โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

คำสั่งโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
ที่ 20/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2559
……………………………………………………………..
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นกระบวนกำรที่เป็นกลไกสำคัญในกำรผลักดัน ให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องนำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงแท้จริงและมีผลผลิต เป็นที่ยอมรับของสังคมตำมที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 กำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำและถือเป็นกำรตรวจสอบ กำรทำงำนของตนเองของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรบริหำรงำนของโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์ตำมมำตรฐำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ 2559 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. นำยประเสริฐ เงินเนตร์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำงสำวสุรัตนำ พันธุ์บพิธ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนคณะกรรมกำร
3. นำยสมอ ทำเอื้อ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
4. นำยชำตรี ต่ำยจันทร์ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
5. นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
6. นำงรัศมี ทองแว่น ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำคณะทำงำนและประสำนงำนในกำรประเมินคุณภำพภำยในและรำยงำน กำรประเมินคุณภำพภำยในให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. คณะกรรมการประเมินและจัดทาสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน / นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
ประเด็นพิจารณา
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน / นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
1) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำรและกำรคิดคำนวณ ตำมเกณฑ์
ของแต่ละดับชั้น / นำงสำวสุรัตนำ พันธุ์บพิธ , นำงรัศมี ทองแว่น
2) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ / นำงสำวสุรัตนำ พันธุ์บพิธ
3) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร /
นำงณัฐณิชำช์ พุ่มจำปำ
4) ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ / นำงนพมำศ โพโต
5) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ / นำงนพมำศ โพโต
6) ควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรทำงำน /
นำงสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบำล
-2-
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน / นำงนภัชชำ ไกรสิทธิโชค
1) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำกำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม / นำงอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
2) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย / นำงนภัชชำ ไกรสิทธิโชค
3) กำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย /
นำงสำวสุขุมำภรณ์ มลทอง
4) สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม / นำงสำยฝน มำภรณ์
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา /
นายสมอ ทาเอื้อ , นายชาตรี ต่ายจันทร์
ประเด็นพิจารณา
2.1 กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถำนศึกษำกำหนดชัดเจน /
นำยสมอ ทำเอื้อ
2.2 กำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ /
นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
1) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพของผู้เรียน
รอบด้ำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม / นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
2) กำรวำงแผนและดำเนินงำนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญ
ทำงวิชำชีพ / นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
3) กำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ /
นำงสำวสมปอง ดิษฐ์น้อย
4) กำรวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ /
นำยสมอ ทำเอื้อ , นำงสำวณปภัช กล้ำสำริกิจ
2.3 กำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำร
จัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน / นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
2.4 กำรกำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ /
นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ /
นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
ประเด็นพิจารณา
3.1 กำรมีกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม /
นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี , คณะครู
3.2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น /
นำงสำงสุรัตนำ พันธุ์บพิธ , นำงนภัชชำ ไกรสิทธิโชค , นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
3.3 กำรตรวจสอบและประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ
และมีประสิทธิภำพ / นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี , คณะครู
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล / นางรัศมี ทองแว่น
ประเด็นพิจารณา
กำรใช้ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ดียิ่งขึ้น
-3-
องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน
1. กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ / นำงรัศมี ทองแว่น , หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ
2. กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุงคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ / นำยสมอ ทำเอื้อ , นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
3. กำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ / นำงสำวสมปอง ดิษฐ์น้อย
4. กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ / นำยสมอ ทำเอื้อ
5. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ / นำงรัศมี ทองแว่น , นำงณัฐณิชำช์ พุ่มจำปำ
6. กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ / นำงรัศมี ทองแว่น ,
นำงณัฐณิชำช์ พุ่มจำปำ
7. กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน / นำงรัศมี ทองแว่น ,
นำงณัฐณิชำช์ พุ่มจำปำ
8. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง / นำยสมอ ทำเอื้อ , นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
3. คณะกรรมการสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นำงนพมำศ โพโต ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ
2. นำงสำวสุรัตนำ พันธุ์บพิธ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
3. นำงรัศมี ทองแว่น ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
4. นำยสมอ ทำเอื้อ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
5. นำยชำตรี ต่ำยจันทร์ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
6. นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
มีหน้าที่ รวบรวมผลกำรประเมินทุกมำตรฐำน จัดทำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง
4. คณะกรรมการจัดทารูปเล่มเอกสารรายงานผลการประเมินตนเอง
1. นำงรัศมี ทองแว่น ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ
2. นำงณัฐณิชำช์ พุ่มจำปำ ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
3. นำงนพมำศ โพโต ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
4. นำงสำวสมปอง ดิษฐ์น้อย ครู วิทยฐำนะ ชำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย
มีหน้าที่ รวบรวมผลกำรประเมินทุกมำตรฐำน จัดทำรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ ให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดผลดีต่อทำงรำชกำร และสถำนศึกษำต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560
(นำยประเสริฐ เงินเนตร์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเนินขำมรัฐประชำนุเครำะห์
-4-
ทราบ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ลายมือชื่อ
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ลายมือชื่อ
1
นำงสำวสุรัตนำ พันธุ์บพิธ
10
นำงนภัชชำ ไกรสิทธิโชค
2
นำยสมอ ทำเอื้อ
11
นำงสำวณปภัช กล้ำสำริกิจ
3
นำยวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
12
นำงสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบำล
4
นำยชำตรี ต่ำยจันทร์
13
นำงสำวรัตนำ จันทรำ
5
นำยเสน่ห์ พันธุ์ดี
14
นำงสำยฝน มำภรณ์
6
นำงมยุรีย์ ใจแสน
15
นำงสำวสมปอง ดิษฐ์น้อย
7
นำงรัศมี ทองแว่น
16
นำงนพมำศ โพโต
8
นำงอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์
17
นำงสำวสุขุมำภรณ์ มลทอง
9
นำงปริญำพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
18
นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปำ

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1077334
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
21
791
812
1068914
4042
36337
1077334

Your IP: 35.153.39.7
Server Time: 2020-12-04 02:17:14
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.