โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑ ~
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๘ ตาบลเนินขาม อาเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ ติดถนนลาดยาง สายหันคา-หูช้าง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โทรศัพท์ ๐๕๖ ๙๔๖๓๐๖ โทรสาร ๐๕๖๙๔๖๓๐๗ e-mail nk.๐๗๕@hotmail.com Website www.nkr.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา- ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งาน เขตพื้นที่บริการ อาเภอเนินขาม
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจาอาเภอเนินขามจังหวัดชัยนาท ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๔ โดยมีราษฎรบริจาคที่ดินดังนี้
๑. นายแถม จีนอ่า บริจาค ๗ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา
๒. นายบัวรี สิงห์สม บริจาค ๗ ไร่
๓. นายยม ศรีวันนา บริจาค ๑ ไร่
๔. กานันหา ทองคา บริจาค ๓ ไร่
๕. ที่สาธารณประโยชน์ที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน คือ นายเหลือ ศรีเดช ,
นายหลุย ดวงมี และนายแดง ติ่งปาลพงษ์ จานวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา
๒. ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลผู้บริหาร
๑) ผู้อานวยการโรงเรียน นายประเสริฐ เงินเนตร์ โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๘๗๓๓๑๗
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๔ ปี ๖ เดือน - วัน
๒) รองผู้อานวยการโรงเรียน ........-.......... คน
๒.๑ ชื่อ-สกุล .............................................วุฒิการศึกษาสูงสุด ………..…………โทรศัพท์....................................e-mail……………………………….…………..………………..
รับผิดชอบกลุ่ม(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) .......................................................
ข้อมูลครูประจาการ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๒ ~

นายวิเชียร
เวชสถิตย์ธรรม
๕๔
๓๔
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ศษ.ม.
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
ชั้น ม. ๑-๖
๓ ครั้ง/๑๘ ชม.

นายสมอ ทาเอื้อ
๕๓
๓๓
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
กศ.ม.
พลศึกษา
พลศึกษา ชั้น ม. ๑-๖
๖ ครั้ง/ ๓๖ ชม.

นางรัศมี ทองแว่น
๕๗
๓๖
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ค.บ.
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ชั้น ม.๑
ม, ๓-๖
๖ ครั้ง/ ๓๖ ชม.

นางสาวสุรัตนา
พันธุ์บพิธ
๕๙
๓๙
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
กศ.ม.
หลักสูตรและการสอน
ภาษาไทย
ชั้น ม. ๑-๖
๗ ครั้ง/๔๒ ชม.

นางมยุรีย์ ใจแสน
๕๙
๓๙
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.
บริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ชั้น ม.๑ ,๓,๕
๖ ครั้ง/ ๓๖ ชม.

นายชาตรี
ต่ายจันทร์
๕๑
๓๐
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
ศิลปะ
ชั้น ม. ๑-๖
๗ ครั้ง/ ๔๒ ชม.

นางอุบลวรรณ
กฤษณะพันธุ์
๕๕
๒๘
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
กศ.บ.
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ชั้น ม. ๒-๖
๓ ครั้ง/๑๘ ชม.

นางปริญาพัชร์
ก่อพงษ์เสงี่ยม
๕๓
๓๑
คศ.๒/ชานาญการ
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
ชั้น ม. ๑,๓,
๔,๕,๖
๔ครั้ง/ ๒๔ ชม.

นางสาวณปภัช
กล้าสาริกิจ
๕๒
๓๑
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
สส.บ.
เกษตรกรรม
การงานอาชีพ
ชั้น ม. ๑-๖
๕ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๐
นางสุนทรี
อภิวัฒน์ปุญญบาล
๕๑
๒๗
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
กศ.ม.
จิตวิทยา
แนะแนว
ภาษาอังกฤษ
ชั้น ม. ๒,๔,๖
แนะแนว
ชั้น ม. ๑-๖
๕ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
๑๑
นางสาวรัตนา
จันทรา
๕๒
๒๔
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
บธ.บ.
บริหารธุรกิจ
คณิตศาสตร์
ชั้น ม. ๑-๓
๔ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๒
นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
๔๘
๒๔
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
กศ.ม.
เทคโนโลยีการศึกษา
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ชั้น ม. ๑-๓
๙ ครั้ง/ ๕๔ ชม.
ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จานวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
๑๓
นางนภัชชา
ไกรสิทธิโชค
๕๔
๒๒
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ศษ.บ.
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
ชั้น ม. ๑,๒,
๔,๖
๑๐ ครั้ง/ ๖๐ ชม.
๑๔
นางสายฝน
มาภรณ์
๔๙
๒๓
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ชั้น ม. ๑,๒
ชีววิทยา
ชั้น ม. ๕,๖
๔ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๕
นางสาวสมปอง
๔๕
๒๒
คศ.๓/ชานาญการ
กศ.ม.
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
๙ ครั้ง/ ๕๔ ชม.
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๓ ~
ดิษฐ์น้อย
พิเศษ
ศึกษา
พื้นฐาน
ชั้น ม. ๕,๖
ฟิสิกส์
ชั้น ม. ๔,๕,๖
ชีววิทยา
ชั้น ม. ๔
๑๖
นางนพมาศ โพโต
๔๒
๑๙
คศ.๓/ชานาญการพิเศษ
วท.ม.
เคมี
วิทยาศาสตร์
ชั้น ม. ๓
เคมี
ชั้น ม.๔ -๖
๔ ครั้ง/ ๒๔ ชม.
๑๗
นางณัฐณิชาร์
พุ่มจาปา
๓๕

ครู
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ชั้น ม.๒ -๖
๗ ครั้ง/ ๔๒ชม.
๑๘
นาวสาวสุขุมาภรณ์
มลทอง
๔๐

ครู
ค.บ.
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ชั้น ม.๑
แนะแนว
๕ ครั้ง/ ๓๐ ชม.
ข้อมูลครูพนักงานราชการ/อัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน

นางสาวมนัสนันท์ คาแหง
๒๕

ค.บ.
คอมพิวเตอร์
ม.๑ -ม.๓
งปม.
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
ระดับชั้นเรียน จานวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.๑

๓๓
๒๐
๕๓
๒๗
ม.๒

๒๕
๒๐
๔๕
๒๓
ม.๓

๒๙
๒๗
๕๖
๒๘
ม.๔


๑๘
๒๗
๒๗
ม.๕


๑๔
๒๑
๒๑
ม.๖

๑๑
๑๖
๒๗
๒๗ รวม ๙ ๑๑๕ ๑๑๔ ๒๒๙
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๔ ~
ส่วนที่ ๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
...องค์ประกอบที่ ๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด/จัดทาเอกสารมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ วิเคราะห์มาตรฐานของ สพฐ. และจุดเน้นของ สพม.๕
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- สภาพบริบทของโรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู้
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๕ ~
๓. จุดเด่น
มีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของสถานศึกษา
๔. จุดที่ควรพัฒนา
การทางานให้เป็นระบบและพัฒนาอย่างสม่าเสมอทุกลาดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
๕. ข้อเสนอแนะ
การกาหนดค่าเป้าหมายให้คานึงถึงบริบทของโรงเรียน
...องค์ประกอบที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
- ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
- นาผลการประเมินภายนอกมาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- หลักสูตรสถานศึกษา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
๓. จุดเด่น
สถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา กาหนดโครงการและกิจกรรม จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
๔. จุดที่ควรพัฒนา
นาผลการประเมินภายในและผลการประเมินภายนอกมาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
๕. ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติกิจกรรม โครงการ ตามแผนที่วางไว้
...องค์ประกอบที่ ๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๖ ~
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- จัดโครงสร้างบริหารงานครอบคลุม ๔ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป
- กาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ใช้แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
- นิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- แผนภูมิการจัดองค์กร
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
- แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๓. จุดเด่น
- ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔. จุดที่ควรพัฒนา
- นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
๕. ข้อเสนอแนะ
- ผู้บริหารกากับ ติดตาม เสนอแนะและร่วมแก้ไขข้อบกพร่องการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง
...องค์ประกอบที่ ๔ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจก่อนดาเนินงานตามแผน
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คณะทางาน คณะกรรมการในการดาเนินกิจกรรม
- เก็บรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการไว้เป็นระบบ
- รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อผู้บริหาร
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
- รายงานโครงการต่างๆ
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์
๓. จุดเด่น
สถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดโครงการและกิจกรรม
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๗ ~
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
๔. จุดที่ควรพัฒนา
การนาแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติจริงควรดูบริบทของสถานศึกษาในช่วงที่ปฏิบัติกิจกรรม
๕. ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารกากับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่กาหนดอย่างสม่าเสมอ
...องค์ประกอบที่ ๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
- มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- บันทึกการประชุม
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
- รายงานโครงการต่างๆ
- บันทึกภาพถ่าย วีดีทัศน์
๓. จุดเด่น
จัดทาประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนและให้คาปรึกษาประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกฎกระทรวงส่งผลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามสภาพจริง
๔. จุดที่ควรพัฒนา
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกฝ่าย
๕. ข้อเสนอแนะ
กากับดูแลให้มีการรายงานโครงการ กิจกรรม อย่างทั่วถึง
...องค์ประกอบที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๘ ~
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน จานวน ๕ คน
- กาหนดแนวทาง/กระบวนการดาเนินงาน
- ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม
- ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน
- บันทึกการประชุม
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓. จุดเด่น
จัดทาประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนและให้
คาปรึกษาประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวงส่งผลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามสภาพจริง
๔. จุดที่ควรพัฒนา
เครื่องมือในการประเมินคุณภาพภายในควรหลากหลาย
๕. ข้อเสนอแนะ
ให้นาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุงการดาเนินงาน
...องค์ประกอบที่ ๗ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่
- รวบรวมข้อมูล สารสนเทศ
- ดาเนินการจัดทารายงานประเมินคุณภาพภายใน
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- คาสั่งแต่งตั้งกรรมการ
- บันทึกการประชุม
- รายงานประเมินคุณภาพภายใน
๓. จุดเด่น
จัดทาประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนและให้
คาปรึกษา ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามกฎกระทรวงส่งผล ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามสภาพจริง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๙ ~
๔. จุดที่ควรพัฒนา
ให้ความรู้กับบุคลากรในโรงเรียนในการประเมินคุณภาพภายใน
๕. ข้อเสนอแนะ
ควรเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชนให้มากขึ้น
...องค์ประกอบที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดาเนินการของสถานศึกษา
- ดาเนินงานตามกรอบดาเนินงานในภารกิจงานทุกรายการ
- ดาเนินงานตามกรอบดาเนินงานในภารกิจงานเป็นประจาต่อเนื่อง
- ศึกษารูปแบบ วิธีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๒. ผลงานที่ปรากฏจากการดาเนินงาน
- สรุปการนิเทศภายใน
- รายงานโครงการ
- รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๓. จุดเด่น
จัดทาประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนและให้
คาปรึกษา ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกฎกระทรวงส่งผล ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามสภาพจริง
๔. จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู
๕. ข้อเสนอแนะ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๐ ~
ส่วนที่ ๓ สรุปผล การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
...สรุปผลแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ คุณภาพ คะแนน ที่ได้ องค์ประกอบที่ ๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๑.๑ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาประกาศใช้

๔.๔
๑.๒ พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐานตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา

๔.๒
๑.๓ กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้

๔.๔
๑.๔ ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ

๔.๖ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๔ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๑ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๒ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๑ ~
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ คุณภาพ คะแนน ที่ได้
๒.๑ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง

๔.๒
๒.๒ กาหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๔.๔
๒.๓ กาหนดวิธีการดาเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

๔.๒
๒.๔ กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ

๔.๖
๒.๕ กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนให้บุคลากรของสถานศึกษาและผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและดาเนินงานตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๖
๒.๖ กาหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดาผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานชุมชนและท้องถิ่น

๔.๒
๒.๗ กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ

๔.๒
๒.๘ เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

๔.๔
๒.๙ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๔.๒
๒.๑๐ กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

๔.๒
๒.๑๑ เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

๔.๖ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๓๕ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๒ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๓ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๓.๑ จัดโครงสร้างระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๔.๔
๓.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบและจัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการหรือการ

๔.๔
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๒ ~
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ คุณภาพ คะแนน ที่ได้
เชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
๓.๓ นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน

๔.๒ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๓๓ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๓ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๔ ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔.๑ นาแผนปฏิบัติการประจาปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรม โครงการที่กาหนดไว้

๔.๔
๔.๒ ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๔ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๔ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๔ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๕ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๕.๑ กาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา

๔.๖
๕.๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔.๒
๕.๓ รายงานและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา

๔.๒
๕.๔ เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

๔.๖ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๔ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๕ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๖ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๖.๑ กาหนดคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๖
๖.๒ การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม

๔.๒ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๔ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๖ ดีมาก องค์ประกอบที่ ๗ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๓ ~
องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ระดับ คุณภาพ คะแนน ที่ได้
๗.๑ สรุปและจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสาเร็จของการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด

๔.๖
๗.๒ นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

๔.๖
๗.๓ เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๖ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๖ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๗ ดีเยี่ยม องค์ประกอบที่ ๘ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘.๑ ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นกับครูอย่างต่อเนื่องบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการทางานปกติของสถานศึกษา

๔.๔
๘.๒ นาผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล สารสนเทศ เพื่อนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

๔.๒
๘.๓ เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนา

๔.๒ สรุประดับคุณภาพและคะแนนเฉลี่ย ๕ ๔.๒๗ แปลความหมาย องค์ประกอบที่ ๘ ดีมาก
...สรุปผลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของผลการติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา องค์ประกอบประเด็นการติดตาม คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ แปลความหมาย
องค์ประกอบที่ ๑
๔.๔๐

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๒
๔.๓๕

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๓
๔.๓๓

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔
๔.๔๐

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๕
๔.๔๐

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๖
๔.๔๐

ดีมาก
องค์ประกอบที่ ๗
๔.๖๐

ดีเยี่ยม
องค์ประกอบที่ ๘
๔.๒๗

ดีมาก
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๔ ~
สรุปผลการติดตามฯ
๔.๓๙

ดีมาก
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยรวมตามองค์ประกอบที่ ๑ – ๘
สถานศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี กาหนดโครงการและกิจกรรม จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา มีการพัฒนาวิชาการอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและใช้มาตรฐานการศึกษาเป็นเครื่องมือสนับสนุน จัดทาโครงสร้างการบริหารงานวิชาการ จัดทาโครงสร้างหลักสูตรส่งเสริมให้ครูจัดทาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเน้นการปฏิบัติจริง สถานศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับความร่วมมือในการบริหารจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน องค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี
จุดเด่นระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จัดทาประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องได้รับการสนับสนุนและให้คาปรึกษา ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ โดยได้ประเมินระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามกฎกระทรวงส่งผลให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามสภาพจริง
จุดที่ควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การทางานให้เป็นระบบและพัฒนาอย่างสม่าเสมอทุกลาดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สร้างความตะหนักกับบุคลากรทุกฝ่ายให้เห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง
รายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ลงชื่อ ..................................................... ประธานกรรมการ
(นายประเสริฐ เงินเนตร์)
ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ
(นายกิตติ อดิสรณกุล)
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๕ ~
ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ
(นางนันทพร มั่นทัพ)
ลงชื่อ ..................................................... กรรมการ
(นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ)
ลงชื่อ ..................................................... กรรมการและเลขานุการ
(นางรัศมี ทองแว่น)
วันที่ติดตามฯ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
 ประกาศใช้มาตรฐานของสถานศึกษา
 ประกาศค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา
 บันทึกการให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานและกาหนดค่าเป้าหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา
 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบฯของคณะกรรมการสถานศึกษา
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 แผนปฏิบัติการประจาปี
 สารสนเทศ
 สรุปการนิเทศภายใน
 สรุปรายงานโครงการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
~ ๑๖ ~

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077583
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
270
791
1061
1068914
4291
36337
1077583

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 03:31:51
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.