โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

660024
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
224
2091
5922
645268
11946
31669
660024

Your IP: 18.206.194.210
Server Time: 2019-11-13 12:31:56

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงได้กาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายใน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนบท้ายประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
ระดับ ดี
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ระดับ ดี
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับ ดี
๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับ ดี
๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
ระดับ ดี
๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทางาน
ระดับ ดี
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ระดับ ดีเยี่ยม
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ระดับ ดีเยี่ยม
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ระดับ ดี
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับ ดี
๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ระดับ ดีเยี่ยม
๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๑ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ระดับ ดี
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ระดับ ดี
๔. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับ ดี
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
ระดับ ดี
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น
ระดับ ดี
๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
ระดับ ดี
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
ระดับ ดี
การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๔ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี
ระดับ 2 พอใช้
ระดับ 1 ปรับปรุง
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน

boos 

นายวินิจ   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ราคาน้ำมันวันนี้

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2019 School's Fun  Rights Reserved.