ข้อมูลผู้บริหาร

นายศักดา   ใจตรง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

เบอร์โทรศัพท์  0871561316 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ศษ.บ  สาขา การบริหารการศึกษา