โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………..
เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ ขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กาหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ อดิสรณกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๓. นางนันทพร มั่นทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ กรรมการ
๕. นางรัศมี ทองแว่น หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ เงินเนตร์) ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ทรำบ
๑. ...........................
๒. ...........................
๓. ...........................
๔. ...........................

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077589
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
276
791
1067
1068914
4297
36337
1077589

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 03:41:37
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.