บทบาทและหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1.     จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี โดยรวบรวมจากภาควิชา/หน่วยงานและเสนอในภาพรวมของคณะฯ

2.     จัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี โดยรวบรวมจากภาควิชา/หน่วยงาน และเสนอในภาพรวมของคณะฯ

3.     ควบคุมงบประมาณแผ่นดิน/เงินนอกงบประมาณ ทั้งในการดำเนินงานปกติและในระบบบัญชี 3 มิติ

4.     จัดทำแผนอัตรากำลัง พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว

5.     จัดทำแผนงาน/โครงการ/การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตาม กพร. และอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนด

6.     งานปรับเปลี่ยน/ขยายแผนการใช้เงินรายได้

7.     จัดทำแผนงบประมาณเงินทุนการศึกษา และแผนพัฒนาบุคลากร

8.     จัดทำระบบแผน/ผล เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ รายไตรมาส

9.     รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณรายได้ประจำเดือน ประจำงวด และประจำปี

10.   วิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.   งานวารสารสัตวแพทย์

12.   งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

13.   ดูแลพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบ

14.   ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

- หน่วยการเงิน

   มีหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน/นำเงินรายได้ เงินกองทุน ส่งกองคลัง มก. /ควบคุมการรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้/ควบคุม ดูแลการรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ และเงินสำรองจ่าย/จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ รายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้และเงินโครงการต่างๆ

 

- หน่วยบัญชี 

   จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเงินกองทุน/จัดทำงบรายรับ-รายจ่าย งบดุลประจำเดือน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน รายงานลูกหนี้ค้างชำระ/รับผิดชอบและเบิก-จ่ายเงินเดือนพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว/ค่าตอบแทน/เงินประกันสังคม/เงินภาษี/เงินกองทุนและเงินอื่น ๆ ควบคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้และเงินโครงการต่างๆ

 

- หน่วยตรวจใบสำคัญ 

   มีหน้าที่ตรวจความถูกต้องของใบสำคัญรับ-จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินกองทุนและเงินโครงการต่างๆ