โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

บทบาทและหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1.     จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี โดยรวบรวมจากภาควิชา/หน่วยงานและเสนอในภาพรวมของคณะฯ

2.     จัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี โดยรวบรวมจากภาควิชา/หน่วยงาน และเสนอในภาพรวมของคณะฯ

3.     ควบคุมงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ ทั้งในการดำเนินงานปกติและในระบบบัญชี 3 มิติ

4.     จัดทำแผนอัตรากำลัง พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว

5.     จัดทำแผนงาน/โครงการ/การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตาม กพร. และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด

6.     งานปรับเปลี่ยน/ขยายแผนการใช้เงินรายได้

7.     จัดทำแผนงบประมาณเงินทุนการศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากร

8.     จัดทำระบบแผน/ผล เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รายไตรมาส

9.     รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายได้ประจำเดือน ประจำงวด และประจำปี

10.   วิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.   งานวารสารสัตวแพทย์

12.   งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

13.   ดูแลพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ

14.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- หน่วยการเงิน

   มีหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน/นำเงินรายได้ เงินกองทุน ส่งกองคลัง มก. /ควบคุมการรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้/ควบคุม ดูแลการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ และเงินสำรองจ่าย/จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ รายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้และเงินโครงการต่างๆ

 

- หน่วยบัญชี 

   จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงินกองทุน/จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย งบดุลประจำเดือน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานลูกหนี้ค้างชำระ/รับผิดชอบและเบิก-จ่ายเงินเดือนพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทน/เงินประกันสังคม/เงินภาษี/เงินกองทุนและเงินอื่น ๆ ควบคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้และเงินโครงการต่างๆ

 

- หน่วยตรวจใบสำคัญ 

   มีหน้าที่ตรวจความถูกต้องของใบสำคัญรับ-จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินกองทุนและเงินโครงการต่างๆ

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942298
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
138
677
815
933023
14624
31409
942298

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 14:12:31
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.