foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม

ตัวบ่งชี้

น้ำหนัก

(คะแนน)

คะแนน

ที่ได้

ระดับคุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐาน
ตังบ่งชี้ที่ ๑   ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก
ตังบ่งชี้ที่ ๒   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๑๗ ดีมาก
ตังบ่งชี้ที่ ๓   ผู้เรียนมีมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี
ตังบ่งชี้ที่ ๔   ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ดี
ตังบ่งชี้ที่ ๕   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ พอใช้
ตังบ่งชี้ที่ ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี
ตังบ่งชี้ที่ ๗   ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตังบ่งชี้ที่ ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

                   และต้นสังกัด

๕.๐๐ ๔.๕๔ ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ตังบ่งชี้ที่ ๙   ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา   ปณิธาน/วิสัยทัศน์

                   พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก

ตังบ่งชี้ที่ ๑๐   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

                   เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ตังบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

                   ของสถานศึกษา

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตังบ่งชี้ที่ ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน   รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๗๓ ดี

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   ๘๓.๗๓ คะแนน

            มีคุณภาพระดับ ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป                            R ใช่       ไม่ใช่

           มีตัวบ่งชี้ที่ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้                               ใช่         ไม่ใช่

            ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน       ใช่          ไม่ใช่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            R   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา                     ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

๑๔. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

               จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด

จุดเด่น

           ๑. โรงเรียนได้จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียน โดยนักเรียนผ่านโครงการเข้าค่ายคุณธรรมทุกคน โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน จัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานตามลำดับขั้นตอน สามารถทำงานเป็นทีม มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน มีน้ำหนักส่วนสูง มีความร่าเริง

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลทั่วไป มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยมีความชื่นชมและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

๒.      ครูมีความรู้เรื่องหลักสูตร เป้าหมายของการจัดการศึกษา มีคุณวุฒิ ความรู้

ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีจำนวนครูตามเกณฑ์

           ๓. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ               มีความเป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและทุกฝ่าย จัดโครงสร้างและองค์กรการบริหารงานอย่างเป็นระบบ มีคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิบัติตามแผน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความกระตือรือร้นในการเรียน

จุดที่ควรพัฒนา

           ๑. ผู้เรียนควรได้รับการฝึกทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ การจัดจำแนกข้อมูลเปรียบเทียบ และการมีความคิดรวบยอด และได้รับการพัฒนาการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มประสบการณ์ กลุ่มสาระวิชาที่สำคัญไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๒. ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำแผนการจัดการ

เรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

           ๓. ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา เปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมทางด้านวิชาการเพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก

การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง                มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

           ๑. สถานศึกษาต้องพยายามปลูกฝัง ฝึกฝน การใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดกับนักเรียนทุกคน และมีความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ และมีนิสัยรักการอ่าน

           ๒. สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์

           ๓. สถานศึกษาต้องมีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการฝึกความสามารถของนักเรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

           ๔. สถานศึกษาควรมีแนวทางในการปลูกฝังทักษะการสืบค้นให้กับนักเรียนอย่างหลากหลายและเหมาะสม

           ๕. สถานศึกษาต้องพัฒนาศักยภาพครูทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถทั้งเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ

               จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง

จุดเด่น

           ๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกายสม่ำเสมอ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬานันทนาการ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถวางแผนทำงานตามลำดับขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้

           ๒. ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการทำงาน สอนตรงตามความรู้ความสามารถ ตามวิชาเอก – โท และตามความถนัด ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

           ๓. สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ได้รับความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ                         มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล วางตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและชุมชน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน

จุดควรพัฒนา

           ๑. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                    คิดสร้างสรรค์ ยังไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะการรวบรวมความรู้เดิมแล้วมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ และความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เนื่องจาก               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสร้างความรู้ใหม่ การคิดนอกกรอบ และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลยังไม่จัดกิจกรรม               ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติที่หลากหลาย และยังขาดความต่อเนื่อง

           ๒. ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เนื่องจาก ครูขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขาดทักษะกระบวนการวัดผลประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน

           ๓. การจัดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยี และเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมีไม่พอเพียงกับการใช้งาน และจำนวนของผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

           ๑. ควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาการบฏิบัติจริง                             จัดกระบวนการกลุ่มและการจัดทำโครงงาน การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงอิงพัฒนาการผู้เรียน และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

๒.  สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในด้าน

การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการทำงานกลุ่ม การจัดทำโครงงาน และงานวิจัย ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะกระบวนการคิด เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

๓.  สถานศึกษาควรจัดระบบการนิเทศภายในให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดทำนวัตกรรมและแบบเรียนสำเร็จรูปให้มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ร่มรื่นสวยงามน่าอยู่

๑๕. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

            สภาพปัญหา

               ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนขาดทุนทรัพย์ที่จะสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน ให้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จึงทำให้ผู้เรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา

            จุดเด่น

               ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุนทรียภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและช่วยเหลือสังคม

            จุดที่ควรพัฒนา

               พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ให้สูงขึ้น โดยสร้างความตระหนัก กับนักเรียนถึงความสำคัญของการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1502715
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
421
2060
421
1492490
37016
39013
1502715

Your IP: 3.237.16.210
Server Time: 2021-10-28 11:36:06
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.