

๓๔ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ชั้น ม.๒ -๖

๓ครั้ง/ ๔๘ชม.
๑๙

นาวสาวสุขุมาภรณ์

มลทอง

๓๙ ครู คบ. ภาษาไทย

ภาษาไทยชั้น ม๑

แนะแนว

ศิลปะ

๓ ครั้ง/ ๓๐ ชม.

จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก            ๑๗         คน          คิดเป็นร้อยละ      ๙๔.๔๔

จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด       ๑             คน          คิดเป็นร้อยละ      ๕.๕๖

ครูพี่เลี้ยง

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
นางสาวมนัสนันท์ คำแหง ๒๔ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม. ๑-๓ งปม.

. ข้อมูลอาคารสถานที่

ที่ อาคารสถานที่ จำนวน (หลัง,สนาม)
หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ๑ หลัง
อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ หลัง
อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. (ปรับปรุง ๒๙) ๑ หลัง
โรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ ๑ หลัง
บ้านพักครู แบบ ๒๐๒ ก ๔ หลัง
บ้านพักครู แบบ ๒๐๔/๒๕๒๗ ๑ หลัง
ห้องส้วมชาย ๑ หลัง
ห้องส้วมหญิง                      ๒ หลัง
สนามบาสเกตบอล,วอลเลย์บอล                      ๒ สนาม
๑๐ สนามตะกร้อ ๑ สนาม
๑๑ สนามเปตอง                      ๒ สนาม
๑๒ สนามฟุตบอล                      ๑ สนาม
๑๓ หอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง

. ข้อมูลงบประมาณ

                   รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ ๒,๑๗๑,๒๘๐.- งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๒,๕๒๐,๕๖๐
เงินนอกงบประมาณ ๕,๕๗๒.๘๑- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๒๐๕,๐๑๒.๔๖-
เงินอื่นๆ (ระบุ) - งบอื่นๆ (ระบุ) -
รวมรายรับ ๒,๑๗๖,๘๕๒.๘๑- รวมรายจ่าย ๑๔,๗๕๒,๕๗๒.๔๖-

                  

           งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของรายรับ

                   งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของรายรับ

๕. สภาพชุมชนโดยรวม

๕.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงตอนเหนือและตะวันตก เขตที่ราบสูงและภูเขาในท้องที่ตำบลกะบกเตี้ย ภูเขาประเภทดินลูกรังอยู่ในเขตตำบลกะบกเตี้ยและตำบลเนินขาม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่และการใช้ประโยชน์ทำนา ๖๔,๒๘๐ ไร่ ไร่นาสวนผสม ๙๒๐ ไร่

ทำสวน ๑,๒๑๐ ไร่ ทำไร่ ๘๘,๒๔๐ ไร่ เขตการปกครองตามพระราชบัญญัตการปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗   แบ่งเป็นตำบลเนินขามมี ๑๙ หมู่บ้าน ประชากร ๖,๑๙๘ คน ตำบลกะบกเตี้ยมี ๑๕ หมู่บ้าน ประชากร ๕,๕๑๘ คน และตำบลสุขเดือนห้ามี ๑๔ หมู่บ้าน ประชากร ๕,๔๔๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗,๑๖๒ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีตำรวจอำเภอเนินขาม วัดเนินขาม โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สถานีไฟฟ้าอำเภอเนินขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนินขาม โรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการจำนวน ๘ โรงเรียน ตำบลเนินขามประกอบด้วย ๒ โรงเรียนคือ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ตำบลสุขเดือนห้า ประกอบด้วย ๓ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลกะบกเตี้ย ประกอบด้วย ๓ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย   โรงเรียนที่อยู่ในเขตร่วมบริการ คือ โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม และมีโรงเรียนที่เปิดสอน                             ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ผ้าทอพื้นบ้าน เนินขาม ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่นางแมว

             การศึกษา มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน ๘ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จำนวน ๑ โรงเรียน สังกัดกรมอาชีวศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน

           ด้านสาธารณสุข มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนี้

- โรงพยาบาลประจำอำเภอ ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลเนินขาม ขนาด ๑๐ เตียง เนินขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แห่ง

                   ๕.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๕,๐๐๐.- บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน

๕.๓ อยู่ในชุมชนใหญ่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและการสนับสนุนจากชุมชน ท้องถิ่นเป็นอย่างดี

แต่ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บางส่วนต้องออกไปทำงานรับจ้างที่ต่างจังหวัด ส่งผลทำให้นักเรียนขาดความใกล้ชิด ขาดการดูแลจากพ่อแม่และผู้ปกครอง ผู้เรียนยังขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจให้หลากหลายทุกระดับชั้น

๖. แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้

                ๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๑๐ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทั้งหมด ๑๕๕๘๒ เล่มการสืบค้นหนังสือละการยืม – คืน ใช้ระบบบาร์โค้ด จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น ๑๕๐ คน / วัน

                ๒) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสถิติการใช้ ๑๕ ครั้ง / ปี (เฉลี่ยสูงสุด เดือน มิถุนายน ต่ำสุดเดือน มีนาคม)

๗. แนวทางการพัฒนาในอนาคต

          (๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน ตั้งใจเรียน   โดยจัดการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน แบบบูรณาการ ให้มีการทดลองให้ได้ปฏิบัติจริง แบบอภิปราย ฯลฯ รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่ค้นคว้าที่ผู้เรียนเข้าใช้ได้ทุกเวลา เพื่อฝึกนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง

            (๒) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดสอนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล / กลุ่ม และใช้สื่อวิจัยแก้ปัญหามากขึ้น

            (๓) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมทั้งกิจกรรมพัฒนานักเรียน ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ รวมทั้งนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

            (๔) ส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์วิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอาคารฝึกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน

            (๕) จัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในมาตรฐานที่อยู่ในระดับคุณภาพดีให้คงอยู่ต่อไป และพัฒนาในแต่ละตัวบ่งชี้ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นปรากฏเป็นภาพแห่งความสำเร็จอย่างชัดเจน

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942312
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
152
677
829
933023
14638
31409
942312

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 14:43:48
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.