โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………..
เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ ขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กาหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ อดิสรณกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๓. นางนันทพร มั่นทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ กรรมการ
๕. นางรัศมี ทองแว่น หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ เงินเนตร์) ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ทรำบ
๑. ...........................
๒. ...........................
๓. ...........................
๔. ...........................

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942356
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
196
677
873
933023
14682
31409
942356

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 15:36:17
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.