โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
ระดับ ดี
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ระดับ ดี
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ ดี
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ดี
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ระดับ ดี
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
ระดับ ดี
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ระดับ ดีเยี่ยม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับ ดีเยี่ยม
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับ ดี
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ ดี
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับ ดีเยี่ยม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับ ดี
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ระดับ ดี
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับ ดี
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
ระดับ ดี
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น
ระดับ ดี
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ระดับ ดี
การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077597
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
284
791
1075
1068914
4305
36337
1077597

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 04:01:49
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.