foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนน

ที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๓๐ ๒๗.๔๗ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ๔.๘๖ ดีเยี่ยม
.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ดีเยี่ยม
.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๐.๕๐ ๐.๔๖ ดีเยี่ยม
.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ๒๓๙ ๒๔๔ ๙๗.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ดี่ยี่ยม
.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๒๓๙ ๒๔๔ ๙๗.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ดี่ยี่ยม
.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๒๓๙ ๒๔๔ ๙๗.๙๕ ๑.๐๐ ๐.๙๘ ดี่ยี่ยม
.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ๒๔๔ ๒๔๔ ๑ ๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๔.๘๘ ดีเยี่ยม
.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ดีเยี่ยม
.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๒๒๙ ๒๔๔ ๙๓.๘๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๒๒๙ ๒๔๔ ๙๓.๘๕ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง            รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ๔.๕๒ ดีเยี่ยม
.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ๒๓๐ ๒๔๔ ๙๔.๒๖ ๒.๐๐ ๑.๙ ดีเยี่ยม
.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติม ๒๐๐ ๒๔๔ ๘๑.๙๗ ๑.๐๐ ๐.๘๒ ดีมาก
.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรรู้ระหว่างกัน ๒๓๐ ๒๔๔ ๙๔.๒๖ ๑.๐๐ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ๒๑๐ ๒๔๔ ๘๖.๐๗ ๑.๐๐ ๐.๘๖ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ๔.๖๐ ดีเยี่ยม
.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๑.๘๔ ดีเยี่ยม
.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๐.๙๒ ดีเยี่ยม
.๓ กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๐.๙๒ ดีเยี่ยม
.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๒๒๔ ๒๔๔ ๙๑.๘๐ ๐.๙๒ ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่า

น้ำหนัก

คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ

ความ

หมาย

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ๓.๘๒ ดีมาก
.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑๙๕ ๒๔๔ ๗๙.๙๒ ๐.๘๐ ดีมาก
.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๒๒๐ ๒๔๔ ๙๐.๑๖ ๐.๙๐ ดีเยี่ยม
.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ ๒๐๐ ๒๔๔ ๘๑.๙๗ ๑.๖๔ ดีมาก
.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๔๐ ๘๔ ๔๗.๖๒ ๐.๔๘ ดี
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๔.๗๙ ดีเยี่ยม
.๑ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ๒๓๐ ๒๔๔ ๙๔.๒๖ ๑.๘๙ ดีเยี่ยม
.๒ ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๒๓๕ ๒๔๔ ๙๖.๓๑ ๐.๙๖ ดีเยี่ยม
.๓ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๒๔๔ ๒๔๔ ๑๐๐ ดีเยี่ยม
.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๒๓๐ ๒๔๔ ๙๔.๒๖ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ๕๐ ๔๗.๙๙ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ           และเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๙.๕๙ ดีเยี่ยม
.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๑.๘๙ ดีเยี่ยม
.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม
.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม
.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม
.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ ๑.๐๐ ดีเยี่ยม

.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๑๗ ๑๘ ๙๔.๔๔ ๐.๙๔ ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ

ความ

หมาย

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม
.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ดีเยี่ยม
.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ดีเยี่ยม
.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ดีเยี่ยม
.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ ดีเยี่ยม
.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม
.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดีเยี่ยม
.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ดีเยี่ยม
.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดีเยี่ยม
.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐ ๘.๕ ดีมาก
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ดีเยี่ยม
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ ๑.๕ ดีมาก
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ๐.๗๕ ดีมาก
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ๐.๗๕ ดีมาก
๑๐.๕ นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ๑.๕๐ ดีมาก
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน ดีเยี่ยม
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ๔.๙๐ ดีเยี่ยม
๑๒.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม
๑๒.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดีเยี่ยม
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ดีเยี่ยม
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๐.๕๐ ๐.๔๕ ดีเยี่ยม
๑๒.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๐.๕๐ ๐.๔๕ ดีเยี่ยม
๑๒.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีเยี่ยม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ ๑๐ ดีเยี่ยม
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ดีเยี่ยม
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดีเยี่ยม
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย ดีเยี่ยม

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม

๑. โครงการวันสำคัญทางศาสนา

๒. โครงการวันพ่อแห่งชาติ

๓. โครงการวันแม่แห่งชาติ

๔. กิจกรรมกระทงบุญ

๕. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน

๖. กิจกรรมยามเช้า

๗. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์วันสุดสัปดาห์

ดีเยี่ยม

๑๔.๒ ผลการดำเนินงาน

๑. นักเรียนเป็นคนดี   มีความสุภาพ เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ   “ยิ้มไหว้   แต่งกายเรียบร้อย”

ดีเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับ

ที่ได้

ค่าน้ำหนัก คะแนนที่ได้ เทียบระดับคุณภาพ ความหมาย
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๓.๗๕ ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑๕   การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๓.๗๕ ดีมาก

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม

๑. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๒. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒.๒๕ ดีมาก

๑๕.๒ ผลการดำเนินงาน

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง               การเรียนสูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ

๒. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

๑.๕๐ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ๙๔.๒๑ ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนที่ได้ ๙๔.๒๑

ระดับคุณภาพ       ระดับ ๑       ระดับ ๒               ระดับ ๓    ระดับ ๔   R ระดับ ๕

             (ปรับปรุง)           (พอใช้)           (ดี)            (ดีมาก)      (ดีเยี่ยม)

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1502733
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
439
2060
439
1492490
37034
39013
1502733

Your IP: 3.237.16.210
Server Time: 2021-10-28 11:57:46
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.