โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 1
ส่วนที่ 1
1. สภาพแวดล้อมทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาที่จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจาอาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2524 และเริ่มเปิดทาการสอนเมื่อปีการศึกษา 2524 เป็นต้นมา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ติดถนนลาดยาง สายหันคา-หูช้าง มีเนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน โดยมีราษฎรบริจาคดังนี้
1. นายแถม จีนอ่า บริจาค 7 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
2. นายบัวรี สิงห์สม บริจาค 7 ไร่
3. นายยม ศรีวันนา บริจาค 1 ไร่
4. กานันหา ทองคา บริจาค 3 ไร่
5. ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคือ นายเหลือ ศรีเดช , นายหลุย - ดวงมี และ นายแดง ติ่งปาลพงษ์ จานวน 16 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2524 สภาตาบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารชั่วคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จานวน 6 ห้องเรียน สิ้นงบประมาณ 250,000 บาท และ มีผู้บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน เช่น อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประตูฟุตบอล ตู้เก็บเอกสาร ตุ่มน้า และโรงเรียนห้วยกรดวิทยาได้ให้ยืมโต๊ะเรียนและเก้าอี้ จานวน 60 ชุด กระดานและอุปกรณ์อื่น ๆ โรงเรียนจึงเริ่มดาเนินการเปิดการเรียนการสอน
ปรัชญา คติพจน์ สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน สีประจาโรงเรียน
สัญลักษณ์ประจาโรงเรียน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 2
ปรัชญาของโรงเรียน “ รอบรู้วิชาการ งานดี กีฬาเก่ง เคร่งจริยธรรม ”
คติพจน์ของโรงเรียน “ ปญญา นราน รตน ” หมายถึง ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
สีประจาโรงเรียน “ เขียว – เหลือง ”
สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม
อักษรย่อชื่อโรงเรียน “ น.ข.”
ต้นไม้ประจาโรงเรียน “ ต้นมะสัง ”
วัดประจาโรงเรียน “ วัดเนินขาม ”
1.2 ข้อมูลบุคลากร
ตารางที่ 1 จานวนครู จาแนกตามตาแหน่งและระดับ วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตาแหน่ง
รับ
เงินเดือน
ในอันดับ
วิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
1.ผู้อานวยการโรงเรียน
คศ 1
ปฏิบัติการ
-
-
-
คศ 2
ชานาญการ
-
-
-
คศ 3
ชานาญการพิเศษ
1
-
1
คศ 4
เชี่ยวชาญ
-
-
-
คศ 5
เชี่ยวชาญพิเศษ
-
-
-
2.รองผู้อานวยการโรงเรียน
คศ 1
ปฏิบัติการ
-
-
-
คศ 2
ชานาญการ
-
-
-
คศ 3
ชานาญการพิเศษ
-
-
-
คศ 4
เชี่ยวชาญ
-
-
-
3.ครู
คศ 1
ปฏิบัติการ
-
2
2
คศ 2
ชานาญการ
-
1
1
คศ 3
ชานาญการพิเศษ
4
11
15
คศ 4
เชี่ยวชาญ
-
-
-
คศ 5
เชี่ยวชาญพิเศษ
-
-
-
4.ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
-
-
-
รวมทั้งสิ้น
5
14
19
จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนมีจานวนครู 19 คน จาแนกตามระดับได้แก่ ผู้อานวยการ จานวน 1 คน ครูชานาญการพิเศษ จานวน 15 คน ครูชานาญการ จานวน 1 คน ครูปฏิบัติการ จานวน 2 คน ครูผู้ช่วย จานวน - คน ครูจ้างสอน จานวน - คน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 3
ตารางที่ 2 วุฒิทางการศึกษาของบุคลากร วุฒิ การศึกษา จานวน ชาย หญิง รวม ปริญญาโท 5 4 9 ปริญญาตรี - 10 10 ต่ากว่าปริญญาตรี - - - รวม 5 14 19
จากตารางที่ 2 โรงเรียนมีจานวนครู 19 คน มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท 9 คน ปริญญาตรี 10 คน ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน - คน
1.3 ข้อมูลนักเรียน
ตารางที่ 3 จานวนนักเรียน ห้องเรียนในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จาแนกรายชั้นและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ชั้น/ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
นักเรียน
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
47
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
57
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
51
2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
155
6
มัธยมศึกษาปีที่ 4
27
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
27
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
34
1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
88
3
รวมทั้งสิ้น
243
9
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558
จากตารางที่ 3 โรงเรียนมีจานวนห้องเรียน 9 ห้องเรียน และนักเรียน จานวน 243 คน
1.4 ข้อมูลทรัพยากร
ตารางที่ 4 จานวนอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2558
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 4
ลักษณะอาคารสถานที่ จานวน หอพระพุทธรูปประจาโรงเรียน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 108 ล 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 216 ล. ( ปรับปรุง 29 ) 1 หลัง โรงฝึกงาน แบบ 102 / 27 1 หลัง บ้านพักครู แบบ 202 ก 4 หลัง บ้านพักครู แบบ 204 / 2527 1 หลัง ห้องส้วมชาย 1 หลัง ห้องส้วมหญิง 2 หลัง สนามบาสเกตบอล,วอลเลย์บอล 2 สนาม สนามตะกร้อ 2 สนาม สนามเปตอง 3 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม หอประชุมโรงอาหาร 100 / 27 1 หลัง
จากตารางที่ 4 พบว่าโรงเรียนมีอาคารเรียนจานวน 2 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง โรงฝึกงาน จานวน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และสนามกีฬา 8 สนาม
1.5 ลักษณะชุมชน
ลักษณะที่ตั้งของอาเภอเนินขาม (บ้านเนินขาม) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากจังหวัดชัยนาท 53กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2,469.769 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,543,591 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงตอนเหนือและตะวันตกเขตที่ราบสูง และภูเขาในท้องที่ ตาบลกะบกเตี้ย ภูเขาประเภทดินลูกรัง อยู่ในเขตตาบลกะบกเตี้ย และตาบลเนินขาม ไม่มีแม่น้าไหลผ่านพื้นที่และการใช้ประโยชน์ ทานา 64,280 ไร่ ไร่นาสวนผสม 920 ไร่ ทาสวน 1,210 ไร่ ทาไร่ 88,240 ไร่ เขตการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 แบ่งเป็น ตาบลเนินขาม มี 19 หมู่บ้าน ประชากร 7,650 คน ตาบลกะบกเตี้ยมี 15 หมู่บ้าน ประชากร 6,895 คน และตาบลสุขเดือนห้ามี 14 หมู่บ้าน ประชากร 7,865 คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 22,410 คน
โรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการจานวน 8 โรงเรียน
1) ตาบลเนินขามประกอบด้วย 2 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาลเนินขาม
- โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง
2) ตาบลสุขเดือนห้า ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ดังนี้
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 5
- โรงเรียนบ้านวังคอไห
- โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
- โรงเรียนบ้านหนองยาง
3) ตาบลกะบกเตี้ย ประกอบด้วย 3 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
- โรงเรียนบ้านเก่า
- โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนที่อยู่ในเขตร่วมบริการ คือ โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม และมีโรงเรียนที่เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 6
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียน
นักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ
ศูนย์ฯสุขศึกษาและพลศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ด้านการบริหารวิชาการ
ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานส่งเสริมฯ
ด้านการบริหารทั่วไป
-หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
-งานสานักงานบริหารทั่วไป
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา
-งานอาคารสถานที่/และสภาพ
แวดล้อม
-งานประชาสัมพันธ์
-งานโสตทัศนูปกรณ์
-งานจัดระบบควบคุมใน
หน่วยงาน
-หัวหน้าฝ่ายบุคคลากร
-สานักงานส่งเสริมการศึกษา
-งานรักษาความปลอดภัย/วินัย
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
-งานองน
-หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
-งานสานักงานงบประมาณ
-งานธุรการ
-งานบุคคล
-งานแผนงาน/งบประมาณ
-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัสดุและทรัพยน
-หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
-งานสานักงานวิชาการ
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานวัดผลประเมินผลฯ
-งานทะเบียน
-งาน GPA/ PR
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานรับนักเรียน
-งานวิจัยฯ
-งานประกันคุณภาพฯ/นิเทศฯ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 7
ส่วนที่ 2
สภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้ดาเนินการระดมความคิดเห็นอย่างหลากหลาย จากบุคคล ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และดาเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นขั้นตอนโดยกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก
1. ปัจจัยด้านโอกาส
1.1 ด้านการศึกษา โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรม ที่โดดเด่นเอื้อต่อการเรียนการสอน สามารถจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้หลายอย่าง ได้แก่ การทอผ้าชุมชน ห้องสมุดประชาชน สถานประกอบการและมีโครงสร้างพื้นฐานการดารงชีวิตที่ดีนอกจากนั้นบุคคลในชุมชนยังมีวัฒนธรรมที่พึ่งพาอาศัยกันทาให้นักเรียนมีนิสัยรักความสามัคคี รักหมู่คณะส่งผลให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ด้านการใช้เทคโนโลยี มีการนาการศึกษาทางไกลดาวเทียมมาใช้รวมถึงระบบ DSL ซึ่งเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีสถานบริการอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งในการสืบค้นข้อมูล
1.3 ด้านเศรษฐกิจ มีการจัดตลาดนัดสินค้าการเกษตรและสิ้นค้าทั่วไป สามารถ เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนได้ อาชีพทอผ้าในท้องถิ่นของชุมชนเป็นงานที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ให้กับชุมชนนักเรียนได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติซึ่งทาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
1.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย มีพระราชบัญญัติการศึกษาให้มีโอกาสแกผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีการปรับปรุงระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน ผู้นาชุมชนทุกระดับให้การช่วยเหลือและสนับสนุนทาให้โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยด้านอุปสรรค
2.1ด้านสังคมวัฒนธรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได้น้อย ไม่มีพื้นที่ทากินเป็นของตนเอง จึงมีค่านิยมไม่ส่งเสริมบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูง สภาพชุมชนมีปัญหาด้านมลภาวะ ทาให้เกิดปัญหาสุขภาพ
2.2 ด้านเทคโนโลยี สถานบริการเอกชนขาดการควบคุมที่ดีทาให้เด็กและเยาวชนใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 8
2.3 ด้านการเมืองและกฎหมาย รัฐบาลมีนโยบายปรับลดอัตรากาลังของภาครัฐส่งผลให้ขาดอัตรากาลังครู โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลนทาให้ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาและความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน
1. ปัจจัยด้านจุดแข็ง โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างที่เป็นระบบชัดเจนมีคณะกรรมการมีชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ที่เข้มแข็ง บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1.1 ด้านบริการและผลผลิต โรงเรียนมีการจัดทาหลัก สูตรที่หลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคลองกับท้องถิ่น เช่น การนานักเรียนไปเรียนรู้ภูมิปัญญา การส่งเริมความสมารถพิเศษทุกด้าน ทั้งด้านดนตรี กีฬา วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 ด้านปริมาณและคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติ การตามจรรยาบรรณครู เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ทาให้มีผลงานทางวิชาการและได้รับรางวัลอยู่เสมอ
1.3 ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีธรรมนูญโรงเรียน บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดทาและดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัจจัยด้านจุดอ่อน โรงเรียนขาดแคลนครูบางสาระวิชา เช่น ฟิสิกส์ ภาษาไทย ครูบางส่วนยังสอนหลายรายวิชาและได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษมากทาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานด้านงบประมาณได้รับการจัดสรรน้อย ไม่เพียงพอ ทาให้ขาดแคลนวัสดุ – อุปกรณ์ในการจัดทาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการต่างๆ
จากการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์พบว่าปัจจัยที่เป็นโอกาส ที่เด่นชัดที่สุด คือ ด้านสังคมวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งวิถีชีวิตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ สามารถนามาใช้สนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้เป็นอย่างดี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักท้องถิ่นเห็นคุณค่า และแนวทางอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ในขณะ เดียวกันความขาดแคลนทางด้านเทคโนโลยี งบประมาณที่จาเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จาเป็น ต้องระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝุายที่สามารถให้การสนับสนุนได้ทั้งเครือข่ายชุมชนผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาองค์กรท้องถิ่น เอกชน เพื่อระดมทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับการขาดแคลนบุคลากรสาขาที่ขาดแคลนดังกล่าว จาเป็นต้องใช้การบริหารจัดการ โดยนาจุดแข็งในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะ และ ความสามารถที่หลากหลายเพื่อนามาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดแคลนอันจะนาไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามความต้องการของชุมชนและสามารถแข็งขันกับหน่วยงานอื่น ได้การนานโยบายของรัฐบาล สพฐ. สพม. 5 ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดี
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 9
จากผลการดาเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา ในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธ์ศาสตร์การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเปูาหมายการศึกษาของชาติ ควรมี ทิศทางการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันซึ่งมีความพร้อม ในทุกด้าน มีนโยบาย และแผนงานที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และท้องถิ่นโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพื่อพยายามปลูกฝัง ฝึกฝนการใฝุรู้ใฝุเรียนให้เกิดกับนักเรียนทุกคน และมีความกระตือรือร้นสนใจ การเรียนรู้ตลอดเวลา และมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์ในการทางาน ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามศักยภาพส่งเสริม ให้ผู้เรียน และบุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เกิดจิตสานึก ในความเป็นไทย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ตระหนัก และเห็นคุณค่า ในด้าน การเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถ และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี และ มีความสามารถ ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ในด้านครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน การทดลอง การปฏิบัติ และการนาเสนอ การใช้เทคโนโลยี ผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย และมี การบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นสมาชิกสังคมแห่งการพัฒนาตนเอง (social network) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และเผยแพร่สู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง และควรได้รับการการพัฒนาการเขียนแผนการสอนการวิจัยในชั้นเรียน การผลิตสื่อนวัตกรรม และมีทักษะในการวัดผลประเมินผล
จากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน (สมศ.) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับโรงเรียน จึงได้นาผลประเมินดังกล่าวมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ ในทุกด้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร โดยมุ่งปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2548-2553 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนในฝัน ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานทัดเทียมกันและเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนในฝัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความได้ด้วยตนเองเป็นคนดี มีคุณธรรม รู้จัดคิดวิเคราะห์ มีทักษาการดารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง ในด้านการพัฒนาครู มุ่งเน้นการมีทักษะ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 10
ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้านผู้บริหาร มุ่งพัฒนาผู้บริหารเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนมีการจัดบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วม จากทุกฝุาย
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตระหนักถึงความจาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเป็นโรงเรียนต้นแบบ การปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นใน การกาหนดทิศทางการพัฒนาการดาเนินงานของโรงเรียนได้ดาเนินการโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม ให้ทุกฝุาย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในทุกด้านของโรงเรียนแล้วร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ คือ
วิสัยทัศน์
“ บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ฟูเฟื่องคุณธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 11
เป้าประสงค์
1. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
2. บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. สร้างเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง
4. สร้างความตระหนักบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ
เป้าหมาย
1. คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
2. บุคลากรร่วมกันคิด ร่วมกันทา ร่วมกันจัดการ ร่วมกันรับผิดชอบแก้ปัญหาและพัฒนา
3. คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้รับการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น
4. บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ไม่น้อยกว้าร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
3. จานวนคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา
4. บุคลากรทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 12
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1. พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีแก่ครูและบุคลากร
2. เสริมสร้างขวัญ กาลังใจแก่บุคลากร
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมาย
1. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการใช้ทักษะ ICT
2. บุคลากรทุกคนมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถผลิต CAI
4. ครูทุกคนได้รับการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการทุกปี
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในกลุ่มสาระต่างๆทุกปี
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษา
3. จานวนสื่อและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตโดยบุคลากรในสถานศึกษา
4. จานวนบุคลากรที่มีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1. เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน
2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
3. กิจกรรมคุณธรรมนาความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง
เป้าหมาย
1. ร้อยละ 80 ของพื้นที่โรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบอย่างชัดเจน
2. ค่าน้าค่าไฟในโรงเรียน มีปริมาณการใช้ลดลงไม่น้อยกว่า 30%
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติจริง
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. นักเรียนทุกคนต้องผ่านการเข้าค่ายคุณธรรม
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนมีความสะอาดเป็นระเบียบขึ้นอย่างชัดเจน
2. ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ฯลฯ ลดลง
3. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 13
4. ลักษณะของการจัดกิจกรรมคุณธรรมนาความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง
5. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการคุณธรรมนาความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้
1. กิจกรรมห้องสวยโรงเรียนงาม
2. จัดอุทยานการศึกษา
3. กิจกรรมเรารักต้นไม้และต้นไม้พูดได้
4. กิจกรรม Cleaning Day
เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย สวยงาม
2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม Cleaning Day
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระ
2. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
( วิถีชีวิตลาวเวียง )
3. ร้อยละของจานวนผลงานหรือโครงงานที่ได้จากกิจกรรม บูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. กิจกรรมการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
3. นักเรียนและครูใช้ Internet ในการสื่อสารและการเรียนรู้
4. ส่งเสริมความสารมารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ
เป้าหมาย
1. ครูสามารถเขียนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระได้
2. ครูจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้
3. นักเรียนและครูใช้ Internet ในการสื่อสารและการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 14
4. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขัน
5. นักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาความสามารถพิเศษ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในกลุ่มสาระ
2. ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม การบูรณาการทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
( วิถีชีวิตลาวเวียง )
3. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
4. จานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันความสามารถพิเศษทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 6 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. นิทรรศการวิชาการ
3. วัดแววอัจฉริยะ
เป้าหมาย
1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับรางวัลการแข่งขัน
2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 นาผลงานเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
3. นักเรียนทุกคนได้รับการวัดแววความสามารถพิเศษ
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลงานทางวิชาการ
4. จานวนนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
5. จานวนนักเรียนที่แสดงออกในด้านความสามารถพิเศษในงานของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 15
ส่วนที่ 3
สรุปโครงการ / แผนงาน / รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม
สรุปงบประมาณฝ่ายต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 2559
งบประมาณทั้งหมด
1.1 เงินอุดหนุนรายหัว = 729,000 บาท
1.2 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน = 106,920 บาท
ได้จัดสรรให้แต่ละฝุาย ดังต่อไปนี้
1. ฝ่ายวิชาการ ( 50 % )
1.1 กลยุทธ์ที่ 1 – 6 = 240,000 บาท
1.2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน = 24,500 บาท
1.3 พัฒนาบุคลากร (ประชุมสัมมนา ) = 100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น = 364,500 บาท
2. ฝ่ายบริหาร ( 45 % )
2.1 ค่าสาธารณูปโภค = 282,000 บาท
2.1.1 ค่าไฟฟูา = 240,000 บาท
2.1.2 ค่าโทรศัพท์, Internet = 42,000 บาท
2.2 ค่าน้ามันรถตัดหญ้า = 10,000 บาท
2.3 จัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุสานักงาน = 11,050 บาท
2.4 นักเรียนพระราชทาน = 20,000 บาท
2.5 ประชุมกรรมการสถานศึกษา = 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น = 328,050 บาท
3. ฝ่ายบุคลากร ( 3 % ) = 21,870 บาท
4. ฝ่ายอาคารสถานที่ ( 2 % ) = 14,580 บาท
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 16
ฝ่ายวิชาการ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 17
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2558 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ มาตรา 23 (4) เน้นในเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสอดคล้องกันมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จากการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติต่ากว่ามาตรฐานแกนกลาง ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงเร่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาหลัก และรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งด้านนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนจะได้เกิดการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 18
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย
2.4 เพื่อผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.5 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 จัดทาแบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกกิจกรรม
3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ 80
3.1.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 70
3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมี นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 5 รายการi
3.1.5 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ร้อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
3.2.3 แบบประเมินเจตคติมีประสิทธิภาพ
3.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2.5 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ
4. กิจกรรม
4.1 จัดถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการสอนเสริม O NET ชั้น ม. 3 และ ม. 6
4.2 วันสุนทรภู่
4.3 วันภาษาไทยแห่งชาติ
4.4 ค่ายการอ่าน
4.5 ค่าย WALK RALLY การอ่าน
4.6 ค่ายเรารักษ์ภาษาไทย
4.7 สอนเสริมเพื่อการสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
4.8 สอนเสริมเพื่อการสอบ GAT
4.9 สอนเสริมเพื่อการสอบ PISA
4.10 สอนเสริมเพื่อการสอบ LAS
4.11 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
4.12 การสอนเสริมเพื่อการปรับพฤติกรรมการอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4.13 จัดซื้อ และผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 19
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการสอนเสริม
ครูสุรัตนา
2. วันสุนทรภู่
ครูสุรัตนา
3.วันภาษาไทยแห่งชาติ
ครูสุรัตนา
4. ค่ายการอ่าน
ครูสุรัตนา
5. ค่าย WALK RALLY การอ่าน
ครูสุรัตนา
6. ค่ายเรารักษ์ภาษาไทย
ครูสุรัตนา
7. สอนเสริมเพื่อการสอบ O NET
ครูสุรัตนา
8. สอนเสริมเพื่อการสอบ GAT
ครูสุรัตนา
9. สอนเสริมเพื่อการสอบ PISA
ครูสุรัตนา
10. สอนเสริมเพื่อการสอบ LAS
ครูสุรัตนา
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 20
11. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
12. การสอนเสริมเพื่อการปรับพฤติกรรมการอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูสุรัตนา
13.จัดซื้อ และผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
ครูสุรัตนา
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดถ่ายเอกสารเอกสารประกอบการสอนเสริม
5,500
5,500
2. วันสุนทรภู่
3,500
3,500
3. วันภาษาไทยแห่งชาติ
-
-
4. ค่ายการอ่าน
3,500
3,500
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
5. ค่าย WALK RALLY การอ่าน
2,500
2,500
6 ค่ายเรารักษ์ภาษาไทย
2,500
2,500
7. . สอนเสริมเพื่อการสอบ O NET
-
-
8. สอนเสริมเพื่อการสอบ GAT
-
-
9. สอนเสริมเพื่อการสอบ PISA
-
-
10. สอนเสริมเพื่อการสอบ LAS
-
-
11. แข่งขันทักษะทางวิชาการ
3,500
3,500
12.การสอนเสริมเพื่อการปรับพฤติกรรมการอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-
-
13. จัดซื้อ และผลิตนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้
9,000
9,000
รวม
30,000
30,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
7.1 กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีความเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน
สารวจความคิดเห็นของนักเรียน
แบบแสดงความคิดเห็น
7.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ผลการสอบระดับโรงเรียน
แบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 21
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
เพิ่มขึ้น
และระดับชาติ
7.3 ร้อยละของนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ-เรียนรู้ภาษาไทย
วัดเจตคติของนักเรียน
แบบวัดเจตคติ
7.4 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทยมีนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อต่อการเรียนรู้
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
-แบบประเมินการผลิตสื่อฯ
-แบบประเมินการใช้สื่อฯ
-แบบรายงานการจัดซื้อ
7.5 ร้อยละของนักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ต่างๆ
สารวจสอบถามความ-คิดเห็น
แบบสอบถามความคิดเห็น
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเต็มตามศักยภาพ
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น
8.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย
8.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีนวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับชั้น
8.5 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาสื่อการเรียนรู้
8.6 นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ
8.7 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสาคัญและค่ายการเรียนรู้ ๆ
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
กระดาษ A 4
แฟูมพลาสติก แฟูมแข็ง
กระดาษปกสีต่าง ๆ
ไส้แฟูม
กาวย่น
สมุดปกอ่อน
กระดาษ 100 ปอด์น
ขนม
สมุดปกแข็ง
ปากกา
ไม้บรรทัด
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 22
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ)) (นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ลงชื่อ.............. .........................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 23
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้ของอารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ และทักษะการคิดคานวณ คิดวิเคราะห์
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สามารถนาความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 24
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 250 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนาทักษะการคิด-
คานวณและคิดวิเคราะห์
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน และทักษะการคิดคานวณ การคิดวิเคราะห์
4. กิจกรรม
4.1 จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
4.2 จัดซื้อตู้ใต้หน้าต่าง
4.3 แข่งขันเกม 24 / หมากฮอส / คณิตศิลป์ / การสร้างรูปด้วยเส้นด้าย ระดับโรงเรียน
4.4 จัดกิจกรรม Math Day (นักเรียนชั้น ม.1)
4.5 จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ (นักเรียนชั้น ม.3)
4.6 เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน ( ท่องสูตรคูณ , คณิตคิดลัด , คณิตคิดสนุก ,
คณิตคิดคานวณ , เกมคณิตศาสตร์ , พับกระดาษรูปทรงเรขาคณิต )
4.7 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4.8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
2. จัดซื้อตู้ใต้หน้าต่าง
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
3. แข่งขันเกม 24 / หมากฮอส / คณิตศิลป์ / การสร้างรูปด้วยเส้นด้าย ระดับโรงเรียน
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
4. จัดกิจกรรม
Math Day (นักเรียนชั้น ม.1)
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 25
5. จัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ (นักเรียนชั้น ม.3)
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
6. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
8. พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระฯ คณิตฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียน
15,000
4,000
4,000
7,000
2. จัดทาปูายนิเทศ
4,000
4,000
3. แข่งขันเกม 24 / หมากฮอส / คณิตศิลป์ / การสร้างรูปด้วยเส้นด้าย ระดับโรงเรียน
-
4. จัดกิจกรรม Math Day
3,000
3,000
5. จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์
3,000
3,000
6. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน
-
7. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5,000
5,000
รวม
30,000
9,000
10,000
11,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
8.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8.2 นักเรียนมีทักษะการคิดคานวณ สามารถคิด
1. ทาแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 26
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิเคราะห์และเขียน
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8.3 นักเรียนนาความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิต
8.2 นักเรียนมีพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
กระดาษ A 4
ปากกาไวท์บอร์ด แปลงลบกระดาน
แฟูมแข็ง
ใส้แฟูม
กาวย่น
หลอดไฟฟูา
พัดลม
ไมล์ลอย
สมุด
ปากกา
ไม้บรรทัด
วัสดุจัดกิจกรรมและรางวัล
ปูายนิเทศ
พัฒนาบุคลากร
4 อัน
1,000
15,000
6,000
4,000
5,000
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 27
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัศมี ทองแว่น) (นางรัศมี ทองแว่น)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ลงชื่อ.......... .............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ........................... ............ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 28
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงจัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป การเรียนรู้ของอารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักในบทบาทการจัดการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ครูต้องมีความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง สื่อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูจาเป็นต้องสืบเสาะหาแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบทเรียนเพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะความสามารถในการวิเคราะห์องค์ความรู้ และสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ ในรูปแบบโครงงานการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 29
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคลอย่างหลากหลาย
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา วิทยาศาสตร์ศาสตร์สามารถนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ใน ชีวิตประจาวัน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 243 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการ พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน นักเรียนสามารถจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อนาเสนอ และ แข่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
มีทักษะการคิดวิเคราะห์
4. กิจกรรม
4.1 จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน
- สารเคมี
- สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน
4.2 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
- พัดลม ระบบไฟฟูา
4.3 จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์
4.4 จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์
4.5 จัดกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
4.6 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4.7 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
2. ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 30
3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
4. กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
5. จัดกิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
6. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
8. พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
อ.สมอ
อ.เสน่ห์
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อสารเคมี
15,000
3,000
12,000
2. อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
5,000
5,000
3. จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
5,000
5,000
4. จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์
3,000
3,000
5. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน
6. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
2,000
2,000
รวม
30,000
3,000
27,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัด
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 31
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ มีทักษะทางวิทยาศาสตร์
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สามารถจัดทาโครงงาน
การเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
8.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
8.3 นักเรียนนาทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
กระดาษ A 4
ปากกาไวท์บอร์ด แฟูมซองขยายข้าว
ใส้แฟูม
ลาโพงพกพา
สารเคมี
30
4
3
5
2
100
300
100
100
2500
3,000
1200
300
500
5000
15000
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 32
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย) (นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
ลงชื่อ......... ..............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 33
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการสื่อสารและปรับตัวให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เข้าใจภาษาละวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถสื่อสาร
กับเจ้าของภาษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของ อารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตและ
เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสังคมทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ สามารถนาความรู้และทักษะทางภาษาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 34
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 243 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนาทักษะ
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน และทักษะการฟัง การพูด อ่าน เขียน ที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามสถานการณ์
4. กิจกรรม
4.1 จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
4.2 จัดกิจกรรม Dictionary Scrabble
4.3 จัดกิจกรรม อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
4.4 English Day / คลีนิคภาษาอังกฤษ
4.5 จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
4.6 เสริมทักษะการใช้ภาษา ( ท่องคาศัพท์ , Spelling , Dictation , Puzzle , สถานการณ์จาลอง , Skit )
4.7 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4.8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
นางมยุรีย์ ใจแสน
2. จัดซื้อ Dictionary Scrabble
นางมยุรีย์ ใจแสน
3. อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
นางมยุรีย์ ใจแสน
4. จัดกิจกรรม
English Day
นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล
5. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
นางมยุรีย์ ใจแสน
6. เสริมทักษะการใช้ภาษา
นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 35
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
นางมยุรีย์ ใจแสน
8. พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียน
5,000
5,000
2. จัดซื้อ Dictionary Scrabble
2,500
2,500
3. อ่านข่าวภาษาอังกฤษ
1,000
1,000
4. จัดกิจกรรม English Day
10,000
5,000
5,000
5. จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
5,000
5,000
6. เสริมทักษะการใช้ภาษา
4,000
2,000
2,000
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
2,500
2,500
8. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
รวม
30,000
10,500
19,500
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทางภาษา และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.3 นักเรียนนาความรู้และทักษะทางด้านคุภาษา
ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 36
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การฟัง การอ่านและการเขียนดีขึ้น
8.2 นักเรียนเห็นประโยชน์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาต่างประเทศ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
กระดาษ A 4
หมึกคอมฯ
ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษปรูฟ
ฟิวเจอร์บอร์ด
กาว 2 หน้า หนา
กาว 2 บาง
ปูายไวท์นิล
ชุดเครื่องเสียงสาเร็จรูป
แฟูมแข็ง
ไส้แฟูม
กระดาษกาวย่น
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาสื่อ
ลงชื่อ.................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
( นางมยุรีย์ ใจแสน ) ( นางมยุรีย์ ใจแสน )
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ลงชื่อ.......... .............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ..... ..................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 37
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การอยู่ร่วมในสังคมและการปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของ อารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 38
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 243 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์
4. กิจกรรม
4.1 จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
4.2 จัดกิจกรรม Asean Day
4.3 จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม
4.4 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4.5 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซม สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
2. จัดกิจกรรม
Asean Day
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
3. จัดกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
4. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
5. พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 39
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียน
5,000
2,500
2,500
2. จัดกิจกรรม Asean Day
10,000
10,000
3. จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม
7,500
7,500
4. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
4,000
4,000
5. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
3,500
3,500
รวม
30,000
2,500
27,500
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
7.1 นักเรียนมีความรู้ความ ความเข้าใจ ทักษะ คุณธรรมและค่านิยมที่ดี
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.2 นักเรียนมีทักษะการคิดคิดวิเคราะห์และสามารถปรับตนเองกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.3 นักเรียนนาความรู้และทักษะทางด้านคุณธรรม ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะด้านความรู้และคุณธรรมในการดารงชีวิต
8.2 นักเรียนมีพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 40
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
แผนที่ทวีปเอเชีย
แผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระดาษ A 4
หมึกคอมฯ
ปากกาไวท์บอร์ด กระดาษปรูฟ
ฟิวเจอร์บอร์ด
กาว 2 หน้า หนา
กาว 2 บาง
ปูายไวท์นิล
ชุดเครื่องเสียงสาเร็จรูป
แผ่น DVD
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาสื่อ
1 ชุด
1 ชุด
3 แผ่น
1 ชุด
1 หลอด
ลงชื่อ.................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์) (นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ฯ
ลงชื่อ....... ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.... ...................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 41
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนพลศึกษา เป็นโปรแกรมหนึ่งของการพลศึกษาในโรงเรียน ซึ่งจาเป็นต้องมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอสาหรับนักเรียน และจาเป็นต้องใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาภายในมีประโยชน์ในทางพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ก่อเกิดการพัฒนาอย่างสมดุลยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้พัฒนาทักษะกีฬา และสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสุขภาพ และบุคลิกภาพของนักเรียน
2.2 เพื่อสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬามากขึ้น
2.4 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การมีน้าใจนักกีฬา
2.5 เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 42
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 243 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพดี มีน้าใจนักกีฬา มีความสามัคคี คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด
4. กิจกรรม
ที่
รายการ/กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.
ประชุมวางแผน
16 -30 พ.ค. 58
นายสมอ ทาเอื้อ
2.
ประสานงานกับฝุายต่างๆเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
16 -30 พ.ค. 58
นายสมอ ทาเอื้อ
3.
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “มะสังเกมส์ ครั้งที่ 33”ประจาปีการศึกษา 2559
พ.ค.- ส.ค. 58
10,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
4.
โครงการดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ
พ.ค.58 - มี.ค. 60
20,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
5.
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
พ.ค.- มิ.ย. 59
40,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
6.
โครงการจัดที่พักอาศัยและอาหารให้กับนักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2558
พ.ค.58 - มี.ค. 59
30,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
7.
โครงการจัดทาห้องเรียนสุขศึกษาให้กับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558
พ.ค.- มิ.ย. 59
10,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
8.
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
พ.ค.- มิ.ย. 59
5,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
9.
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี.ค. 2559
นายสมอ ทาเอื้อ
10.
บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
มี.ค. 2559
นายสมอ ทาเอื้อ
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “มะสังเกมส์ ครั้งที่ 33”ประจาปีการศึกษา 2559
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 43
2. โครงการดาวรุ่งมุ่งทีมชาติโครงการดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
4. โครงการจัดที่พักอาศัยและอาหารให้กับนักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2559
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
5. โครงการจัดทาห้องเรียนสุขศึกษาให้กับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2559
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
59
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
8. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
59
ครูกลุ่มสาระฯ พละฯ
นายสมอ ทาเอื้อ
6. งบประมาณ จานวน 95,000.- บาท ( เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “มะสังเกมส์ ครั้งที่ 32”ประจาปีการศึกษา 2558
10,000
4,000
3,500
2,500
2. โครงการดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ
20,000
20,000
-
-
3. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้สุขศึกษาและ
30,000
-
30,000
-
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 44
พลศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
4. โครงการจัดที่พักอาศัยและอาหารให้กับนักกีฬา ประจาปีการศึกษา 2558
30,000
30,000
-
-
5. โครงการจัดทาห้องเรียนสุขศึกษาให้กับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2558
-
-
-
-
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
5,000
5,000
-
-
รวม
95,000
59,000
33,500
2,500
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางพลศึกษา
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.2 นักเรียนมีทักษะเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคและประเทศต่อไป
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.3 นักเรียนนาความรู้และทักษะทางพลศึกษาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 ได้พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพของตนเอง
8.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 95 มีประสบการณ์ทางกีฬามากขึ้น และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ลงชื่อ....... ...........................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ........ ...............................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ) (นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
ลงชื่อ....... ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ............... ........................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 45
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ของอารยะประเทศที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการดารงชีวิตที่ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีทางศิลปะและทักษะการปฏิบัติงานศิลปะ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาศิลปะสามารถนาความรู้และทักษะด้านงานศิลปะไปใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 46
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียน จานวน 243 คน มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนและได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานศิลปะทั้ง 3 ด้าน
3.1.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียน และทักษะการปฏิบัติงานศิลปะอย่างมีสุนทรียภาพ
4. กิจกรรม
4.1 จัดซื้อ จัดทา สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
4.2 จัดซื้อตู้ใต้หน้าต่าง
4.3 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปะ
4.4 จัดกิจกรรม ค่ายศิลปะ (นักเรียนชั้น ม.1)
4.5 จัดกิจกรรม ค่ายศิลปะ (นักเรียนชั้น ม.3)
4.6 เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และการปฏบัติงานศีลปะตามความถนัดของนักเรียน
4.7 ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4.8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. จัดซื้อ จัดทา สื่อการเรียนการสอน และห้องเรียน
นายชาตรี ต่ายจันทร์
2. จัดซื้อตู้ใต้หน้าต่าง
นายชาตรี ต่ายจันทร์
3. แข่งขันงานศิลปะด้านต่างๆ ระดับโรงเรียน
นายชาตรี ต่ายจันทร์
4. จัดกิจกรรม
ARt Day (นักเรียนชั้น ม.1)
นายชาตรี ต่ายจันทร์
5. จัดกิจกรรม
ARt Day (นักเรียนชั้น ม.3)
นายชาตรี ต่ายจันทร์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 47
6. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และและการปฏิบัตานศิลปะ
นายชาตรี ต่ายจันทร์
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
นายชาตรี ต่ายจันทร์
8. พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายชาตรี ต่ายจันทร์
6. งบประมาณ จานวน 22,500.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. จัดซื้อ จัดทา ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียน
10,000
6,500
3,500
2. จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์
6,000
6,000
3. แข่งขันวาดภาพและขับร้องเพลงในกืจกรรมต่างๆ ระดับโรงเรียน
1.500
4. จัดกิจกรรม Art Day
2,500
2,500
5. จัดกิจกรรม ค่ายศิลปะ
2,500
2,500
6. เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ด้านศิปละ
-
7. ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของ สพม.5
-
8. พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
-
รวม
22,500
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
7.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักและและสุนทรียภาพด้านศิลปะ
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.2 นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานด้านศิลปะแขนงต่างๆ
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
7.3 นักเรียนนาความรู้และทักษะทางศิลปะและสามารถนาไปปรับไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้
1. ทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 48
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะในการดารงชีวิต
8.2 นักเรียนมีพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
กระดาษ A 4
สีอคลีลิก กระดาษโปสเตอร์
แฟูมแข็ง
สีน้าแม่สี
พู่กัน
กระดาษปริ้นรูป
ฟิวเจอร์บอร์ดทาโครงงาน
ตู้เก็บอุปกรณ์
สมุดวาดภาพ
สีโปสเตอร์
ดินสอ
ตู้เก็เอกสาร
5 กล่อง
20 ขวด
5 โหล
20 แฟูม
6 กระปุก
20 อัน
4 ห่อ
20 แผ่น
1 หลัง
20 เล่ม
20 กล่อง
5 โหล
1 ตู้
500
40
150
100
100
50
120
50
2,500
100
100
100
6,000
2,500
800
750
2,000
600
1,000
480
1,000
2,500
2,000
2,000
500
6,000
ลงชื่อ.............................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ...............................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาตรี ต่ายจันทร์) (นายชาตรี ต่ายจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ...................... .................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 49
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3  4  5  6
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3  4  5  6
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3  4
 กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ม.ค. 2559-31 มี.ค. 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีด ความสามารถตามศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โครงการยกระดับวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการกาหนดทิศทางการดาเนินการจัดการศึกษาให้ชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และในปีการศึกษา 2557 โรงเรียน จึงต้องพัฒนา กาหนดเปูาหมาย และตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน โดยต้องระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ กาหนดทิศทาง อันจะส่งผลให้เห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา สามารถติดตาม และประเมินผลได้ พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ เพิ่มศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน เพราะคุณภาพของผู้เรียนเป็นผลสะท้อนมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และเต็มศักยภาพ”
การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน ของหลักสูตรการงานอาชีพและเทคโนโลยี อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และภาพความสาเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่การบรรลุตามมาตรฐาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 50
ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดในตัวบ่งชี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดทาโครงการยกระดับวิชาการ ปีการศึกษา 2557 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. ครูมีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาคุณธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จานวน 4 คน มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรม น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน ร้อยละ80 มีความรู้ มีทักษะด้านงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีคุณลักษณะตามจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักเรียน ร้อยละ80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สูงขึ้น
4. กิจกรรม งานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานคอมพิวเตอร์
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ปรับปรุงเรือนเพาะชา
นางสาวณปภัช
กล้าสาริกิจ
นางสาวณปภัช
กล้าสาริกิจ
พัฒนางานช่าง
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
พัฒนางานบ้าน
นางปริญาพัชร์
ก่อพงษ์เสงี่ยม
นางปริญาพัชร์
ก่อพงษ์เสงี่ยม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 51
พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐนิชาช์ บุญไว
นางสาวณัฐนิชาช์ บุญไว
6. งบประมาณ จานวน ...........20,000............... บาท ( ......สองหมื่นบาทถ้วน.................... )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
อื่นๆ
งานปรับปรุงเรือนเพาะชา
10,000
งานพัฒนางานช่าง
3000
กิจกรรมพัฒนาคอมพิวเตอร์
3000
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมของกลุ่มสาระ
4000
รวม
20,000
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ตรวจสอบ
-แบบตรวจสอบ
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
สังเกต
-แบบสังเกต
-นักเรียนใช้สื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพในการเรียน
สังเกต, ตรวจสอบ
-แบบสังเกตและแบบ ตรวจสอบ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8. 1 การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียน รู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการพัฒนาที่มีคุณภาพ
เพียงพอแก่การจัดกิจกรรม
8.2 การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
8.3 การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น
9. ประมาณการรายจ่าย
-เงินงบประมาณรายหัว 20,000 บาท
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 52
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ปูนซิเมนต์
ทราย หินเกล็ด
สะแลนเขียว 80 เปอร์เซนต์
กระถางพลาสติก10 นิ้ว
อุปกรณ์งานช่าง
กระดาษดับเบิ้ลเอ
ไส้แฟูม
ตัวแม๊คเย็บกระดาษ
แฟูมอ่อน
ลูกแม๊คเล็ก
กาวลาเทก
กระดาษโปสเตอร์สีแบบอ่อน
ลวดสลิงขึงหลังคาเรือนเพาะชา
แกลบดา
ไมลอยแบบพกพา มีกล่องรับสัญญาน
20กระสอบ
2 คิว
2 คิว
2 ม้วน
100 ลูก
3 ชุด
2 กล่อง
10 ห่อ
2อัน
10 อัน
10 กล่อง
2 กระปุก
4 โหล
1 ม้วน
1 รถ
1 ชุด
120
250
450
2500
15
3000
750
30
250
50
10
80
40
480
500
2500
รวม
2400
500
900
5,000
1500
3000
1500
300
500
500
100
160
160
480
500
2500
20,000
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ) (นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ)
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ............. ..........................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 53
โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3  4  5  6
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3  4  5  6
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3  4
 กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูเป็นองค์ประกอบสาคัญต่อความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในแต่ละวิชาหรือแต่ละหน่วยของการเรียนรู้ ครูมีบทบาทสาคัญทั้งในขั้นเตรียมการ ขั้นดาเนินการ ขั้นประเมิน โดยขั้นเตรียมการผู้สอนต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งความรู้ต่างๆ พัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในแผนกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา สอดคล้องกับธรรมชาติ สัมพันธ์กับสังคมและตรงตามความสนใจของผู้เรียน ทางโรงเรียนเห็นความสาคัญสิ่งเหล่านี้ จึงเน้น ให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการสอน และส่งเสริมให้เกิดสื่อการสอนที่ดี ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ จะทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดีไปด้วย และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 54
ดังนั้นฝุายวิชาการจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นการพัฒนาสื่อการการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการสนับสนุนครูในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการให้ก้าวหน้าเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครู ได้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 2. เพื่อส่งเสริมให้ครูคิดค้นสร้างสรรค์ ประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและนาไปใช้เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อสารวจความพึงพอใจของครูต่อการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- ครูจานวน 18 คนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
ด้านคุณภาพ
- ครูสามารถประดิษฐ์และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
- ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
4. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1.
ประชุมวางแผน
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
งานวิชาการ
2
เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
ต.ค. 58 – ก.ย. 59
3
ติดต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
4
จัดอบรม
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
5
จัดทาสื่อ
พ.ย. 58 – ก.ย. 59
6
สรุปประเมินผล
ก.ย. 59
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 55
5. แผนการปฎิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. อบรมการสร้างสื่อ
2. จัดทาสื่อ
3.ใช้สื่อจัดการเรียนรู้
4. ประเมินผล
6. งบประมาณ จานวน 5,000 บาท ประกอบด้วย
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
อื่นๆ
ค่าเอกสารคู่มือการอบรม
500
500
ค่าวิทยากร
1,000
1,000
ค่าอาหารว่าง+อาหารกลางวัน
3,000
3,000
ค่าเกียรติบัตร
500
500
รวมทั้งสิ้น
5,000
7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
- ครูผู้สอน ร้อยละ 90 สามารถสร้างสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน
- ครูร้อยละ 90 มีความพึงพอในต่อการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- วัดและประเมินผลจากสื่อที่ครูสร้างขึ้น
- วัดและประเมินผลจากความพึงพอใจ
- สื่อสภาพจริง
- แบบสอบถาม
- ผลสัมฤทธิ์นักเรียน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 56
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูจานวน 18 คนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้
- ครูร้อยละ 90 มีความสามารถในการประดิษฐ์และพัฒนาสื่อที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้
- ครูร้อยละ 90 มีความพึงพอใจการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางณัฐณิชาช์ พุ่มจาปา) (นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ)
ครูสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ............. ..........................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 57
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 58
โครงการบริหารงานสาธารณูปโภค
แผนงานหลัก พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
งานสาธารณูปโภคเป็นงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ดาเนินการไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องจัดสรรเงินสนับสนุน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีสาธารณูปโภคใช้อย่างทั่วถึง
3. เป้าหมาย
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
ครู 19 คน มีสาธารณูปโภคใช้อย่างพอเพียง
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ครูทุกคนคน มีสาธารณูปโภคใช้อย่างพอเพียง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 59
4.2 จัดสรรค่ากระแสไฟฟูา
4.3 จัดสรรค่าโทรศัพท์
4.4 จัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
2. จัดสรรค่ากระแสไฟฟูา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
3. จัดสรรค่าโทรศัพท์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
4. จัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
6. งบประมาณ จานวน 282,000.- บาท ( สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
-
-
-
-
-
2. จัดสรรค่ากระแสไฟฟูา
240,000
-
240,000
-
-
3. จัดสรรค่าโทรศัพท์
12,000
-
12,000
-
-
4. จัดสรรค่าอินเตอร์เน็ต (เงินพัฒนาผู้เรียน)
30,000
-
30,000
-
-
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
สาธารณูปโภคมีใช้อย่างสะดวก
1. ให้บุคลากรทุกฝุายทาแบบทดสอบ
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
1. แบบทดสอบ
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 60
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีสาธารณูปโภคมีใช้อย่างสะดวก
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
ค่ากระแสไฟฟูา
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเตอร์เน็ต
12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
20,000
1,000
2,500
240,000
12,000
30,000
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัศมี ทองแว่น) (นางรัศมี ทองแว่น)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ............... ........................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 61
โครงการบริหารงานธุรการ
แผนงานหลัก พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
งานธุรการเป็นงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้ดาเนินการไปอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการบริหารงานธุรการ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีวัสดุ – อุปกรณ์ในการทางานธุรการ
3. เป้าหมาย
3.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ
ครู 19 คน มีวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานธุรการอย่างพอเพียง
3.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ครูทุกคนคน มีวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานธุรการอย่างพอเพียง
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 62
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
4.2 จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สานักงาน
4.3 ซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
4.4 สรุป/รายงานโครงการ
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
2. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สานักงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
4. สรุป/รายงานโครงการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสมอ ทาเอื้อ
6. งบประมาณ จานวน 30,000.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
-
-
-
-
-
2. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สานักงาน
20,000
-
-
15,000
5,000
3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
10,000
-
10,000
-
-
4. สรุป/รายงานโครงการ
-
-
-
-
-
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงานพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1. ให้บุคลากรทุกฝุายทาแบบทดสอบ
1. แบบทดสอบ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 63
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
2. สังเกต / ซักถาม / สัมภาษณ์
2. แบบสังเกตพฤติกรรม
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานธุรการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
กระดาษ A 4
ปากกาไวท์บอร์ด แปลงลบกระดาน
แฟูมแข็ง
แฟูมอ่อน
ใส้แฟูม
กาวย่น
กรรไกร
คัทเตอร์
ใบคัทเตอร์
กาวลาเท็กซ์
ถ่ายเอกสาร
คอมพิวเตอร์
ซ่อมครุภัณฑ์
15,000
5,000
10,000
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรัศมี ทองแว่น) (นางรัศมี ทองแว่น)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 64
โครงการรางวัลพระราชทาน
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับทุกประเภท
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58)
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)  ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)  ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีนโยบายบริหารจัดการให้โรงเรียนได้มาตรฐานในการจัดการศึกษาและนักเรียน มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี เช่น การมีสุขนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับถือว่าเป็นเกียรติประวัติสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานการการบริหารจัดการศึกษา
2.2 เพื่อสรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติของนักเรียนรางวัลพระราชทาน ส่งเข้ารับการประเมิน
2.3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 เพื่อเป็นต้นแบบนักเรียนรุ่นต่อไปในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และมีผลตอบแทนที่ดี
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 65
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน
ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน เป็นเกียรติประวัติกับโรงเรียนและนักเรียน
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
4.2 โรงเรียน
- แบ่งตัวชี้วัดให้คณะครูรับผิดชอบนักเรียน
- สรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการประเมิน
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
4.3 จัดทารูปเล่ม
4.4 การนาเสนอผลงาน
4.5 สรุป/รายงานโครงการ
5. แผนปฏิบัติงาน
กิจกรรม
ปี 2558
ปี 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ควบคุม/กากับ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การปฏิบัติงาน
คณะครู
นายสมอ ทาเอื้อ
2. โรงเรียน
- แบ่งตัวชี้วัดให้คณะครูรับผิดชอบนักเรียน
- สรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการประเมิน
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
คณะครู
นายสมอ ทาเอื้อ
3. จัดทารูปเล่ม
น.ส. สุรัตนา พันธุ์บพิธนางรัศมี ทองแว่น
นายสมอ ทาเอื้อ
4. การนาเสนอผลงาน
นายชาตรี ต่ายจันทร์
น.ส. สุรัตนา พันธุ์บพิธ
นายสมอ ทาเอื้อ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 66
5. สรุป/รายงานโครงการ
น.ส. สุรัตนา พันธุ์บพิธนางรัศมี ทองแว่น
นายสมอ ทาเอื้อ
6. งบประมาณ จานวน 20,000.- บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน )
รายการ/กิจกรรม/คาชี้แจงในการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการปฏิบัติงาน
-
-
-
-
-
2. โรงเรียน
- แบ่งตัวชี้วัดให้คณะครูรับผิดชอบนักเรียน
- สรรหานักเรียนที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการประเมิน
- แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
-
-
-
-
-
3. จัดทารูปเล่ม
13,000
-
6,500
6,500
-
4. การนาเสนอผลงาน
5,000
-
2,500
2,500
-
5. สรุป/รายงานโครงการ
2,000
-
2,000
-
-
รวม
20,000
-
11,000
9,000
-
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัด
เครื่องมือที่ใช้วัด
นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์ / ซักถาม
เกณฑ์ของ สพฐ.
ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ตรวจเอกสาร / สัมภาษณ์ / ซักถาม
เอกสาร / คณะครู / นักเรียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีมาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา
8.2 นักเรียนพัฒนาตนเอง
8.3 นักเรียนได้รับประสบการณ์ ผลการเรียนสูงขึ้น
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 67
9. ประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย
ที่
รายการ
จานวน
หน่วยละ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
กระดาษ A 4
กระดาษปก
กระดาษแบงค์
แฟูม
ไส้แฟูม
ค่าเข้าเล่ม
ค่าอัดรูป
18,000
2,000
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาตรี ต่ายจันทร์) (นายชาตรี ต่ายจันทร์)
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลงชื่อ........ ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ..................... ..................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 68
ฝ่ายบุคลากร
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 69
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)
 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ในด้านของการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และการที่ผู้เรียนจะประสพผลสาเร็จได้นั้น บุคลากรทางการศึกษาจึงมีส่วนสาคัญในการที่จะเป็นกลไกของการขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษาได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากรจึงเปรียบเสมือนการผ่องถ่ายความรู้ความสามารถจากงานต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงให้เกิดเป็นกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารการจัดการรวมถึงการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้เดินไปตามเปูาประสงค์ และเกิดการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานการพัฒนาบุคลากรมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะตามความสามารถในการทางานอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 70
2.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการทางาน
2.4 เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
เชิงคุณภาพ
ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ที่
รายการ/กิจกรรมสาคัญ
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.
ประชุมวางแผน
16 -30 พ.ค. 58
นายสมอ ทาเอื้อ
2.
จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
พ.ค.- มิ.ย. 58
5,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
3.
จัดทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พ.ค.- ธ.ค. 58
45,000 บาท
นายสมอ ทาเอื้อ
4.
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มี.ค. 2559
นายสมอ ทาเอื้อ
5.
บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
มี.ค. 2559
นายสมอ ทาเอื้อ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559
6. งบประมาณรวมทั้งหมด
เงินงบประมาณปี 2559 จานวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
7.1 ครูสมอ ทาเอื้อ
7.2 ฝุายแผนงานงบประมาณ
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
8.1 . แบนบันทึกการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆของฝุายบุคลากร
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
แบบบันทึกการศึกษางาน
8.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถตามเปูาหมาย
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย
แบบรายงานการศึกษาดูงาน
8.3 บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพและความสามารถ
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลงาน หรือชิ้นงานที่ได้จากการจัดอบรม
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 71
8.4 บุคลากรได้ศึกษาดูงานเพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านของการจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาด้านต่าง ๆ
การจัดทาสื่อ/นวัตกรรมหรืองานวิจัยของบุคลากร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ฝุายบุคลากรมีแบบบันทึกการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
9.2 บุคลากรได้รับความรู้จากการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
9.3 บุคลกรมีผลงานหรือชิ้นงานในด้านของการจัดการศึกษา
9.4 บุคลากรได้ศึกษาดูงานจากสถานที่ต่าง ๆ และนามาปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น
9.5 นักเรียนได้ใช้ความสามารถในการเรียนเต็มความสามารถของตนเอง
ลงชื่อ..................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาตรี ต่ายจันทร์) (นายชาตรี ต่ายจันทร์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 72
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 73
โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 ( ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59 )
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)
 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59 )
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดโครงสร้างโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถความถนัดของตนเอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลการประเมินโครงการพบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับดี แต่ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขึ้น
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 74
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนสนใจหรือความถนัด
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนงานการทางาน ทางานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
2.4 ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย
2.5 ผู้เรียนมีจิตสานึกและทาประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้ากิจกรรมชุมชุมตามความสนใจ
3.1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน มีระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ ความอดทน
3.2.2 นักเรียน รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2.3 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4.ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2558 – เดือน มีนาคม 2559
5.พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี
งบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมชุมนุม
พฤษภาคม 2558 -มีนาคม 2559
20,000.-
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูกิจกรรมชุมนุม
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
พฤษภาคม
10,000.-
คณะครู
3.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
คณะครู
4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
มกราคม 2559
50,000
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
5.กิจกรรมวันสาคัญ
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
6.กิจกรรมทัศนศึกษา
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม
100,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 75
2559
7.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
100,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
8.กิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
7. เนื้อหาสาระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา) -
8. งบประมาณในการดาเนินการ 340,000.- บาท ( สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นายชาตรี ต่ายจันทร์
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สนับสนุน ฝุายวิชาการ ฝุายงบประมาณ และฝุายบริหารทั่วไป
11. การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
12.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
12.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
12.4 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
แบบประเมิน
ร้อยละ 80
นักเรียนมีจิตสาธารณะ
สังเกต
ร้อยละ 90
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
ร้อยละ 90
นักเรียนมีทักษะในการทางานและนาความรู้ไปใช้
ผลการประเมินกิจกรรม
ร้อยละ 95
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 76
ลงชื่อ………………...................…………ผู้เสนอโครงการ
(นายชาตรี ต่ายจันทร์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลงชื่อ.............. ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ............ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ์ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 77
ฝ่ายงบประมาณ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 78
โครงการพัฒนางบประมาณในการบริหารจัดการศึกษา
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59)
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)
 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ในด้านของการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และการที่ผู้เรียนจะประสพผลสาเร็จ ตลอดจนการบริหารโรงเรียนให้มีความคล่องตัวและเกิด ประสิทธิภาพนั้น ด้านงบประมาณนับว่ามีส่วนสาคัญในการที่จะเป็นกลไกของการขับเคลื่อนให้ระบบการศึกษา และการบริหารจัดการของโรงเรียน ได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น กลุ่มงานบริหารงบประมาณจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้หน่วยงานได้เดินไปตามเปูาประสงค์ และเกิดการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 79
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้กลุ่มงานบริหารงบประมาณบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับงบประมาณอย่างพอพียงในการทางานอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
2.3 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณมีความชานาญในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีงบประมาณในการทางานอย่างพอเพียงและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งให้เกิดความชานาญในการปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ขั้นตอน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 เขียนโครงการ
1.3 เสนอขออนุมัติโครงการ
พ.ค. 58
นายสมอ ทาเอื้อ
2. ขั้นดาเนินการ
2.1 จัดทาแบบบันทึกการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบุคลากร
2.1.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
2.1.2 ดาเนินการจัดทา
2.2 พัฒนาความสามารถตามความถนัดของบุคลากร
2.2.1 ส่งบุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
เข้ารับการอบรม สัมมนา
2.2.2 นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
พ.ค. 58 -มี.ค.59
นายสมอ ทาเอื้อ
3. ขั้นประเมินผล
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3.2 บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน
มี.ค. 59
นายสมอ ทาเอื้อ
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 80
5. งบประมาณ
ใช้เงินจากแผนงานฝุายงบประมาณ จานวน 120,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
5.1 สารองเงินไว้ใช้จ่าย จานวน 100,000 บาท
5.2 ครูฝุายงบประมาณ อบรม สัมมนา จานวน 20,000 บาท
6. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีกากับติดตามผล
เครื่องมือ
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถตามเปูาหมาย
2. บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพและ
ความสามารถ
3. โรงเรียนมีงบประมาณสารองจ่ายอย่าง
พอเพียงตลอดปีการศึกษา
- การสังเกต
- ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
- แบบสังเกต
- รายงานการอบรม สัมมนา
- สัมภาษณ์
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ฝุายงบประมาณมีงบประมาณบริหารโรงเรียนอย่างเพียงพอ
7.2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานงบประมาณได้รับความรู้จากการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ...... ............................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ) (นางรัตนา จันทรา)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
ลงชื่อ...... .................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 81
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 82
โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนงานหลัก พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลผลิตหลักที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 1 2 3
สนับสนุนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 กระทรวงศึกษาธิการ คือ
 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 6
 2 ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7 8 9 10 11 12
 3 ด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 13
 4 ด้านอัตลักษณ์ มาตรฐานที่ 14
 5 ด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐานที่ 15
สนับสนุนกลยุทธ์สพฐ. ข้อที่ 1 2 3 4
สนับสนุนกลยุทธ์สพม. 5 ข้อที่ 1 2 3 4 5
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 2 3 4 5 6
 กลุ่มงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 กลุ่มงานบริหารบุคลากร  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะกิจกรรม  ระบบหลัก  ระบบรอง  ระบบสนับสนุน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 2 / 58 )
 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)
 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 59 – 31 มี.ค. 59)
ปีงบประมาณ 2559 (ภาคเรียนที่ 1 / 59 )
 ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59)
 ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมปี 2545 กาหนดให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กาหนดโครงสร้างโดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถความถนัดของตนเอง โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ผลการประเมินโครงการพบว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับดี แต่ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างหลากหลาย ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขึ้น
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 83
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ตนสนใจหรือความถนัด
2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนงานการทางาน ทางานร่วมกันและมีความสามัคคีในหมู่คณะ
2.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง และประกอบสัมมาชีพ
2.4 ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดาเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย
2.5 ผู้เรียนมีจิตสานึกและทาประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 นักเรียนทุกคนได้เข้ากิจกรรมชุมชุมตามความสนใจ
3.1.2 นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรียน มีระเบียบวินัยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีความเสียสละ ความอดทน
3.2.2 นักเรียน รู้จักบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3.2.3 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
4.ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2558 – เดือน มีนาคม 2559
5.พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อาเภอ เนินขาม จังหวัดชัยนาท
6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี
งบประมาณ
(บาท)
ผู้รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมชุมนุม
พฤษภาคม 2558 -มีนาคม 2559
2,000.-
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูกิจกรรมชุมนุม
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
พฤษภาคม
5,000.-
คณะครู
3.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
คณะครู
4.กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
มกราคม 2559
50,000
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
5.กิจกรรมวันสาคัญ
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
6.กิจกรรมทัศนศึกษา
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
100,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 84
7.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
10,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
8.กิจกรรมแนะแนวและส่งเสริมระบบดูแลนักเรียน
พฤษภาคม 2558 - มีนาคม 2559
20,000
ชาตรี ต่ายจันทร์
7. เนื้อหาสาระ (เขียนเฉพาะโครงการที่เป็นการอบรม/ประชุม/สัมมนา) -
8. งบประมาณในการดาเนินการ 227,000.- บาท ( สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ นายชาตรี ต่ายจันทร์
10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/สนับสนุน ฝุายวิชาการ ฝุายงบประมาณ และฝุายบริหารทั่วไป
11. การติดตาม/ประเมินผล/รายงาน แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
12.2 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
12.3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
12.4 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางานสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมิน ผล
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
แบบประเมิน
ร้อยละ 80
นักเรียนมีจิตสาธารณะ
สังเกต
ร้อยละ 90
นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม
ร้อยละ 90
นักเรียนมีทักษะในการทางานและนาความรู้ไปใช้
ผลการประเมินกิจกรรม
ร้อยละ 95
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 85
ลงชื่อ………………...................…………ผู้เสนอโครงการ
(นายชาตรี ต่ายจันทร์)
ตาแหน่ง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลงชื่อ..................... .......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายสมอ ทาเอื้อ)
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ
ลงชื่อ......................................... ...................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประเสริฐ์ เงินเนตร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2559
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท หน้า 86
ความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
 เห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) และหากมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ขอมอบให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษาตามความเหมาะสม
 ไม่เห็นชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของโรงเรียนคุรุประชาสรรค์
(ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)
ลงชื่อ.............................................
( นายกิตติ อดิสรณกุล )
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077326
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
13
791
804
1068914
4034
36337
1077326

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 01:59:59
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.