โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

como crear una pagina web

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

866735
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
460
1928
6303
852345
2744
31942
866735

Your IP: 3.230.154.129
Server Time: 2020-06-03 19:11:23

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

MetroPagina.com

     โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในระหว่างวันที่ 22 - 27  มีนาคม  พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 น - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์  056-946306 หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งตอบสนองความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2551 ด้วยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อการประกอบการพิจารณารับนักเรียน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.คุณสมบัติห้องเรียนทั่วไป

  1. 1คุณสมบัตินักเรียนทั่วไป

         1.1.1 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องเป็นเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่สิบสองตามกฎกระทรวง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

1.1.2 เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัด

ชัยนาท ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมกการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ยกเว้นเด็กที่ประสบปัญหาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายบุคคล

       1.2 คุณสมบัติห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

       1.3 คุณสมบัติห้องเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4

สะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (5 ภาคเรียน) เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

2.หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน มีดังนี้

2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ผู้ปกครอง บิดา มารดา หรือใบรับรองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการที่ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่ส่งเด็กเข้าเรียน หรือผู้แทนหน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี                                      จำนวน 3 ฉบับ

2.2 สำเนาสูติบัตร กรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานใดๆ ให้สถานศึกษาซักถามประวัติเด็กเพื่อนำลงรายการบันทึกแจ้งทะเบียนประวัติเด็ก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548                                    จำนวน 3 ฉบับ

2.3 หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ปพ.1)                                 จำนวน 1 ฉบับ

  1. 4 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย/ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา

(สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)                                        จำนวน 1 ฉบับ2.5 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 3 ใบ

  1. 6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ,บิดา , มารดา, ผู้ปกครองจำนวน 3 ฉบับ
  2. 7 หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริงผลการตรวจไม่เกิน 30 วัน (ระบุกรุ๊ปเลือด)จำนวน 1 ฉบับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

ประกาศ   ณ   วันที่   28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นายวินิจ   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์   จังหวัดชัยนาท

ตารางการรับสมัครนักเรียน

กำหนดการรับสมัคร คัดเลือก ประกาศ และรายงานตัว

กำหนดวัน เวลา สถานที่
1.รับสมัคร (ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ) 22–27 มี.ค. 62 09.00-16.30 น. ห้องทะเบียน-วัดผล
2.ประกาศผล และแจ้งผลการรับสมัครให้นักเรียนทราบ               29 มี.ค.62 09.00-16.00 น.

www.nkr.ac.th

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท

4.นักเรียนรายงานตัว หรือมีหนังสือตอบยืนยันการเข้าเรียน 9 เม.ย.62 09.00-16.00 น. ห้องโสตทัศนศึกษา

5.นักเรียนรายงานตัวเพื่อเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนด พร้อมประชุมผู้ปกครอง

- นักเรียนใหม่(ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 )

- นักเรียนระหว่างชั้น

16 พ.ค.62

วันเปิดภาคเรียน

09.00-16.00 น. หอประชุม

หลักฐานในการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน จำนวน / ฉบับ
1.ใบสมัครของโรงเรียนเนินขามประชานุเคราะห์ จังหวัดชัยนาท 1
2.สำเนาสูติบัตร 3
3.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง 3
4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , บิดา-มารดา ,ผู้ปกครอง 3
5.หลักฐานการศึกษาแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1) 1
6.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) ระบุเกรดเฉลี่ย / ใบรับรองความประพฤติของสถานศึกษา 1
7.หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ผลการตรวจไม่เกิน 30 วัน (ระบุกรุ๊ปเลือด) 1
8.รูปถ่ายหน้าตรง   ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด   3 X 4 ซม. ( 1 นิ้วครึ่ง) 3

หมายเหตุ    

  1. ใบสมัครของนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าเรียนให้มีผู้รับรอง 2 คน ดังนี้

บุคคลที่ 1 ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนาของนักเรียน

บุคคลที่ 2 ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชน

  1. ให้นักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยทั้งวัน สมัครและวันรายงานตัว

         โทรศัพท์   056-946306 โทรสาร 056-946307

Download  ข้อมูลเอกสารประกอบการรับนักเรียน เพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียน www.nkr.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 0011 0 

นางรัศมี    ทองแว่น
รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ราคาน้ำมันวันนี้

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.