foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

 สภาพปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของสถานศึกษา

            การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถพื้นฐานที่ช่วยให้การดำรงชีวิตในสังคม เป็นไปอย่างสงบสุข เป็นการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี ให้กับคนในสังคม เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมและแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มุ่งกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย และความเป็นสากล รวมทั้งมีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้รับการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษา ที่ต้องส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของครอบครัว ชุมชนในท้องถิ่นโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนดคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที ๖

๑.ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาที่จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๓และช่วงชั้นที่ ๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลเนินขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๖โทรสาร ๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๗   e – mail nk.๐๗๕ @hotmail.com website   http: // www.nkr.ac.th มีพื้นที่ ๓๕ไร่ ๑งาน มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล ได้แก่   ต.เนินขาม ต.สุขเดือนห้า และ ต. กะบกเตี้ย  

          

๒. ข้อมูลการบริหาร

                ๒.๑   ผู้บริหาร ชื่อ นายศักดา   ใจตรง  วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศษ.ม      สาขาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงปัจจุบัน

                ๒.๒ ประวัติ ที่ตั้ง ขนาดของสถานศึกษา

                         โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเนินขาม 

จังหวัดชัยนาท  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับอนุมัติจัดตั้ง เมื่อวันที่  ๒๗ 

มีนาคม  ๒๕๒๔  และเริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๔  เป็นต้นมา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐  หมู่ที่  ๘  ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท   ติดถนนลาดยางสายหันคา – หูช้าง ผู้เสนอขอโรงเรียนมาก่อตั้งได้แก่ ส.ส. ศรายุทธ     

ชนะกุล  กำนันหา  ทองคำ  นายชาลี  ทาเอื้อ  นายบุญช่วย แสนแก้ว  และประชาชนตำบลเนินขาม 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  มีเนื้อที่  ๓๕ ไร่  ๑ งาน  โดยมีราษฎรบริจาคดังนี้

               ๑.  นายแถม   จีนอ่ำ  บริจาค   ๓๓  ไร่  ๓ งาน  

               ๒.  ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน คือ  นายเหลือ   ศรีเดช ,  นายหลุย  ดวงมี 

และ นายแดง   ติ่งปาลพงษ์   จำนวน  ๑   ไร่  ๑ งาน  

              เมื่อเดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  สภาตำบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพื้นที่  และก่อสร้างอาคารชั่วคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  และมีผู้บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน โรงเรียนจึงเริ่มดำเนินการเปิดสอนเริ่มเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑๙ 

พฤษภาคม  ๒๕๒๔  มีนักเรียนทั้งหมด   ๔๘  คน ผู้บริหารท่านแรก คือ นายธนิต  มณฑา การจัดการศึกษา จัดแบบสหศึกษามีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม ๙ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒ คน ครู ๑๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1502731
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
437
2060
437
1492490
37032
39013
1502731

Your IP: 3.237.16.210
Server Time: 2021-10-28 11:55:30
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.