โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

1.พิจารณาให้คำแนะนำช่วยเหลือ  และควบคุมให้การบริหารงานฝ่ายบุคลากร  ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.บริหารงาน  เกี่ยวกับ

2.1แผนกำลังคนและทรัพยากรในฝ่ายบุคลากร

2.2กำหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานในฝ่ายบุคลากร

2.3กำหนดงาน  โครงการฝ่ายบุคลากร

2.4วางแผนและกำหนดกำลังบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

2.5อำนวยการ  สั่งการเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคลากร

2.6ประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร  หรือหน่วยงานอื่น

3.ให้คำแนะนำการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะครู-อาจารย์

4.ประสานงานกับครูเกี่ยวกับงานบุคลากร

5.กำกับและรับผิดชอบในการรับสมัคร  คัดเลือก  แต่งตั้ง  และบรรจุ  จำหน่าย  บุคลากร

6.ออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของบุคลากรโดยยึดระเบียบและแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน

7.ควบคุม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.วางแผนการกำหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร

2.สำรวจข้อมูลด้านต่างๆ  ของบุคลากร  เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาและธำรงรักษา

3.ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

5.จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เสริมจากสวัสดิการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   จัดให้

6.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน

งานรักษาระเบียบวินัย

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตนแก่บุคลากร

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นครู

3.ให้ความรู้ด้านวินัยแก่บุคลากร   โดยการจัดประชุมอบรม   หรือจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่บุคลากร

4.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของวินัย

การลา

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

การมาปฏิบัติหน้าที่  และการกลับ

การแต่งกาย

การปฏิบัติตามคำสั่ง

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทของครู

5.พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน

6.ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย

7.ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร

 

 

 

 

                        

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942366
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
206
677
883
933023
14692
31409
942366

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 15:52:33
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.