โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๘ ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทรศัพท์ o๕๖ ๙๔๖๓o๖ โทรสาร o๕๖ ๙๔๖๓o๗ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
๑) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ครูผู้สอน
ครูพี่เลี้ยง
ครูจ้างสอน
ธุรการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑๘

-

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑๘


-
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๘

-
-
๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ตารางแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
จานวนบุคลากร
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปริญญาตรี
๑๒
๑๒
๑๑
ปริญญาโทปริญญาเอกรวม
๒๑
๒๑
๒๐
กราฟแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒ ~
๓) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
สาขาวิชา จานวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) ๑. บริหารการศึกษา ๑ ๐ ๒. คณิตศาสตร์ ๒ ๒๐ ๓. วิทยาศาสตร์ ๓ ๑๙ ๔. ภาษาไทย ๒ ๒๓ ๕. ภาษาอังกฤษ ๒ ๑๘ ๖. สังคมศึกษา ๓ ๑๙ ๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔ ๑๘ ๘. ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ๑ ๑๙ ๙. พลศึกษา ๑ ๑๘ รวม ๑๙ -
กราฟแสดงจานวนครู จาแนกตามสาขาวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๓ ~
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
จานวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวม ๒๒๙ คน
ระดับชั้นเรียน
ม.๑
ม.๒
ม.๓
รวม
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
รวมทั้งหมด
จานวนห้อง

เพศ
ชาย
๓๓
๒๕
๒๙
๘๗


๑๑
๒๗
๑๑๔
หญิง
๒๐
๒๐
๒๗
๖๗
๑๘
๑๔
๑๖
๔๘
๑๑๕
รวม
๕๓
๔๕
๕๖
๑๕๔
๒๗
๒๑
๒๗
๗๕
๒๒๙
เฉลี่ยต่อห้อง
๒๗
๒๓
๒๘
๒๗
๒๑
๒๗
ตารางแสดงจานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ม.๑ ๕๘ ๔๗ ๕๓ ม.๒ ๖๑ ๕๗ ๔๕ ม.๓ ๔๒ ๕๒ ๕๖ ม.๔ ๓๐ ๒๗ ๒๗ ม.๕ ๓๔ ๒๗ ๒๑ ม.๖ ๓๓ ๓๔ ๒๗ รวม ๒๕๘ ๒๔๔ ๒๒๙
กราฟแสดงจานวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๔ ~
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๕ ~
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายวิชา
ระดับ ๓-๔
จานวนร้อยละ
ภาษาไทย
๖๕
๒๙.๐๒
คณิตศาสตร์
๖๐
๒๖.๗๙
วิทยาศาสตร์
๘๔
๓๗.๕๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๙๖
๔๒.๘๖
ภาษาอังกฤษ
๓๔
๑๕.๑๘
สุขศึกษา/พลศึกษา
๒๐๙
๙๓.๓๐
ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
๒๑๘
๙๗.๓๒
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑๔๒
๖๓.๓๙
กราฟแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๖ ~
๕. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๑. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
๕๒.๓๐
๒๒.๓๑
๓๐.๗๔
๓๕.๕๖
๒๑.๒๐
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
๕๐.๗๐
๒๑.๔๐
๒๙.๖๐
๓๔.๔๗
๒๔.๐๕
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด
๕๓.๐๙
๒๔.๙๐
๓๑.๗๗
๓๖.๑๗
๒๗.๓๕
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
๕๒.๙๐
๒๔.๘๘
๓๑.๖๒
๓๕.๘๙
๒๗.๗๖
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๗ ~
๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมฯ
ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
๔๖.๗๑
๒๖.๑๕
๓๒.๕๑
๔๖.๖๒
๒๗.๓๕
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
๔๔.๙๖
๒๗.๓๒
๓๓.๔๑
๔๗.๓๖
๒๙.๓๗
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ ทั้งหมด
๔๖.๘๑
๒๙.๕๓
๓๕.๑๒
๔๙.๓๔
๓๑.๓๙
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
๔๖.๓๖
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙
๔๙.๐๐
๓๑.๘๐
๓. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๔๑.๕๑
๒๐.๑๕
๒๙.๕๖
๓๕.๔๔
๑๙.๗๖
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๕๒.๓๐
๒๒.๓๑
๓๐.๗๔
๓๕.๕๖
๒๑.๒๐
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๘ ~
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๔. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๔๐.๑๖
๒๕.๖๒
๓๓.๔๐
๓๙.๗๒
๒๗.๒๘
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๔๖.๗๑
๒๖.๑๕
๓๒.๕๑
๔๖.๖๒
๒๗.๓๕
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๙ ~
๖. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศูนย์การเรียนรู้
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
ห้องศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพระราชดาริ
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคม
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์การเรียนรู้ศิลปะ
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องศูนย์วัฒนธรรม
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องสืบค้น
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องอัจฉริยะ
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องวิทยาศาสตร์
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
แปลงเกษตร
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
ห้องสหกรณ์
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
โรงเรียนธนาคาร
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
กราฟแสดงจานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๐ ~
จานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศูนย์การเรียนรู้
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
รวม
วัดเนินขาม
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
กลุ่มทอผ้าตาบลเนินขาม หมู่ ๕,๖,๑๗
-
-
๕๖
-
-
-
๕๖
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอไทยครั่ง
-
-
๕๖
-
-
-
๕๖
ศูนย์ชัยพัฒนา
-
-
-
-
-
๒๗
๒๗
ห้องสมุดประชาชนอาเภอเนินขาม
๕๓
๔๕
๕๖
๒๗
๒๑
๒๗
๒๒๙
สวนมะนาว
-
-
-
-
-
๒๗
๒๗
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๑ ~
ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี ความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูระดับชั้นเดียวกันร่วมกันกาหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ ผู้เรียน และตามนโยบายของผู้บริหารเรื่อง “อิ่มท้อง สมองดีมีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียน ทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร โตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต นาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา จัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้าหวาน น้าอัดลม ส่งเสริมการออกกาลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัย การผลิตของใช้กระทงใบตอง เป็นต้น
๒. ผลการดาเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดีรู้จักการวางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดีสาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทัน สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด ต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์รักการออกกาลังกาย นักเรียนทุกคน สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างวัย ทั้งนี้มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๒ ~
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ความสามารถในการสื่อสารคิดคานวณและคิดวิเคราะห์
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสารคิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๓ ~
ประเด็น
ผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ผลการทดสอบระดับชาติ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๔ ~
ประเด็น
ผลการประเมิน
ผลการทดสอบระดับชาติ
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาแนกตามระดับคุณภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๕ ~
ประเด็น
ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๖ ~
ประเด็น
ผลการประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๖
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๗ ~
๓. จุดเด่น
- โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยนักเรียนผ่านโครงการเข้าค่ายคุณธรรมทุกคน โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน จัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ทาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทางานตามลาดับขั้นตอน สามารถทางานเป็นทีม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีน้าหนักส่วนสูง มีความร่าเริง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยมีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
๔. จุดควรพัฒนา
- ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ การจัดจาแนกข้อมูลเปรียบเทียบ และการมีความคิดรวบยอด และได้รับการพัฒนาการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์ กลุ่มสาระวิชาที่สาคัญไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนินงาน
๒. ผลการพัฒนา
๒.๑ สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๘ ~
๒.๒ สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลัก ธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
วิธีการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๙ ~
วิธีการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การจัดหาทรัพยากร
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๐ ~
วิธีการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร
๓. จุดเด่น
- โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีความเป็นผู้นาทางวิชาการ มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและทุกฝ่าย จัดโครงสร้างและองค์กรการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีคาสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีตัวบ่งชี้ความสาเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจาปี ปฏิบัติตามแผน ส่งเสริมการทางานเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน
- ครูมีความรู้เรื่องหลักสูตร เป้าหมายของการจัดการศึกษา มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีจานวนครูตามเกณฑ์
๔. จุดควรพัฒนา
- ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๑ ~
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. ผลการประเมิน
มาตรฐาน
กระบวนการพัฒนา
ผลการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๓
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ได้แก่
๑. โครงการพัฒนาความสามารถทางการคิดวิเคราะห์
๒. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
๓. โครงการส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๕. โครงการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
๖. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๗. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม
๘. โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
- นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ สูงขึ้น
- นักเรียนได้รับเกียรติบัตรในระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
- นักเรียนมีผลการประเมินด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้สูงขึ้น
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระทั้งในระดับโรงเรียน และผลการประเมินการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
- นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่สูงขึ้น
- ครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญอย่างหลากหลาย
- ครูมีสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับประกอบการเรียนการสอน
- ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อความเป็นครูมืออาชีพ
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๒ ~
๒. จุดเด่น
๑. ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน
๒. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๕. คณะกรรมการการวิจัยตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้คาแนะนาที่ครูสามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างดี
๓. จุดควรพัฒนา
๑. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดี
๑. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ๘ ประการ
๑) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
๔) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใจ
๘) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๒ ปีการศึกษา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๓ ~
กระบวนการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. จุดเด่น
โรงเรียนได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในฯ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการ มีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ มีคาสั่งที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความรู้ ตระหนักและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการบูรณาการเข้ากับงานประจา โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ เอกสารการประเมินตนเอง(SAR)
๓. จุดที่ควรพัฒนา
จากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น แต่การนามาใช้ยังไม่แพร่หลาย ทาให้การกรอกข้อมูลบางครั้งข้อมูลอาจคลาดเคลื่อนได้
นอกจากนี้ในการพัฒนางานของบุคลากรจากการประเมินตนเอง ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาฯ รวมทั้งยังขาดการติดตามงานในบางเรื่อง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๔ ~
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ ๔ ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๕ ~
ส่วนที่ ๓
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
จากผลการดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตนเองสรุปว่า อยู่ในระดับ ระดับดี โดย
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดี
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการช่วยเหลือได้ดังนี้
สรุปผล
จุดเด่น
จุดพัฒนา
- ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์และการสื่อสาร อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ร้อยละ ๘๐ สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
- ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑) ในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีจานวนนักเรียนน้อย ทาให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่ไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทาไร่ ทานา และการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนส่วนที่อยู่ห่างไกลมีความยากลาบากมาก
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๖ ~
จุดเด่น
จุดพัฒนา
- ด้านคุณภาพผู้เรียน
๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ ในเรื่องของกิริยามารยาท เป็นต้น
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ผู้บริหารมีแนวคิดการบริหารที่เหมาะสม มีหลักการบริหาร มีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนและมีวิสัยทัศน์ที่ดีของการบริหาร สามารถเป็นต้นแบบที่ดีในการทางาน และคณะผู้เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นและความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
๒) โรงเรียนมีระบบการทางานในการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการประชุมหลากหลายรูปแบบ เช่น การประชุมกลุ่ม การประชุมระดมสอง การประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีที่เชื่อมโยงกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการในการพัฒนา และนโยบายการปฎิรูปการศึกษาที่ให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและจัดทารายงานประเมินผล การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยสาหรับรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ควรให้ความสาคัญผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม รวมถึงแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๒) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการผลักดันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๗ ~
จุดเด่น
จุดพัฒนา
-ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถและเต็มเวลา
๒) ครูจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๓) ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๔) ครูจัดกิจกรรมและฝึกฝนให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
๕) ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
-ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
๒) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างหลากหลาย
๓) ครูพัฒนาสื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
๔) ครูจัดหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้า มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
๕) ครูจัดกิจกรรมลดเลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ให้นักเรียนได้ฝึกฝน ๔H
๖) ครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เหมาะสมกับนักเรียนในการใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ
๗) ครูวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการเยนรู้ และธรรมชาติรายวิชา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๘ ~
จุดเด่น
จุดพัฒนา
- ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วม โดยดาเนินการในรูปของคระกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
- ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
๑) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน
๒) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยังขาดการติดตามช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น
๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การจัดทาการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA
รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒๙ ~
ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หนังสือรับรองการประเมินภายนอกรอบสาม
 ผล O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกียรติบัตรผู้บริหาร/ครู/นักเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077599
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
286
791
1077
1068914
4307
36337
1077599

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 04:07:28
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.