โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

การบริหารจัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

                     หลักสูตรสถานศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลตามจุดหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารจัดการนำหลักสูตรไปใช้ ดังนั้น โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์   จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุผลสูงสุดการวางแผนบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนเป็นการกำหนดแผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ที่เป็นรูปธรรมที่ช่วยให้ทราบแนวปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ สนับสนุนการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทั้งทรัพยากรที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอื่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา รวมทั้งการสร้างความเข็มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกรูปแบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมภิบาล  เป็นการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  มายังโรงเรียน ทำให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ทั้งด้านหลักสูตรการเงินงบประมาณการบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษาเอง   โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรและชุมชน ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมากที่สุดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะประสบความสำเร็จ คือ การดำเนินการให้บุคลากร มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้   และเข้าใจตรงกัน การประสานงานรับการสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยดี ทั้งด้านงบประมาณ การช่วยเหลืองด้านวิชาการการบริหารและด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ กลยุทธ์สำคัญของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้ประสบความสำเร็จนั้นโรงเรียนมีการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

          1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง

          2. การกำหนดบทบาท หน้าที่ให้ชัดเจน

          3. การสรรหา คัดเลือกคณะกรรมการให้ได้คนมีความรู้ ความสามารถ เสียสละและเป็นตัวแทน
ของกลุ่มต่างๆ อย่างแท้จริง

          4. จัดการฝึกอบรม / สัมมนาให้คณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและจัดการศึกษา และการดำเนินงานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          5. การสนับสนุนให้ครู อาจารย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

          6. การจัดให้มีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความร่วมมือ

          7. จัดให้มีการกำหนดมาตรฐาน และกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้ชัดเจน

 

          8. การพิจารณาให้สวัสดิการและการบริการแก่คณะกรรมการตามที่เห็นสมควรและชอบธรรม

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942316
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
156
677
833
933023
14642
31409
942316

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 14:48:27
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.