โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

660015
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
215
2091
5913
645268
11937
31669
660015

Your IP: 18.206.194.210
Server Time: 2019-11-13 12:12:49

คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………..
เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ ขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กาหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ อดิสรณกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๓. นางนันทพร มั่นทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ กรรมการ
๕. นางรัศมี ทองแว่น หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ เงินเนตร์) ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ทรำบ
๑. ...........................
๒. ...........................
๓. ...........................
๔. ...........................

ผู้บริหารโรงเรียน

boos 

นายวินิจ   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ราคาน้ำมันวันนี้

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2019 School's Fun  Rights Reserved.