บทบาทและหน้าที่ฝ่ายบุคลากร

1.พิจารณาให้คำแนะนำช่วยเหลือ  และควบคุมให้การบริหารงานฝ่ายบุคลากร  ให้สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.บริหารงาน  เกี่ยวกับ

2.1แผนกำลังคนและทรัพยากรในฝ่ายบุคลากร

2.2กำหนดบุคลากรให้รับผิดชอบงานในฝ่ายบุคลากร

2.3กำหนดงาน  โครงการฝ่ายบุคลากร

2.4วางแผนและกำหนดกำลังบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่

2.5อำนวยการ  สั่งการเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคลากร

2.6ประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร  หรือหน่วยงานอื่น

3.ให้คำแนะนำการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะครู-อาจารย์

4.ประสานงานกับครูเกี่ยวกับงานบุคลากร

5.กำกับและรับผิดชอบในการรับสมัคร  คัดเลือก  แต่งตั้ง  และบรรจุ  จำหน่าย  บุคลากร

6.ออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของบุคลากรโดยยึดระเบียบและแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  และแนวปฏิบัติ  ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน

7.ควบคุม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาบุคลากร

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.วางแผนการกำหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร

2.สำรวจข้อมูลด้านต่างๆ  ของบุคลากร  เพื่อพิจารณาดำเนินการพัฒนาและธำรงรักษา

3.ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร

4.ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

5.จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ เสริมจากสวัสดิการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   จัดให้

6.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เช่น  การประชุม  การอบรม  การสัมมนา  การศึกษาดูงาน

งานรักษาระเบียบวินัย

มีหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ดังนี้

1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตนแก่บุคลากร

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่เป็นครู

3.ให้ความรู้ด้านวินัยแก่บุคลากร   โดยการจัดประชุมอบรม   หรือจัดทำเอกสารแจกจ่ายแก่บุคลากร

4.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอยู่ในขอบเขตของวินัย

การลา

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

การมาปฏิบัติหน้าที่  และการกลับ

การแต่งกาย

การปฏิบัติตามคำสั่ง

การประพฤติปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยจรรยามารยาทของครู

5.พิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงาน

6.ดำเนินการแก้ไขปัญหาบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามวินัย

7.ดำเนินการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร