คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………..
เพื่อให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘ ขั้นตอน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กาหนด จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. นายประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติ อดิสรณกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
๓. นางนันทพร มั่นทัพ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๔. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ กรรมการ
๕. นางรัศมี ทองแว่น หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและบังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประเสริฐ เงินเนตร์) ผู้อานวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ทรำบ
๑. ...........................
๒. ...........................
๓. ...........................
๔. ...........................