โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปของโรงเรียน
2. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วโรงเรียน
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
4. กำหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารทั่วไป  
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กำกับ ติดตาม ให้งานแผนงานและบริหารทั่วไป ประสานฝ่ายต่างๆ  เพื่อดำเนินกิจกรรม งาน โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน
7. กำกับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา
8. ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่อง
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู  ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
10.  วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวข้อง
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12.  กำกับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุกงานพร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
13.  ประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
14.  ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทั่วไป
15.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.  รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อกำกับ  ดูแล  ติดตามในสายงานที่รับผิดชอบ
2.  ประสานงานกับฝ่าย กลุ่มงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการ   เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3.  ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน แบบพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป
4.  เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านบริหารทั่วไปให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
5.  พิจารณาความดีความชอบของครูในกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อเสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายงานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
1. งานสารบรรณกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
     1.1  จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอรองกลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อจัดสรรงบประมาณ
     1.2  จัดหา  จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
     1.3  จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของสำนักงาน ให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
     1.4  โต้ตอบหนังสือราชการ  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณอย่างรวดเร็วและทันเวลา
     1.5  จัดส่งหนังสือราชการ  เอกสารของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้งานที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
    1.6  จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารทั่วไป เช่น บันทึกข้อความ  แบบสำรวจแบบสอบถาม แบบประเมินผลงานระเบียบและคำสั่ง
     1.7  ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
     1.8  ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
     1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัสดุกลุ่มบริหารทั่วไป
      2.1  ประสานงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ชำรุด  โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน   
      2.2  จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ยืมวัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็นปัจจุบัน
      2.3  จัดทำระเบียบ  แนวปฏิบัติ แบบรายงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการให้บริการปรับซ่อม
      2.4  ติดตามการปรับซ่อมและบำรุงรักษาสภาพวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
      2.5  ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง
      2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป
       3.1  วางแผนงาน/โครงการ และจัดทรัพยากรที่ใช้ในงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารทั่วไป
       3.2  ประสานงานด้านความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลกับงานต่าง ๆ  เพื่อรวบรวมและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยที่จะบ่งบอกถึงสภาพปัญหาความต้องการ
       3.3  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียน  เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
      3.4  จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มงาน ได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในกลุ่มงานต่อไป
      3.5  ร่วมมือกับสารสนเทศของโรงเรียน  เผยแพร่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป
      3.6  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา
      3.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. งานแผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป
     4.1  ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน  แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
      4.2  พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
     4.3  กำกับ  ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ  ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
     4.4  ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
     4.5  ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
     4.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้        
1.  วางแผนกำหนดงาน /โครงการงบประมาณแผนปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมตลอดจนการติดตามการปฏิบัติงานของนักการ แม่บ้านทำความสะอาด        
2.  วางแผนร่วมกับแผนงานโรงเรียน พัสดุโรงเรียน เพื่อเสนอของบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ   เช่น  ห้องเรียน  ห้องบริการ  ห้องพิเศษให้เพียงพอ  กับการใช้บริการของโรงเรียน
3.  จัดซื้อ  จัดหาโต๊ะ เก้าอี้  อุปกรณ์การสอน  อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียน  ห้องบริการห้องพิเศษ ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา
4.  จัดเครื่องมือรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ติดตั้งในที่ที่ใช้งานได้สะดวกใช้งานได้ทันที
5.  จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน  ตกแต่งอย่างสวยงาม  เป็นระเบียบ  ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดี  ดูแลสีอาคารต่าง ๆให้เรียบร้อย  มีป้ายบอกอาคารและห้องต่าง ๆ 
6.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่  ครุภัณฑ์  โต๊ะ  เก้าอี้ และอื่น ๆให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
7.  ดูแลความสะอาดทั่วไปของอาคารเรียน  ห้องน้ำ  ห้องส้วม  ให้สะอาด  ปราศจากกลิ่นรบกวน
8.  ติดตาม  ดูแลให้คำแนะนำในการใช้อาคารสถานที่  โดยการอบรมนักเรียนในด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติของโรงเรียน
9.  ประสานงานกับพัสดุโรงเรียนในการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพออกจากบัญชีพัสดุ
10.  ประสานงานกับหัวหน้าอาคาร โดยนำข้อเสนอแนะ  มาปรับปรุงงานให้ทันเหตุการณ์และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน
11.  อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก  รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ จัดทำสถิติการให้บริการและรวบรวมข้อมูล       
12.  ประเมิน สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีการศึกษา       
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 งานสาธารณูปโภค   
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1. จัดทำแผนงานพัฒนางาน/โครงการเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร  เพื่อจัดสรรงบประมาณ        
2.  จัดซื้อ  จัดหา สาธารณูปโภคในโรงเรียนให้เพียงพออยู่ตลอดเวลา
3.  กำหนดข้อปฏิบัติและติดตามการใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างประหยัด
4.  จัดบริการและติดตามการใช้สาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า
5.  มีมาตรการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม น้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐาน
6.  จัดทำป้ายคำขวัญ  คำเตือน  เกี่ยวกับการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์
7.  ร่วมมือกับงานกิจกรรมนักเรียน   อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า  ใช้โทรศัพท์
8.  สำรวจ รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ชำรุด
9.  ซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี  และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
10.  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
11.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ และสารบรรณ
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้
1.    รับ-ส่งเอกสาร  ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก จัดส่งหนังสือ เข้าหรือเอกสารให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2.    จัดทำคำสั่งและจดหมายเวียนเรื่องต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้กับครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
3.    เก็บ หรือทำลายหนังสือ เอกสารต่าง ๆตามระเบียบงานสารบรรณ
4.    รวบรวมเอกสาร หลักฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
5.    ร่างและพิมพ์หนังสือออก หนังสือโต้ตอบถึงส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น 
6.    ติดตามเอกสารของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนและเก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง 
7.    ประสานงานการจัดส่งจดหมาย ไปรษณีย์ พัสดุและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
8.    เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ
9.   ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office)
10. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน
11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพื่อลงนาม
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย..

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942317
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
157
677
834
933023
14643
31409
942317

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 14:49:39
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.