foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕ ปี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื+นที-การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั+นพืน+ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
พระบรมราโชวาท
“ การใหการศึกษาถือวาเปนการใหสิ่งสำคัญที่สุด เพราะเปน
การหลอหลอมวางรูปแบบใหแกอนุชนทั้งความรู ความสามารถ ทั้ง
ทางจิตวิญญาณ ผูมีหนาที่ใหการศึกษาทุกตำแหนงหนาที่จึงมีความ
รับผิดชอบอยางยิ่งตอชาติบานเมืองในการสรางพลเมืองดี”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทางปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจ
วันพุธ ที- 9: มิถุนายน พ.ศ.9=9>
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ( แก้ไขเพิมเติม พ.ศ. ) กำหนดความมุ่ง
หมาย เพือพัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทัง0 ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมใน
การดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืนได้อย่างมีความสุข หน้าทีสำคัญของสถานศึกษาจึงต้องจัด
การศึกษา ให้บรรลุ ความมุ่งหมาย โดยมีมาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำหนดเกียวกับคุณลักษณะ
คุณภาพทีพึงประสงค์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นหน่วยงานทางการศึกษาทีตระหนักถึง
ความสำคัญของการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสองจึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพือให้บุคลากรใช้
เป็นกรอบตามทิศทางการดำเนินงานในระยะเวลา  ปี ของโรงเรียนเพือจะได้นำไปสู่การปฏิบัติได้ตรง
กับสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ซึงสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
เอกสารฉบับนีส0 ำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
องค์กรส่วนท้องถิน ครู และบุคลากรของโรงเรียน จึงใคร่ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี 0
( นายประเสริฐ เงินเนตร์ )
ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
หน้า
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ก
ประวัติโรงเรียน ข
สัญลักษณ์โรงเรียน ค
แผนผังบริเวณโรงเรียน ง
บทนำ 1
ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 18
แนวทางการดำเนินการ 26
การนำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีไปปฏิบัติ 49
ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 50
ภาคผนวก 52
- ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยหลัก 7Ss 53
- ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST 55
- คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 58

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ชคณะกรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน มรมผูปกครองและครู
กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานบริหารวิชาการ กลุมงานบริหารงานบุคคล กลุมงานบริหารงบประมาณ
- งานดำเนินการธุรการ
- งานเลขานุการคณะ
กรรมการสถานศึกษา

- งานประสานงาน
เครือขาย
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ&
และ
การประชาสัมพันธ&
- งานการจัดระบบ
ควบคุมภายใน
- งานพัฒนาหลักสูตรฯ
- งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู1
- งานวัดผลประเมินผล
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาฯ
- งานพัฒนาสื่อ ฯ
- งานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- งานทะเบียนนักเรียน
- การเทียบโอนผลการ
เรียน
- งานการวางแผน
อัตรากำลังและ
บรรจุแตงตั้ง
- งานการเสริมสร1าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
- งานการรักษาวินัยและ
คุณธรรม
จริยธรรม
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานนโยบายและแผน
- งานการตรวจสอบ
ติดตามประเมินผล
และรายงานการใช1เงิน
- งานการระดมทรัพยากร
และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
- งานการบริหารการเงิน
- งานการบริหาร
การ บัญชี
ผูอำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเนินขาม จังหวัด
ชัยนาท เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน0 พืน0 ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจัดตัง0 เมือวันที ๒๗
มีนาคม ๒๕๒๔ และเริมเปิดทำการสอนเมือปีการศึกษา ๒๕๒๔ เป็นต้นมา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตัง0 อยู่เลขที ๒๐๐ หมู่ที ๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ติดถนนลาดยางสายหันคา – หูช้าง ผู้เสนอขอโรงเรียนมาก่อตัง0 ได้แก่ ส.ส. ศรายุทธ
ชนะกุล กำนันหา ทองคำ นายชาลี ทาเอือ0 นายบุญช่วย แสนแก้ว และประชาชนตำบลเนินขาม
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีเนือ0 ที ๓๕ ไร่ ๑ งาน โดยมีราษฎรบริจาคดังนี 0
๑. นายแถม จีนอํา บริจาค ๓๓ ไร่ ๓ งาน
๒. ทีสาธารณประโยชน์ทีมีผู้ถือกรรมสิทธิHร่วมกัน คือ นายเหลือ ศรีเดช , นายหลุย ดวงมี
และ นายแดง ติงปาลพงษ์ จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน
เมือเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ สภาตำบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพืน0 ที และก่อสร้าง
อาคารชัวคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐
บาท และมีผู้บริจาคสิงของให้โรงเรียน โรงเรียนจึงเริมดำเนินการเปิดสอนเริมเปิ ดสอนครัง0 แรก เมือ
วันที ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๒๔ มีนักเรียนทัง0 หมด ๔๘ คน ผู้บริหารท่านแรก คือ นายธนิต มณฑา การจัดการ
ศึกษา จัดแบบสหศึกษามีชัน0 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม ๙ ห้องเรียน มีนักเรียน ๒ คน
ครู ๑๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน

เครื่องหมายประจำโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
รอบรู้วิชาการ งานดี กีฬาเก่ง เคร่งคุณธรรม
คติพจน์ของโรงเรียนสรรพยาวิทยา
“ ปGฺญา นรานํ รตนํ ”
(ปัญญา เป็นแก้วของนรชน)
สีประจำโรงเรียน
เขียว-เหลือง

แผนผังโรงเรียน
1
บทที- ๑
บทนำ
สภาพปัญหาและความต้องการที-จำเป็นของสถานศึกษา
การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นการเสริมสร้างความรู้
ความสามารถพืน0 ฐานทีช่วยให้การดำรงชีวิตในสังคม เป็นไปอย่างสงบสุข เป็นการถ่ายทอดวิทยาการ
และเทคโนโลยี ให้กับคนในสังคม เพือสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้าทัดเทียมและ
แข่งขันกับนานาอารยประเทศได้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน0 พืน0 ฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศทีมุ่งกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา มีจุดประสงค์ทีจะพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตทีดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิง
การเพิมศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึน0 สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ได้บนพืน0 ฐานของความเป็นไทย
และความเป็นสากล รวมทัง0 มีความสามารถ ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัดและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพือสร้างลักษณะทีพึง
ประสงค์ให้แก่ผู้รับการศึกษาเป็นหน้าทีหลักของสถานศึกษา ทีต้องส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ในยุคแห่งการเปลียนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของครอบครัว ชุมชนในท้องถินโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นข้อกำหนด
คุณภาพผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาขัน0 พืน0 ฐาน เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตัง0 แต่ชัน0 มัธยมศึกษาปีที ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี ที ๖
๑. ข้อมูลทั-วไป
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพืน0 ทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาทีจัดการศึกษาในช่วงชัน0 ที ๓ และช่วงชัน0 ที ๔ สังกัดสำนักงานเขตพืน0 ที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน0 พืน0 ฐาน ตัง0 อยู่เขตเทศบาลตำบล
เนินขาม หมู่ที ๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ ๑๗๑๓๐ โทรศัพท์
2
๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๖โทรสาร ๐๕๖ – ๙๔๖๓๐๗ e – mail nk.๐๗๕ @hotmail.com website http: //
www.nkr.ac.th มีพืน0 ที ๓๕ ไร่ ๑ งาน มีเขตพืน0 ทีบริการ ๓ ตำบล ได้แก่ ต.เนินขาม ต.สุขเดือนห้า
และ ต. กะบกเตีย0
๒. ข้อมูลการบริหาร
๒.๑ ผู้บริหาร ชือ นายประเสริฐ เงินเนตร์ วุฒิทางการศึกษาสูงสุดปริญญาโท ศษ.ม
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งตัง0 แต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ถึงปัจจุบัน
๒.๒ ประวัติ ทีตัง0 ขนาดของสถานศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน0 พืน0 ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติจัดตัง0 เมือวันที ๒๗
มีนาคม ๒๕๒๔ และเริมเปิดทำการสอนเมือปีการศึกษา ๒๕๒๔ เป็นต้นมา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตัง0 อยู่เลขที ๒๐๐ หมู่ที ๘ ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ติดถนนลาดยางสายหันคา – หูช้าง ผู้เสนอขอโรงเรียนมาก่อตัง0 ได้แก่ ส.ส. ศรายุทธ
ชนะกุล กำนันหา ทองคำ นายชาลี ทาเอือ0 นายบุญช่วย แสนแก้ว และประชาชนตำบลเนินขาม
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีเนือ0 ที ๓๕ ไร่ ๑ งาน โดยมีราษฎรบริจาคดังนี 0
๑. นายแถม จีนอํา บริจาค ๓๓ ไร่ ๓ งาน
๒. ทีสาธารณประโยชน์ทีมีผู้ถือกรรมสิทธิHร่วมกัน คือ นายเหลือ ศรีเดช , นายหลุย ดวงมี
และ นายแดง ติงปาลพงษ์ จำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน
เมือเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ สภาตำบลเนินขามและราษฎรได้ปรับปรุงพืน0 ที และก่อสร้าง
อาคารชัวคราวตามแบบของกรมสามัญศึกษา จำนวน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
และมีผู้บริจาคสิงของให้โรงเรียน โรงเรียนจึงเริมดำเนินการเปิดสอนเริมเปิ ดสอนครัง0 แรก เมือ
วันที ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ มีนักเรียนทัง0 หมด ๔๘ คน ผู้บริหารท่านแรก คือ นายธนิต มณฑา
การจัดการศึกษา จัดแบบสหศึกษามีชัน0 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวม ๙ ห้องเรียน มีนักเรียน
๒ คน ครู ๑๘ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน
3
๓ ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที รายงาน)
๑) จำนวนนักเรียนในเขตพืน0 ทีบริการทัง0 สิน0 ๕๐ คน
๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทัง0 สิน0 ๒๒๙ คน จำแนกตามระดับชัน0 ทีเปิ ดสอน
ระดับชันเรียน จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี!ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
ม.๑ ๒ ๓๓ ๒๐ ๕๓ ๒๖.๕
ม.๒ ๒ ๒๕ ๒๐ ๔๕ ๒๒.๕
ม.๓ ๒ ๒๙ ๒๗ ๕๖ ๒๘
รวม ๖ ๘๗ ๖๗ ๑๕๔
ม.๔ ๑ ๙ ๑๘ ๒๗ ๑๓.๕
ม.๕ ๑ ๗ ๑๔ ๒๑ ๑๐.๕
ม.๖ ๑ ๑๑ ๑๖ ๒๗ ๑๓.๕
รวม ๙ ๒๗ ๔๘ ๗๕
รวมทังหมด ๑๑๓ ๑๑๖ ๒๒๙
๓) จำนวนนักเรียนทีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
๔) จำนวนนักเรียนทีมีนำ0 หนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๒
๕) จำนวนนักเรียนทีมีความบกพร่องเรียนร่วม ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒
๖) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๓
4
๗) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ - คน คิดเป็นร้อยละ -
๘) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๒
๙) จำนวนนักเรียนทีลาออกกลางคัน (ปัจจุบัน) - คน คิดเป็นร้อยละ -
๑๐) สถิติการขาดเรียน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘
๑๑) จำนวนนักเรียนทีเรียนซำ0 ชัน0 - คน คิดเป็นร้อยละ -
๑๒) จำนวนนักเรียนทีจบหลักสูตร
ม.๓ จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๓
ม.๖ จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = ๑ : ๑๓
๑๔) จำนวนนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ ๒๒๙
คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๕) จำนวนนักเรียนทีมีคุณลักษณะเป็นลูกทีดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๙๖.๙๔
๑๖) จำนวนนักเรียนทีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนทีดีของโรงเรียน ๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๔
๑๗) จำนวนนักเรียนทีทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทัง0 ในและนอกประเทศ ๒๒๙
คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๑๘) จำนวนนักเรียนทีมีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สมําเสมอ ๒๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗
๑๙) จำนวนนักเรียนทีผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามทีกำหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา ๒๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒๐) จำนวนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที
กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา ๒๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจำการ
5
ที! ชื!อ – ชื!อสกุล
อา
ยุ
อายุ
ราชการ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน
จำนวนครัง/
ชั!วโมงที!รับ
การพัฒนา/ปี
๑ นายประเสริฐ เงินเนตร์ ๕๙ ๓๑ ผอ./ชนพ กศ.ม บริหาร
๒ นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ ๕๘ ๓๘ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.ม. หลักสูตรและ
การสอน
ภาษาไทย
ชัdน ม. ๑-๖
๖ ครัdง ๔๒
ชม.
๓ นางรัศมี ทองแว่น ๕๖ ๓๕ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
ชัdน ม.๑ ม, ๓-๖
๔ ครัdง/ ๓๐
ชม.
๔ นายสมอ ทาเอืdอ ๕๒ ๓๒ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา ชัdน
ม. ๑-๖
๗ ครัdง/ ๓๐
ชม.
๕ นายชาตรี ต่ายจันทร์ ๕๐ ๒๙ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. บริหาร
การศึกษา
ศิลปะ
ชัdน ม. ๑-๖
๖ ครัdง/ ๕๔
ชม.
๖ นายเสน่ห์ พันธุ์ดี ๔๗ ๒๓ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.ม. เทคโนโลยี
การศึกษา
การงานอาชีพ
และเทคคโนโลยี
ชัdน ม. ๑-๓
๗ ครัdง/ ๕๐
ชม.
๗ นางมยุรีย์ ใจแสน ๕๘ ๓๘ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.บ. บริหาร
การศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ชัdน ม. ๑ ,๓,๕
๓ ครัdง/ ๓๐
ชม.
๘ นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม ๕๓ ๓๓ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา
สังคมศึกษา
ชัdน ม. ๑-๖
๒ ครัdง/ ๑๘
ชม.
๙ นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธุ์ ๕๔ ๒๗ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ชัdน ม. ๒-๖
๓ ครัdง/๒๔
ชม.
6
ที- ชื-อ – ชื-อสกุล อายุ
อายุ
ราชการ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั+น
จำนวนครั+ง/
ชั-วโมงที-รับการ
พัฒนา/ปี
๑๐ นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงีnยม ๕๒ ๓๐ คศ.๒/
ชำนาญการ
ศษ.บ. สังคมศึกษา การงานอาชีพ
ชัdน ม. ๑,๓,๔,๕,๖
๒ครัdง/ ๒๔
ชม.
๑๑ นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ ๕๑ ๓๐ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
สส.บ. เกษตรกรรม การงานอาชีพ
ชัdน ม. ๑-๖
๔ครัdง/ ๓๐ ชม.
๑๒ นางสุนทรี อภิวัฒน์ปุญญบาล ๕๐ ๒๖ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.ม. จิตวิทยาแนะ
แนว
ภาษาอังกฤษ
ชัdน ม. ๒,๔,๖
แนะแนว ชัdน ม. ๑-๖
๕ ครัdง/ ๓๖
ชม.
๑๓ นางสาวรัตนา จันทรา ๕๑ ๒๓ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
บธ.บ. บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
ชัdน ม. ๑-๓
๓ ครัdง/ ๒๔
ชม.
๑๔ นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค ๕๓ ๒๑ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ชัdน ม. ๑,๒,๔,๖
๕ ครัdง/ ๓๖
ชม.
๑๕ นางสายฝน มาภรณ์ ๔๘ ๒๒ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
คบ. วิทยาศาสตร์
ทัวn ไป
วิทยาศาสตร์
ชัdน ม. ๑,๒
ชีววิทยา ชัdน ม. ๕,๖
๓ ครัdง/ ๒๔
ชม.
๑๖ นางสาวสมปอง
ดิษฐ์น้อย
๔๔ ๒๑ คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
กศ.ม. วิทยาศาสตร์
ศึกษา
วิทยาศาสตร์พืdนฐาน
ชัdน ม. ๕,๖
ฟิ สิกส์ ชัdน ม. ๔,๕,๖
ชีววิทยา ชัdน ม. ๔
๘ ครัdง/ ๖๔
ชม.
7
ที- ชื-อ – ชื-อสกุล อายุ
อายุ
ราชการ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั+น
จำนวนครั+ง/
ชั-วโมงที-รับการ
พัฒนา/ปี
๑๗ นางนพมาศ โพโต ๔๑ ๑๘
คศ.๓/
ชำนาญการ
พิเศษ
วท.ม. เคมี
วิทยาศาสตร์
ชั+น ม. ๓
เคมี ชั+น ม.๔ -๖
๕ ครั+ง/ ๔๒
ชม.
๑๘
นางณัฐณิชาร์
พุ่มจำปา
๓๔ ๔ ครู บธ.บ. คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ชั+น ม.๒ -๖
๓ครั+ง/ ๔๘ชม.
๑๙
นาวสาวสุขุมาภรณ์
มลทอง
๓๙ ๔ ครู คบ. ภาษาไทย
ภาษาไทยชั+น ม๑
แนะแนว
ศิลปะ
๓ ครั+ง/ ๓๐
ชม.
จำนวนครูทีnสอนวิชาตรงเอก ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔
จำนวนครูทีnสอนตรงความถนัด ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖
ครูพี!เลีย ง
ที! ชื!อ – ชื!อสกุล อายุ
ประสบการณ์
การสอน (ปี)
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชัน
จ้างด้วย
เงิน
๑ นางสาวมนัสนันท์ คำแหง ๒๔ ๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม. ๑-๓ งปม.
8
๕. ข้อมูลอาคารสถานที!
ที- อาคารสถานที- จำนวน (หลัง,สนาม)
๑ หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ๑ หลัง
๒ อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ หลัง
๓ อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล. (ปรับปรุง ๒๙) ๑ หลัง
๔ โรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ ๑ หลัง
๕ บ้านพักครู แบบ ๒๐๒ ก ๔ หลัง
๖ บ้านพักครู แบบ ๒๐๔/๒๕๒๗ ๑ หลัง
๗ ห้องส้วมชาย ๑ หลัง
๘ ห้องส้วมหญิง ๒ หลัง
๙ สนามบาสเกตบอล,วอลเลย์บอล ๒ สนาม
๑๐ สนามตะกร้อ ๑ สนาม
๑๑ สนามเปตอง ๒ สนาม
๑๒ สนามฟุตบอล ๑ สนาม
๑๓ หอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ ๑ หลัง
9
๖. ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ ๒,๑๗๑,๒๘๐.- งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง ๑๒,๕๒๐,๕๖๐
เงินนอกงบประมาณ ๕,๕๗๒.๘๑- งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒,๒๐๕,๐๑๒.๔๖-
เงินอืnนๆ (ระบุ) - งบอืnนๆ (ระบุ) -
รวมรายรับ ๒,๑๗๖,๘๕๒.๘๑- รวมรายจ่าย ๑๔,๗๕๒,๕๗๒.๔๖-
งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของรายรับ
๕. สภาพชุมชนโดยรวม
๕.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะพืdนทnีเป็นทnีราบสูงตอนเหนือและตะวันตก เขตทnี
ราบสูงและภูเขาในท้องทnีตำบลกะบกเตีdย ภูเขาประเภทดินลูกรังอยู่ในเขตตำบลกะบกเตีdยและตำบลเนิน
ขาม ไม่มีแม่นdำไหลผ่าน พืdนทnีและการใช้ประโยชน์ทำนา ๖๔,๒๘๐ ไร่ ไร่นาสวนผสม ๙๒๐ ไร่
ทำสวน ๑,๒๑๐ ไร่ ทำไร่ ๘๘,๒๔๐ ไร่ เขตการปกครองตามพระราชบัญญัตการปกครองท้องทีn พ.ศ.
๒๔๕๗ แบ่งเป็นตำบลเนินขามมี ๑๙ หมู่บ้าน ประชากร ๖,๑๙๘ คน ตำบลกะบกเตีdยมี ๑๕ หมู่บ้าน
ประชากร ๕,๕๑๘ คน และตำบลสุขเดือนห้ามี ๑๔ หมู่บ้าน ประชากร ๕,๔๔๖ คน รวมทัdงสิdน
๑๗,๑๖๒ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีตำรวจอำเภอเนินขาม วัดเนินขาม
โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สถานีไฟฟ้าอำเภอเนินขาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนินขาม
โรงเรียนประถมศึกษาตัdงอยู่ในเขตพืdนทnีบริการจำนวน ๘ โรงเรียน ตำบลเนินขามประกอบด้วย ๒
โรงเรียนคือ โรงเรียนอนุบาลเนินขาม โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง ตำบลสุขเดือนห้า ประกอบด้วย
๓ โรงเรียน ดังนีd โรงเรียนบ้านวังคอไห โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลกะบก
เตีdย ประกอบด้วย ๓ โรงเรียน ดังนีd โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิs โรงเรียนบ้านเก่า โรงเรียนบ้านกะบกเตีdย
10
โรงเรียนทีnอยู่ในเขตร่วมบริการ คือ โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม และมีโรงเรียนทีnเปิดสอน
ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีทีn ๓ จำนวน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังคอไห
โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านกะบกเตีdย อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ประชากร
ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิnน ทnีเป็นทnีรู้จักโดยทัวn ไป คือ ผ้าทอ
พืdนบ้าน เนินขาม ประเพณีทำบุญกลางบ้าน ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่นางแมว
การศึกษา มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืdนทnีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน ๘
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืdนทnีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ จำนวน ๑ โรงเรียน สังกัดกรม
อาชีวศึกษา จำนวน ๑ โรงเรียน
ด้านสาธารณสุข มีสถานบริการสาธารณสุข ดังนีd
- โรงพยาบาลประจำอำเภอ ๑ แห่ง คือ โรงพยาบาลเนินขาม ขนาด ๑๐ เตียง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ๑ แห่ง
๕.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ตํnากว่าระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลีnยต่อครอบครัว ต่อปี
๒๕,๐๐๐.- บาท จำนวนคนเฉลีnยต่อครอบครัว ๓ คน
๕.๓ อยู่ในชุมชนใหญ่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและการสนับสนุนจากชุมชน ท้องถิnนเป็นอย่างดี
แต่ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน พ่อแม่ ผู้ปกครอง บางส่วนต้องออกไปทำงาน
รับจ้างทีnต่างจังหวัด ส่งผลทำให้นักเรียนขาดความใกล้ชิด ขาดการดูแลจากพ่อแม่และผู้ปกครอง ผู้เรียน
ยังขาดการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจให้หลากหลายทุกระดับชัdน
๖. แหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ-ินและการใช้
๑) ห้องสมุดมีขนาด ๒๑๐ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุดทัdงหมด ๑๕๕๘๒ เล่มการ
สืบค้นหนังสือละการยืม – คืน ใช้ระบบบาร์โค้ด จำนวนนักเรียนทnีใช้ห้องสมุดในปี การศึกษานีdคิดเป็น
๑๕๐ คน / วัน
๒) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนพร้อม
ทัdงสถิติการใช้ ๑๕ ครัdง / ปี (เฉลnียสูงสุด เดือน มิถุนายน ตํnาสุดเดือน มีนาคม)
11
๗. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
(๑) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีnกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียน ตัdงใจเรียน
โดยจัดการสอนด้วยวิธีการทีnหลากหลาย เช่น จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน แบบบูรณาการ ให้
มีการทดลองให้ได้ปฏิบัติจริง แบบอภิปราย ฯลฯ รวมทัdงพัฒนาห้องสมุดให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เป็ น
สถานทีnค้นคว้าทีnผู้เรียนเข้าใช้ได้ทุกเวลา เพืnอฝึกนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรู้จักศึกษาหา
ความรู้ แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง
(๒) พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดสอนซ่อมเสริม
เป็นรายบุคคล / กลุ่ม และใช้สnือวิจัยแก้ปัญหามากขึdน
(๓) พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนการสอนทnีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทัdงกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนด้วยวิธีการทnีหลากหลายตามสภาพจริงทัdงด้านความรู้
ทักษะ เจตคติ รวมทัdงนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างต่อเนnือง
(๔) ส่งเสริมให้มีการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง
ศูนย์วิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอาคารฝึกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
(๕) จัดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึnงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทnีต้องดำเนินการอย่างต่อเนnือง และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในมาตรฐานทnีอยู่ในระดับ
คุณภาพดีให้คงอยู่ต่อไป และพัฒนาในแต่ละตัวบ่งชีdให้มีผลสัมฤทธิsสูงขึdนปรากฏเป็นภาพแห่ง
ความสำเร็จอย่างชัดเจน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๔
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสามเมืnอ
วันทีn ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการ
12
ประเมิน ๓ ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียนซึnงสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตาม
กลุ่มตัวบ่งชีdมาตรฐานเป็นตารางต่อไปนีd
การศึกษาขัdนพืdนฐาน
( มัธยมศึกษา )
นdำหนัก
( คะแนน )
คะแนน
ทีnได้
ระดับ
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี+มาตรฐาน
ตัวบ่งชีdทnี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทnีดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๔ ดีมาก
ตัวบ่งชีdทnี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทnีพึง
ประสงค์
๑๐.๐๐ ๙.๑๗ ดีมาก
ตัวบ่งชีdทnี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่ รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนnือง ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี
ตัวบ่งชีdทnี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ดี
ตัวบ่งชีdทnี ๕ ผลสัมฤทธิsทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๐.๐๐ พอใช้
ตัวบ่งชีdทnี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทnีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี
ตัวบ่งชีdทnี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตัวบ่งชีdทnี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
๕.๐๐ ๔.๕๔ ดีมาก
13
การศึกษาขัdนพืdนฐาน
( มัธยมศึกษา )
นdำหนัก
( คะแนน )
คะแนน
ทีnได้
ระดับ
คุณภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี+อัตลักษณ์
ตัวบ่งชีdทnี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัdงสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตัวบ่งชีdทnี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทnีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี+มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีdทnี ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพnือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
ตัวบ่งชีdทnี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพnือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทnี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก
คะแนนรวม ๑๐๐ ๘๓.๗๓ ดี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตังบ่งชีd ตัdงแต่ ๘๐ คะแนนขึdนไป ( √ ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชีdทnีได้ระดับดีขึdนไป ๑๐ ตัวบ่งชีd จากทัdงหมด ๑๒ ตัวบ่งชีd ( √ ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชีdใดทnีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน ( √ ) ใช่ ( ) ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขัdนพืdนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
( √ ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ( ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
14
จุดเด่น จุดพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
จุดเด่น
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทnีดี มีนdำหนักส่วนสูงและสมรรถนะทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกกำลังกายสมํnาเสมอ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา
นันทนาการ ด้านดนตรี และนาฏศิลป์ มีความซืnอสัตย์สุจริต มีความกตัญGูกตเวที มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งความรู้ และ
สnือต่างๆ ทัdงภายในและภายนอกสถานศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
รอบตัว สามารถวางแผนทำงานตามลำดับขัdนตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักการทำงาน สามารถปรับตัว
และทำงานเป็นทีมได้
๒. ครูผู้สอนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความมุ่งมันn อุทิศตน
ในการทำงาน สอนตรงตามความรู้ความสามารถ ตามวิชาเอก – โท และตามความถนัด ได้รับการพัฒนา
ตนเองอย่างสมํnาเสมอ
๓. สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ได้รับความร่วมมือจากกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดียิnง ผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล วาง
ตนเป็นแบบอย่างทีnดีแก่ผู้ร่วมงานและชุมชน มีการบริหารจัดการทีnเป็นระบบ มีหลักสูตรสถานศึกษาทีn
เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชน
จุดควรพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ยังไม่
น่าพอใจ โดยเฉพาะการรวบรวมความรู้เดิมแล้วมาสร้างเป็นความรู้ใหม่ ความสามารถในการคิดนอก
กรอบ และความเชืnอมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เนืnองจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพืnอ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสร้างความรู้ใหม่ การคิดนอกกรอบ และการเชืnอมโยง
ข้อมูลยังไม่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลาย และยังขาดความต่อเนืnอง
15
๒. ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะการจัดการเรียนการสอนทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เนืnองจากครูขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ขาดทักษะกระบวนการวัดผลประเมินผล และการวิจัยในชัdนเรียน
๓. การจัดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษา
เนืnองจากสถานศึกษายังขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สืnอเทคโนโลยี และเครืnองคอมพิวเตอร์ยังมีไม่
เพียงพอกับการใช้งานและจำนวนของผู้เรียน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรจัดการเรียนการสอนทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จัด
กระบวนการกลุ่มและการจัดทำโครงงาน การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการทีnหลากหลายตามสภาพจริงอิง
พัฒนาการเรียนรู้ และนำผลมาวิเคราะห์เพnือพัฒนาผลสัมฤทธิsทางการเรียนให้สูงขึdน
๒. สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาอบรมเพืnอพัฒนาตนเองในด้านการ
จัดการเรียนรู้ทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดทำโครงงาน และงานวิจัย ใช้
วิธีการสอนทnีหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะกระบวนการคิด เพnือเพิnมผลสัมฤทธิs
ทางการเรียน โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
๓. สถานศึกษาควรจัดระบบนิเทศภายในให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติพัฒนาสืnอการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดทำนวัตกรรมและบทเรียนสำเร็จรูปให้มากยิงn ขึdน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานทnีให้เอืdอต่อการจัดการเรียนรู้ ร่มรnืนสวยงามน่าอยู่
การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นำข้อเสนอแนะเพืnอการพัฒนาจากการประเมินรอบสาม
ดำเนินการดังนีd
๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง จัดกระบวนการกลุ่มและการจัดทำโครงงาน การวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการทีnหลากหลาย
ตามสภาพจริงอิงพัฒนาการเรียนรู้ และนำผลมาวิเคราะห์เพnือพัฒนาผลสัมฤทธิsทางการเรียนให้สูงขึdน
๒. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการศึกษาอบรมเพืnอพัฒนาตนเองในด้านการ
จัดการเรียนรู้ทีnยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะทีnจะ
นำมาใช้ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน เน้นกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดทำโครงงาน และ
16
งานวิจัย ใช้วิธีการสอนทีnหลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดทักษะกระบวนการคิด เพnือเพิnม
ผลสัมฤทธิsทางการเรียน โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
๓. สถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เน้นการปฏิบัติพัฒนาสืnอการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดทำนวัตกรรมและบทเรียนสำเร็จรูปให้มากยิงn ขึdน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมบริเวณอาคารสถานทnีให้เอืdอต่อการจัดการเรียนรู้ ร่มรnืนสวยงามน่าอยู่ ส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนทีnผู้เรียนแสวงหาความรู้ได้ตามศักยภาพของผู้เรียน
จากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน (สมศ.) ซึnงได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับโรงเรียน จึง
ได้นำผลประเมินดังกล่าวมาร่วมศึกษาวิเคราะห์ ในทุกด้าน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทีn
เกnียวข้อง เพnือกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ทัdงด้านผู้เรียน ด้านครูผู้สอนและผู้บริหาร
โดยมุ่งปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของชาติและความมุ่งหวังของสังคม ชุมชน
ท้องถิnน
จากผลการดำเนินงานทัdงหมดของสถานศึกษา ในอนาคตเป็นการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพืnอการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายการศึกษา ของชาติ ควรมี
ทิศทางการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันซึnงมีความพร้อมใน
ทุกด้าน มีนโยบาย และแผนงานทีnชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นทีnยอมรับของชุมชน
และท้องถิnนโรงเรียนควรจัดกิจกรรมเพnือพยายามปลูกฝัง ฝึกฝนการใฝ่ รู้ใฝ่ เรียนให้เกิดกับนักเรียนทุกคน
และมีความกระตือรือร้นสนใจการเรียนรู้ตลอดเวลา และมีนิสัยรักการอ่าน ฝึกกระบวนการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนมีทักษะความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีทีnทันสมัยตาม
ศักยภาพส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิnน ตลอดจนศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
เพnือให้เกิดจิตสำนึกในความเป็นไทย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทnีมีความสามารถพิเศษเพnือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ในด้านผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ตระหนัก และ
เห็นคุณค่าในด้านการเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ และมีวิสัยทัศน์อย่าง
ต่อเนnือง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสารถ และทักษะทnีจำเป็นตามหลักสูตรทัdง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตลอดจนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและได้รับการ
พัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยี และมีความสามารถ ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพืnอการเรียนรู้ ในด้าน
17
ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนทีn
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงาน การ
ทดลอง การปฏิบัติ และการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีผลิตสืnอการสอนทีnทันสมัย และมี การบูรณาการ
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นสมาชิกสังคมแห่งการพัฒนาตนเอง (social network)
เพืnอให้ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และเผยแพร่สู่องค์กรอย่างต่อเนnือง และควรได้รับการการพัฒนาการ
เขียนแผนการสอน การวิจัยในชัdนเรียน การผลิตสnือนวัตกรรม และมีทักษะในการวัดผล ประเมินผล
18
บทที- 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีความมุ่งมันn ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทnีสองตาม
แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการเพืnอต้องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีทีnทันสมัย ครูมีการพัฒนา
หลักสูตร เทคนิควิธีสอน มีความสามารถในด้านการใช้สืnอนวัตกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษายุค
ใหม่ทnีทันสมัย ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทnีสองดังนัdนโรงเรียนจึงได้ร่วมกันคิด
วิเคราะห์ เตรียมการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างเป็นขัdนตอนเพnือให้สามารถจัดการศึกษาได้
ประสบผลความสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนการรักษาสภาพการเปลีnยนแปลงทีnดีให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนnืองและยังn ยืนอันเป็นความมุ่งหวังของชุมชนสังคม โรงเรียนได้กำหนดนโยบายสร้างฝันทnี
เป็นจริง ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทnีสองโดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนีd
วิสัยทัศน์
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นสถานศึกษาทีnมีคุณภาพ บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพืdนฐานความเป็นไทยและความพอเพียง
พันธกิจ
1. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล
2. พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
4. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
5.
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิdมไหว้ แต่งกายเรียบร้อย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำความรู้ สู่ทักษะชีวิต
19
เป้าหมาย
๑ โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒ ครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
๓ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นคนดี
๔ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทีnมีคุณภาพ มีความพร้อมทุกด้าน
๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีn ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ทีn ๒ พัฒนาบริหารจัดการแนวใหม่
ยุทธศาสตร์ทีn ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีn ๔ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ทีn ๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที! ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทางกรขับเคลื!อนยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- ส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
- จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
- จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
- จัดโครงการรักษาศีล ๕
- ประสานความร่วมมือกับองค์กรท้องถิnนด้านจิตอาสา
- จัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพืnอเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
- ส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
๒. พัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการ
- พัฒนาทักษะความสามารถทางการคิด วิเคราะห์
20
- ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
- ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
- ยกระดับผลสัมฤทธิsทางการเรียน
- พัฒนาทักษะความสามารถการสืnอสารภาษาต่างประเทศ
- ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- ส่งเสริมการคิดค้นออกแบบ พัฒนา สิnงประดิษฐ์
๓. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนให้โดดเด่น
- จัดกิจกรรมโรงเรียน
- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพืdนบ้าน
- ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบพอเพียง
- ส่งเสริมนักเรียนเข้ารับการประเมินความเป็นเลิศด้านต่างๆ
๔. พัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต
- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาภายในและภายนอก
- จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
- ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
- สร้างภูมิคุ้มกันรอบดด้าน
๕. การเสริมสร้างวินัยเชิงบวก
- ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
- ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที- ๒ พัฒนาบริหารจัดการแนวใหม่
แนวทางกรขับเคลื-อนยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศ
- จัดทำระบบสารสนเทศ
21
- พัฒนาระบบเครือข่าย
- จัดระบบนิเทศ ติดตาม
๒. การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- ส่งเสริมงานวิจัย
- สร้างเครือข่ายวิชาการ
๓. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้โปร่งใส
- จัดทำแผนบริหารงบประมาณ
- จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณ
- จัดระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการดำเนินงาน
๔. พัฒนาอาคารสถานทีnและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เอืdอต่อการเรียนรู้
- จัดภูมิทัศน์ให้เอืdอต่อการเรียนรู้
- พัฒนาอาคารสถานทีnให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนรู้
- จัดระบบการสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการแบ่งเขตพืdนทnีในการทำความสะอาดทัdงครูและนักเรียน
๕. สร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีnเข้มแข็ง
- การรู้จักนักเรียนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
- การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน
- การส่งต่อนักเรียน
๖. จัดหาทุนการศึกษาและปัจจัยสนับสนุนนักเรียนอย่างเพียงพอ
- จัดหาทุนการศึกษาเพืnอช่วยเหลือนักเรียนทีnมีฐานะยากจน
- ระดมทรัพยากรหรือปัจจัยสนับสนุนเพืnอช่วยเหลือนักเรียนให้เพียงพอ
๗. มีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม
- จัดให้มีระบบควบคุม กำกับติดตามอย่างสมํnาเสมอ
22
๘. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง
- กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีnมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
- จัดระบบบริการและสารสนเทศ
- ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
- จัดทำรายงานประจำปีทีnเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืnอง
๙. ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้เพืnอพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยในชัdนเรียน
- นำผลการวิจัยมาใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพืnอพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ท -ี ๓ พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ
แนวทางกรขับเคลื-อนยุทธศาสตร์
๑. จัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทีnเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
- วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง
- พัฒนาทักษะผู้เรียนตามจุดเน้น
๒. ส่งเสริมการพัฒนาสืnอและนวัตกรรม
- จัดหารสืnอซอฟแวร์ สำหรับจัดการเรียนรู้ อย่างเพียงพอตามความต้องการของ
บุคลากร
- จัดให้มีการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Internet สำหรับครู นักเรียน เพืnอให้มี
23
ความรู้ ทักษะในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการผลิตและการใช้ CAI Couse wave. VDO. VCD
๓. พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพืnอการเรียนรู้
- พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีในโรงเรียนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงอย่างทัวn ถึง
โดยเดินระบบ เครือข่ายไร้สายและเดินระบบแลนด์เพิnม
- จัดระบบข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยี ทุกกลุ่มงานสามารถเชืnอมโยงข้อมูลถึงกันได้
- จัดระบบ Internet ในการสืบค้นข้อมูล สำหรับครูและนักเรียนได้สืบค้น และการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ
๔. พัฒนาทักษะความสามารถในการสืnอสารภาษาต่างประเทศเพืnอการเรียนรู้
- ครูและบุคลากรวางแผนการพัฒนาทักษะการสืnอสารภาษาต่างประเทศด้วย
ID PLAN
๕. พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ครูและบุคลากรพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูทัdง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านต่อ
ตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อผู้รับบริการ ต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และต่อสังคม
๖. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการวิจัยเพืnอพัฒนาการเรียนรู้
๗. เสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. มีระบบควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
ยุทธศาสตร์ท -ี ๔ พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
แนวทางกรขับเคลื-อนยุทธศาสตร์
๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
- จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
- การปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้มีสืnอ วัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ มีความ
ทันสมัย
24
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวงปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ห้อง
ศิลปะดนตรี และห้องสุขศึกษา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ห้องจริยธรรม ห้องภาษาไทย ห้อง
สังคมศึกษา
- พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นห้องสมุดมีชีวิต ให้ครู นักเรียนได้สืบค้น
ความรู้ไดอย่างหลากหลายและทัวn ถึง
๒. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
- การจัดเขตพืdนทnีในการดูแลความสะอาดของโรงเรียน
- จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด สวยงามเอืdอต่อการเรียน
- จัดกิจกรรม Cleaning Day
๓. พัฒนาอาคารสถานทีn
- จัดภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้สวยงาม
- ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมในบริเวณต่างๆ
- พัฒนาอาคารสถานทีnให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนรู้
- จัดระบบการสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิnน
- ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิnน
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครnืองมือเครnืองใช้ทnีแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิnน
ยุทธศาสตร์ท -ี ๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แนวทางกรขับเคลื-อนยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมค่ายการอ่าน
- จัดกิจกรรมค่าย Walk Rally การอ่าน
- จัดกิจกรรมค่าย เรารักษ์ภาษาไทย
๒. สนับสนุนการแลกเปลีnยนเรียนรู้ทางวิชาการ
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการทัdงครูและนักเรียน
25
๓. สร้างสังคมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
- พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีในโรงเรียนให้บุคลากรสามารถเข้าถึงอย่างทัวn ถึง
โดยเดินระบบ เครือข่ายไร้สายและเดินระบบแลนด์เพิnม
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศทnีมีประมิทธิภาพอยู่เสมอ
๔. ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
- จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
- จัดกิจกรรมตักบาตรในโรงเรียน ในวันสำคัญต่างๆ
๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิถีพอเพียง
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกีnยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
- บูรณาการการเรียนรู้เกีnยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชาการ
๖. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพืnอยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ประชุมผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายเพืnอยกระดับคุณภาพการศึกษา
๗. จัดค่ายวิชาการตามความสนใจ
- จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิnมเวลารู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
๘. พัฒนาแกนนำนักเรียนเพืnอสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานสภานักเรียน
๙. จัดกิจกรรมชุมนุมทางวิชาการตามความสนใจ
- จัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนได้เลือกตามความสนใจ
๑๐. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมของโรงเรียน
- จัดกิจกรรมทnีส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิnนทัdงในโรงเรียนและชุมชน
26
บทที- ๓
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที- ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้ าหมายท -ี ๑ ร้อยละ ๙๐ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานบนพืdนฐานความเป็นไทยและความพอเพียง
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
๑.๑ โครงการสวดมนต์
หมู่สรภัญญะ
๑. เพืnอให้นักเรียนทุกคนได้สวด
มนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ
๒. เพืnอให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ
๓. เพืnอให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อ
ต่อสถาบันขาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมสวดมนต์หมู่
ทำนองสรภัญญะ
๒. นักเรียนทุกคนได้ฝึกสมาธิ ควบคุมจิตใจ
ของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ในการ
ดำรงชีวิตประจำวันได้
๓. นักเรียนทุกคนได้แสดงออกซึnงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
27
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑.๒ โครงการค่าย
คุณธรรม
๑. เพืnอให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมทีnดีงาม
๒. เพืnอให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา
๓. เพืnอให้นักเรียนสามารถนำ
หลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญญาทัdง
ทางด้านการเรียนและด้านอืnน ๆ
๑. นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทีnดีงาม ร้อยละ
๙๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะทีnพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
๓. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในการ
แก้ปัญญาทัdงทางด้านการเรียนและด้านอnืน ๆได้
ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
๑.๓ โครงการ วัน
สำคัญทางศาสนา
๑. เพืnอให้นักเรียนได้รู้จักประวัติ
และความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ
ทางศาสนา
๒. เพืnอให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาทัdง
ในโรงเรียนและชุมชนจัดขึdน
๑. นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม ทีnดีงาม ร้อยละ
๙๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะทีnพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
28
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑.๔ โครงการรักษาศีล

๑. เพืnอให้นักเรียนทุกคนได้
ร่วมกันรักษาศีล ๕
๒. เพืnอให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
๓. เพืnอสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในเรืnองค่านิยม ๑๒ ประการ
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ
รักษาศีล ๕
๒. นักเรียนทุกคน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตนตามนโยบายของ
รัฐบาลในเรืnองค่านิยม ๑๒ ประการ
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
๑.๕ โครงการประสาน
ความร่วมมือกับ
องค์กรท้องถิ-นด้านจิต
อาสา
๑. เพืnอให้นักเรียนมีจิตอาสาใน
การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนและชุมชน
๒. เพืnอเชืnอมความสัมพันธ์ทีnดีกับ
ชุมชนและองค์กรท้องถิnน
๓. เพืnอให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง
๑. นักเรียน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียนและชุมชน ร้อยละ ๘๐
ขึdนไป
๒. นักเรียนมีความสัมพันธ์ทีnดีกับชุมชนและ
องค์กรท้องถิnน ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
๓. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่า
ในตนเอง ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๓
๑. ๖ โครงการ กิจกรรม
หน้าเสาธง เพื-อ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
๑. เพืnอให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมทีnดีงาม
๒. เพืnอให้นักเรียนได้ฝึกภาวะผู้นำ
และกล้าแสดงออก
๓. เพืnอให้นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อต่อสถาบันขาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมทีnดีงาม
๒. นักเรียนทุกคนได้ฝึกภาวะผู้นำและกล้า
แสดงออก
๓. นักเรียนทุกคนได้แสดงออกซึnงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
๑.๗ โครงการ ส่งเสริม
ค่านิยมหลักคนไทย
๑๒ ประการ
๑. เพืnอให้นักเรียนมีค่านิยมหลัก
คนไทย ๑๒ ประการ
๒. เพืnอสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลในเรืnองค่านิยม ๑๒ ประการ
๑. นักเรียนทีnเข้าร่วมโครงการ มีค่านิยมหลัก
๑๒ ประการ ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนทีnเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ในกิจกรรมต่างๆทีnทางโรงเรียนจัด ร้อยละ ๙๐
ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
29
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๒. พัฒนาทักษะ
ความสามารถทาง
วิชาการ
๒.๑ โครงการพัฒนา
ความสามารถทางการ
คิด วิเคราะห์
๑. เพืnอให้นักเรียนได้พัฒนา
ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์
๒. เพืnอให้นักเรียนได้รู้จักความถนัด
และความสามารถ ทางด้านการคิด
วิเคราะห์ ของตนเอง
๑. นักเรียนทีnเข้าร่วมโครงการไดรับการพัฒนา
ความสามารถทางการคิด วิเคราะห์ ร้อยละ
๘๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนทีnเข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์
ความสามารถทางด้านการคิด วิเคราะห์
ของตนเองได้ ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๒ โครงการส่งเสริม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
๑. เพืnอให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ
๒. เพืnอให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถ
ของตนเอง
๑. นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
๒. เพืnอให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ความรู้ความสามารถของตนเอง ร้อยละ ๘๐
ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๓ โครงการ ค่าย
วิชาการ
๑. เพืnอให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรม ค่ายวิชาการ
๒. เพืnอให้นักเรียนเห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ
ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนทีnเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิชาการ เห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๔ โครงการ
ส่งเสริมการแสวงหา
ความรู้โดยใช้
เทคโนโลยี
๑. เพืnอให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
๒. เพืnอให้นักเรียนเลือกใช้
เทคโนโลยีเพืnอการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
๑. นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีเพืnอการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
30
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๒.๕ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิQ
ทางการเรียน
๑. เพnือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิs
ทางการเรียนสูงขึdน
๒. เพืnอให้นักเรียนมีคะแนนผลการ
ทดสอบ ระดับชาติ O –NET สูงขึdน
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิsทางการเรียนสูงขึdน
ร้อยละ ๗๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติ O –NET สูงขึdน ร้อยละ ๕๐
ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
๒.๖ โครงการ พัฒนา
ทักษะความสามารถ
ด้านการสื-อสาร
ภาษาต่างประเทศ
๑. เพืnอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านการสืnอสาร
ภาษาต่างประเทศ
๒. เพืnอให้นักเรียนกล้าแสดงออก
ด้านการสืnอสารภาษาต่างประเทศ
๑. นักเรียนมีทักษะความสามารถ
ด้านการสืnอสารภาษาต่างประเทศ
ร้อยละ ๕๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนกล้าแสดงออก ด้านการสืnอสาร
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ ๕๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๗ โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
๑. เพืnอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน
๒. เพืnอให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน
๑. นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน ร้อยละ
๗๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ ๗๐ ขึdน
ไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๘ โครงการ
ส่งเสริมการคิดค้น
ออกแบบ พัฒนา
สิ-งประดิษฐ์
๑. เพืnอให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
การคิดค้นออกแบบ พัฒนา
สิnงประดิษฐ์
๒. เพืnอให้นักเรียนรู้จักนำ
เทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบ
พัฒนาสิnงประดิษฐ์
๑. นักเรียนมีทักษะด้านการออกแบบ พัฒนา
สิnงประดิษฐ์ ร้อยละ ๕๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยี มาช่วยใน
การออกแบบพัฒนาสิnงประดิษฐ์ ร้อยละ ๕๐
ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
31
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๓. เสริมสร้าง
อัตลักษณ์นักเรียน
ให้โดดเด่น
๓.๑ โครงการ จัด
กิจกรรมในโรงเรียน
๑. เพืnอให้นักเรียนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
๒. เพืnอเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
นักเรียนให้โดดเด่น
๑. นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ
๒. นักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ มีอัตลักษณ์โดดเด่นตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๓.๒ โครงการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
พื+นบ้าน
๑. เพืnอให้นักเรียนได้รู้จัก
ศิลปวัฒนธรรมพืdนบ้านในท้องถิnน
๒. เพืnอส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพืdนบ้านในท้องถิnน
๑. นักเรียนมีมีความรู้เกีnยวกับศิลปวัฒนธรรม
พืdนบ้านในท้องถิnน ร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนเห็นความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมพืdนบ้านในท้องถิnน และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมอนุรักษ์ ร้อยละ ๘๐ ขึdน
ไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๓.๓ โครงการ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง
๑. เพืnอให้นักเรียนได้เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพืnอให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตาม
แนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๓. เพืnอให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๐
ขึdนไป
๓. นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
32
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๓.๔ โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนเข้ารับ
การประเมินความเป็น
เลิศ
๑. เพืnอให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ
๒. เพืnอส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับ
การประเมินความเป็นเลิศในด้าน
ต่างๆ
๑. นักเรียนทีnเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนได้เข้ารับการประเมินความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๔. พัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต
๔.๑ โครงการส่งเสริม
กีฬาภายในและ
ภายนอก
๑. เพืnอให้นักเรียนได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทัdงภายในและภายนอก
๒. เพืnอส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬาเพิnมขึdน
๑. นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ทัdงภายในและภายนอก ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๔.๒ โครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน
๑. เพืnอให้นักเรียนได้รับการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๒. เพืnอส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา
สมรรถภาพทางกาย
๑. นักเรียนทุกคนได้ได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๔.๓ โครงการส่งเสริม
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
๑. เพืnอให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
๒. เพืnอส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
ให้สูงขึdน
๑. นักเรียนทุกคนได้แสดงความ
สามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถ
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาให้สูงขึdน ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
33
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๔.๔ โครงการทัศน
ศึกษาเพอ-ื การเรียนรู้
๑. เพืnอให้นักเรียนได้มีโอกาสไป
ทัศนศึกษาเพืnอการเรียนรู้นอก
สถานทีn
๒. เพืnอส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
๑. นักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษาเพืnอ
การเรียนรู้นอกสถานทีn
๒. นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๕. การเสริมสร้างวินัย
เชิงบวก
๕.๑ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมจิตอาสา
๑. เพืnอส่งเสริมให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
๒. เพืnอเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน
๑. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร้อยละ
๘๐ ขึdนไป
๒. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ทีnดีต่อกัน
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๕.๒ โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย
๑. เพืnอให้นักเรียนได้มีความรู้
เกีnยวกับประชาธิปไตย
๒. เพืnอพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
๓. เพืnอเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี
๑. นักเรียนมีความรู้เกีnยวกับประชาธิปไตย
ร้อยละ ๙๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนมีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
๓. นักเรียนมีความรักความสามัคคีในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๒
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๕.๓ โครงการ
ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
๑. เพืnอให้นักเรียนได้มีโอกาสรับ
ความรู้ทางด้านวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอก
๒. เพืnอเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับ
โรงเรียน
๑. นักเรียนมีความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ จาก
หน่วยงานภายนอก ร้อยละ ๘๐
๒. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีnดีกับหน่วยงาน
ภายนอก
๓. โรงเรียนได้รับงบประสานสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
34
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๖. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
๖.๖ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๑. เพอ-ื ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิQ
ทางการเรียนใน ๘ กลุ่มสาระฯ
สูงขึ+น
๒. เพื-อให้นักเรียนใช้ทักษะการ
เรียนรู้ทั+ง ๘ กลุ่มสาระฯ ค้นคว้าหา
ความรู้เพม-ิ เติมได้อย่างมีถูกต้อง
เหมาะสมตามสถานการณ์พร้อมใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และ
นำเสนอผลงาน
๓. เพอ-ื พัฒนาครูใน ๘ กลุ่มสาระ
ฯ ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิ-งขึ+น
๑. นักเรียนมีผลการเรียนทั+ง ๘ กลุ่มสาระฯ มี
ระดับผลการเรียน ๑ ขึ+นไปร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนใช้ทักษะการเรียนรู้ทั+ง ๘ กลุ่ม
สาระฯ ค้นคว้าหาความรู้เพม-ิ เติม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
๓. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที-เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล
มาตรฐานทีn ๑
ข้อทีn ๑.๑ ,๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
35
ยุทธศาสตร์ที- ๒ พัฒนาบริหารจัดการแนวใหม่
เป้าหมายที- ๒ ร้อยละ ๙๐ สถานศึกษาการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑. พัฒนาระบบสาร
สานเทศ
๑.๑ โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ
๑. เพืnอพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีเพืnอการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้เข้าถึง
และใช้ ICT ในการเรียน
๒.จัดระบบสารสนเทศให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
๑. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศทีnเป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้อย่างทันสมัย
๒. นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี
เพืnอการเรียนรู้
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยีในการทำการจัดการ
อย่างเพียงพอ
๕. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายทีnเชืnอมโยงภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
๑.๒ โครงการพัฒนา
ระบบนิเทศติดตาม
๑. เพืnอพัฒนาระบบงานนิเทศ
ติดตาม
๒. เพืnอกำกับติดตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑. โรงเรียนมีระบบงานนิเทศ ติดตามทีnเป็น
ระบบ
๒. กระบวนการกำกับติดตามมีประสิทธิภาพ
๓. โรงเรียนนำผลการนิเทศ ติดตามมาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
36
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๒. การวางแผน
พัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ
๒.๑ โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
๑. เพืnอปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ
๒. นำหลักสูตรท้องถิnนมาบูราการ
เข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทีnมีคุณภาพ
๒. บูรณาการนหลักสูตรท้องถิnนเข้ากับหลัก
สูตรสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
๓. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงใจ
หลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
๒.๒ โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
๑. เพืnอประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุ
เคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ
๑. โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์บริหาร
จัดการศึกษา ภายใต้โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ มี
คุณภาพประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา
ร้อยละ ๘๕ ขึdนไป
๒. ครูมีวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ฝ่าย / กลุ่มสาระ /งาน ดำเนินงานทีnได้รับ
มอบหมายสอดคล้องกับมาตรฐานทีnกำหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๕
๔.โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชนและ
สามารถนำชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn
๑,๒,๓ และ ๔
๒.๓ โครงการส่งเสริม
งานวิจัย
๑. เพืnอส่งเสริมงานวิจัยเกีnยวกับการ
จัดการศึกษา
๒. เพืnอนำผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. โรงเรียนมีงานวิจัยทีnมีคุณภาพ
๒. โรงเรียนมีการนำผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑, ๒, ๓
37
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๒.๔ โครงการสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ
๑. เพื-อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
๒. เพื-อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน
๓. เพื-อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑. โรงเรียนมีเครือข่ายทางวิชาการที-มีคุณภาพ
๒. ครูและบุคลากรมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน ร้อยละ ๘๐
๓. โรงเรียนสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ+นได้
มาตรฐานที- ๑
ข้อ ๑.๑
มาตรฐานที- ๒
ข้อที- ๑,๒,๓
มาตรฐานที- ๓
ข้อที- ๑, ๒, ๓
๓. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้
โปร่งใส
๓.๑ โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
๑. เพืnอให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีnอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
๑. นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจ
ผลการบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
38
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)ของโครงการ/
กิจกรรม
สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๒. เพืnอจัดระบบโครงสร้างการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม
๓. เพืnอวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ใน
การจัดการศึกษา กำหนดทิศทางการ
พัฒนาโรงเรียน
๔. เพืnอนำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๕. เพืnอยกระดับและพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทีnเป็นรูปธรรม ได้แก่แผนปฏิบัติ
ราชการ ๓ ปีนโยบายและจุดเน้นการจัดการ
ศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทัdง
รายงานผลการดำเนินงาน
๓. โรงเรียนมีการจัดระบบโครงสร้างการ
บริหารจัดการ อย่างเหมาะสม
๓.๒ โครงการสร้าง
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง
๑. เพืnอจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
๔. พัฒนาอาคาร
สถานที- ให้เอื+อต่อการ
เรียนรู้
๔.๑ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที-และ
สภาพแวดล้อม
๑. เพืnอพัฒนาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนทีn
มันn คงสะอาดปลอดภัย มีสิnงอำนวย
ความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพ
ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืnน
๑. ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ มีภูมิทัศน์สวยงาม
ร่มรืnนอาคารสถานทีnสะอาด เพียงพอ
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
ทันสมัย
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
39
ยุทธศาสตร์ท -ี ๓ การพัฒนาครูสู่ความเป็ นมืออาชีพ
เป้ าหมายท -ี ๓ ร้อยละ ๙๐ ครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีการพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นครูมืออาชีพ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ตนเอง
๑. เพืnอพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าทnีทnีได้รับมอบหมายยิงn ขึdน
๒. เพืnอเพิnมศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีnให้บุคลากรอย่าง
ต่อเนืnอง
๑. บุคลากรพัฒนาตนเองโดย
การอบรมประชุม สัมมนา ฯ
คนละไม่น้อยกว่า ๒๐ ชัnวโมง
ต่อปี
๒. บุคลากรศึกษาดูงานนอก
สถานทnีอย่างน้อยปี ละ ๑ ครัdง
๓. ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าทีnอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
๒ โครงการพัฒนาครูสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
๑. เพืnอพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลดังn ครูมืออาชีพ
๑. มีความรู้ความเข้าใจมี
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทัdงด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะทีnพึงประสงค์
๒. นำความรู้ไปวิเคราะห์
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็น
รายบุคคล
๓. สามารถออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ทีnตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๔. มีความสามารถใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓
40
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๕. มีการวัดและประเมินผล
ด้วยวิธีการทีnหลากหลาย
๖. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา
แก้ไขปัญหาผู้เรียนทัdงด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิต
๗. มีการวิจัยเพืnอพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และนำผลไป
พัฒนาการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
๘. ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีnดี
๙. นำความรู้ความสามารถมา
พัฒนางานในหน้าทีnได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
๓ โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการและนันทนาการ
บุคลากร
๑. เพืnออำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
๑. ครู ๑๘ คน ได้รับการบริการ
ด้วยความพึงพอใจ
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
๔ โครงการพัฒนาสื-อและ
นวัตกรรม
๑. เพืnอให้ครูได้พัฒนาสืnอและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
๒. ครูสามารถเลือกใช้สืnอและ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
๓. ครูสามารถนำสืnอและ
นวัตกรรมการสอนมาเป็น
ผลงานทางวิชาการได้
๑. สืnอและนวัตกรรมการเรียน
การสอนของครูทnีพัฒนาขึdนมี
ประสิทธิภาพ
๒. ครู ร้อยละ ๙๐ สามารถ
เลือกใช้สืnอและนวัตกรรมได้
อย่างเหมาะสม
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
41
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๕ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถในการสื-อสาร
ภาษาต่างประเทศ
๑. เพืnอให้ครูได้พัฒนา
ความสามารถในการสืnอสาร
ภาษาต่างประเทศ
๒. ครูสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย
๑ ภาษา
๑. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการสืnอสาร
ภาษาต่างประเทศ
๒. ครู ร้อยละ ๕๐ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย
๑ ภาษา
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
๖. โครงการวิจัยเพื-อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๑. เพืnอให้ครูทำวิจัยในชัdนเรียน
เพืnอแก้ปัญหาการเรียนการสอน
๑. ครูทุกคนมีวิจัยอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ เรืnอง
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
๗. โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๑. เพืnอให้ครูมีขวัญกำลังใจทีnดี
ในการปฏิบัติงาน
๒. เพืnอสร้างความรักและ
สามัคคีในหมู่คณะ
๓. เพืnอส่งเสริมครูเข้ารับการ
ประเมินผลงานทางวิชาการใน
การเลืnอนวิทยฐานะ
๑. ครูทุกคนมีมีขวัญกำลังใจทีnดี
๒. ครูมีความรักและสามัคคีกัน
สามารถทำงานเป็นทีมได้
มาตรฐานทีn ๓
ข้อทีn ๑,๒,๓
42
ยุทธศาสตร์ที- ๔ การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
เป้ าหมายท -ี ๔ ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่ มีภูมิทัศน์
สวยงาม ร่มรnืน อาคารสถานทnีสะอาด เพียงพอ ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการทันสมัย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที-และสภาพแวดล้อม
เพืnอพัฒนาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนทีn
มันn คงสะอาดปลอดภัย มีสิnง
อำนวยความสะดวก พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรืnน
ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาให้น่าอยู่
มีภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรืnนอาคาร
สถานทีnสะอาด เพียงพอ
ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการทันสมัย
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
๒. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพnือสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัdง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ทัdง
ภายในและภายนอกเพืnอ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษาชุมชน
และองค์กรทีnเกีnยวข้อง
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
๓. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
๑. เพืnอจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
43
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๔. งานพัฒนาและใช้สื-อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
๑. เพืnอพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีเพืnอการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้เข้าถึง
และใช้ ICT ในการเรียน
๒. เพืnอพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
๑. นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงการ
ใช้เทคโนโลยี เพืnอการเรียนรู้
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ได้รับ
การพัฒนาทักษะความสามาร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. โรงเรียนมีเทคโนโลยี
ในการทำการจัดการอย่างเพียงพอ
๕. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายทีn
เชืnอมโยงภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
๑. เพืnอพัฒนาห้องเรียน
อิเลคทรอนิคส์ ( Resouse center)
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีnทันสมัย
๒. เพืnอพัฒนาห้องสมุดของ
โรงเรียนให้เป็นห้องสมุดมี
ชีวิตให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้
๓. เพืnอพัฒนาศูนย์อาเซียน
ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทีn
รองรับการพัฒนานักเรียนให้
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๑. โรงเรียนมีห้องอิเลคทรอนิคส์ทีn
ทันสมัย ใช้จัดการเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนมีห้องสมุด มีชีวิตทีn
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๓. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
ทีnมีคุณภาพ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
44
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๔. เพืnอนำแหล่งเรียนรู้
ภายนอกมาใช้ในการจัดการ
เรียนตามหลักสูตรและพัฒนา
ทักษะความสามารถของ
นักเรียน
๕. เพืnอพัฒนาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
๖. โครงการ Cleaning Day ๑. เพืnอพัฒนาห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้
สะอาดอยู่เสมอ
๒. เพืnอให้นักเรียนทุกคนได้
ร่วมมือกันทำงาน เกิดความ
รัก ความสามัคคี และความ
ภาคภูมิใจ
๑. อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่างๆ แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน สะอาดอยู่เสมอ
๒. นักเรียนทุกคนได้ร่วมมือกัน
ทำงาน เกิดความรัก ความสามัคคี
และความภาคภูมิใจ
มาตรฐานทีn ๒
ข้อทีn ๑,๒,๓,๔
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๒
45
ยุทธศาสตร์ที- ๕ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
เป้าหมายที- ๕ ร้อยละ ๘๐ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๑. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
๑. เพืnอส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน
๒. เพืnอให้นักเรียนสามารถ
อ่าน คิดวิเคราะห์สรุป
ใจความสำคัญได้
๓. เพืnอให้นักเรียนนำความรู้
จากการอ่านไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
๔. เพืnอรณรงค์ให้นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๕. เพืnอให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมของ
ห้องสมุดอย่างหลากหลาย
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีนิสัยรัก
การอ่าน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืnอง
๒. ห้องสมุดให้บริการสืnอและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทnีเอืdอให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
๒. โครงการสุนทรียะเสริม
ศักยภาพ / สร้างความสุข
๑) เพnือให้ผู้เรียนซาบซึdง รับรู้
ในคุณค่า คือ มีอารมณ์
ความรู้สึกในสิnงทnีดีงามทาง
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
๒) เพืnอฝึกฝนทักษะทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ตาม
ความสนใจ
๑) นักเรียนมีความซาบซึdง รับรู้ใน
คุณค่าหรือมีอารมณ์ ความรู้สึกใน
สิnงทnีดีงามทางศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
๒) นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ ตามความสนใจ
๓) นักเรียนสามารถแสดงผลงาน
จากการเรียนรู้ตามความสนใจ
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
46
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๓) เพืnอเผยแพร่และการ
พัฒนา
๔) เพืnอให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจ
๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย
๑. เพืnอส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย
ให้นักเรียนโรงเรียนเนินขาม
รัฐประชานุเคราะห์ทุกคน
๒. เพืnอส่งเสริมให้นักเรียนมี
บทบาทในการสร้างสรรค์
พัฒนาตนเองและใช้ชีวิตทีnดี
งามตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการและ
ตามจุดหมายของหลักสูตร
๑. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีnพึงประสงค์ ร้อยละ
๘๐ ขึdนไป
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึdนไป
เป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ๘ ประการ
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
๔. โครงการคนดีศรีเนินขาม ๑. เพืnอพัฒนานักเรียนให้มี
ลักษณะทีnพึงประสงค์เป็น
แบบอย่างทีnดี
๒. เพืnอสร้างเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ทีnดีให้กับนักเรียน
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
เป็นแบบอย่างทีnดีด้านคุณธรรม
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ผ่านการประเมินคุณลักษณะทีn
พึงประสงค์เป็นเด็กดีศรีเนินขาม
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
47
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๕. โครงการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
๑. เพืnอให้นักเรียนสามารถ
สืบค้นหาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิnนใน
อำเภอเนินขาม
๒. เพืnอพัฒนาความสามารถ
และทักษะของผู้เรียนจากการ
เรียนรู้จากศูนย์การศึกษาเนิน
ขาม
๓. เพืnอให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิnน
๑. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ทุกคนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
จำนวน ๕ แห่ง
๒. นักเรียนทุกกลุ่มมีผลงาน
รายงาน โครงงาน ทีnได้จาก
การศึกษาแหล่งเรียนมา
แลกเปลีnยนเรียนรู้ร่วมกัน
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
๖. โครงการแลกเปลย-ี นเรียนรู้
ทางวิชาการ
๑. เพืnอให้นักเรียนได้
แลกเปลีnยนเรียนรู้ทางวิชาการ
กับโรงเรียนในเครือข่าย
๒. เพืnอให้นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
๑. นักเรียนทุกคนได้แลกเปลีnยน
เรียนรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนใน
เครือข่าย
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทางวิชาการ ร้อยละ ๘๐
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
48
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที- /ตัวบ่งชี+)
๗. โครงการพัฒนาเยาวชนเชิง
บวก
- การพัฒนาด้านความรู้
ความสามารถ
- การพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
- การพัฒนาด้านพฤติกรรม
- การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
สังคม
- การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
อารมณ์และความสุข
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิs
ทางการเรียนสูงขึdน
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามความสนใจ
ความถนัดของตน
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ มีคุณธรรมจริยธรรม
ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ได้อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
๕. นักเรียนมีทักษะคิดการคิด
อย่างหลากหลาย
๖. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา
เสริมสร้างสังคม
๗. นักเรียนรู้จักปรับตัวและ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข
๘. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของโรงเรียน
๑. นักเรียนร้อยละ 60 ได้ร่วม
กิจกรรมการพัฒนานักเรียนตาม
สนใจ
๒. นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๓. นักเรียนร้อยละ 80 เป็นคนมี
คุณธรรมจริยธรรม
๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้
๕. นักเรียนมีทักษะการคิดทีn
หลากหลาย
๖. นักเรียนมีผลสัมฤทธิsทางการ
เรียนสูงขึdน
๗. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถของตนเองอย่างมี
คุณค่าและมีความมันn ใจในการ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
๘. นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับ
สิnงแวดล้อม วัฒนธรรมทางสังคม
ได้ดี
มาตรฐานทีn ๑
ข้อ ๑.๑ , ๑.๒
มาตรฐานทีn ๓
ข้อ ๑,๒,๓
49
บทที- 4
การนำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี สู่การปฏิบัติ
เพืnอให้การนำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปีของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดำเนินการ
เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จทัdงกระบวนการ และผลลัพธ์ จึงมีแนวทางการ
บริหารจัดการดังนีd
๑. เตรียมความพร้อมของครู นักเรียน และผู้เกnียวข้องทัdงภายในและภายนอกด้วยการสร้างความ
ตระหนักให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและการบริหารจัดการ
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
จุดเน้นของสถานศึกษา
๑.๒ จัดการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/
โครงการและกิจกรรมทีnจะดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา
๑.๓ แต่งตัdงคณะกรรมการรับผิดชอบตามแผนปฏิบัติราชการ และแต่งตัdงคณะทำงานแต่ละ
ฝ่ ายอย่างชัดเจน พร้อมทัdงระบุแนวทางปฏิบัติงาน
๒. วางแผนการปฏิบัติงานด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย วิธีดำเนินการ งบประมาณ ผลสำเร็จ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และจัดสิnงอำนวยความ
สะดวก สนับสนุนทรัพยากร
50
๔. ตรวจสอบประเมินผลตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมเป็นระยะ ๆ เพืnอการป้องกันและ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในขณะดำเนินการ
๕. ปรับปรุง พัฒนางานทnีปฏิบัติอยู่เสมอๆ เพnือให้เกิดผลดี
๖. รายงานผลสำเร็จของการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ทีnเกีnยวข้องทราบ
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลเป็นกลไกสำคัญทีnช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะทำให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับ ทีnจะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานทีnผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายทีnกำหนดไว้เพียงใด ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในเรnืองใดบ้าง การติดตามประเมินผลจะต้องสร้างตัวชีdวัด เพnือบ่งชีdถึงความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผน มีการรายงานความสำเร็จตามแผนทีnวางไว้ มีการประเมินตนเอง เพืnอรองรับการ
ประเมินภายนอก
ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
มาตรฐานทีn ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะทีnดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานทีn ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีnพึงประสงค์
มาตรฐานทีn ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนืnอง
มาตรฐานทีn ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
51
มาตรฐานทีn ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีnจำเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานทีn ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อืnนได้และมีเจต
คติทีnดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานทีn ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีnอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานทีn ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีnอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานทีn ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีnอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานทีn ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานทีn ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการทีnส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
มาตรฐานทีn ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีnกำหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรฐานทีn ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
มาตรฐานทีn ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น
ทีnกำหนดขึdน
มาตรฐานทีn ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษาเพืnอ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึdน
52
ภาคผนวก
1.การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยหลัก `Ss ( Mckinseyd
2.การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST
3.คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
53
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วยหลัก `Ss ( Mckinsey)
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน
ยุทธศาสตร์ (Strategy) Z. สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายทีชัดเจน
และสอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ
Z. ขาดการสือสารวิสัยทัศน์ และทิศทาง
ยุทธศาสตร์อย่างทัวถึง
. การทำยุทธศาสตร์ไม่มีการทบทวน
SWOY ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที
เปลียนแปลง
โครงสร้างองค์การ
บริหารงานของ
สถานศึกษา (Structure)
Z. สถานศึกษามีโครงสร้างและสาย
การบังคับบัญชาทีชัดเจน
. สถานศึกษามีระเบียบการทำงาน
และมีการกำหนดภาระหน้าทีของแต่
ละงานอย่างชัดเจน
Z. สถานศึกษามีโครงการใหม่ๆทีมีการแบ่ง
งานและอำนาจไม่ชัดเจน
. บางงานของโรงเรียนยังไม่มีการแบ่งสาย
การบังคับบัญชาทีชัดเจน ต้องใช้บุคลากร
ร่วมกับงานอืน
ระบบองค์กร (System) Z. สถานศึกษามีกฎระเบียบและ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานทีชัดเจน
. โรงเรียนมีการใช้ระบบ ITเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและติดต่อสือสาร
Z. ระเบียบบางอย่างทีใช้ในการปฏิบัติงานไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
. การประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
โรงเรียนมีข้อติดขัด
ทักษะของบุคลากร
(Skill)
Z. บุคลากรส่วนมากมีความรู้และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพครูมานาน
Z. ขาดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
. บุคลากรส่วนมากใช้วิธีการสอนแบบเก่า
ทำให้นักเรียนเกิดความเบือหน่ายในการเรียน
54
คุณค่าร่วมในองค์การ
(Shared Values)
Z. ครูมีความรักและผูกพันในวิชาชีพ
และโรงเรียนเนืองจากปฏิบัติงานมา
นานและครูส่วนมากเป็นคนในชุมชน
Z. ครูบางส่วนทำงานขาดความกระตือรือร้น
และไม่อุทิศตนเพือราชการ
บุคลากร(Staff) Z. ครูมีความรับผิดชอบและทุ่มเทใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
Z. จำนวนบุคลากรน้อยไม่สามารถรองรับ
โครงการต่างๆทีเพิมขึน0
รูปแบบการนำองค์การ
(Style)
Z. มีการกระจายอำนาจจากผู้บริหาร
สถานศึกษา
Z. การจัดสรรทรัพยากร(คน,อุปกรณ์
,งบประมาณ)ไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอ
. การมอบหมายงานบางครัง0 ไม่ตรงกับ
ภาระหน้าทีรับผิดชอบ
55
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลัก C-PEST
ปัจจัยภายนอก โอกาส อุปสรรค
ลูกค้า หรือผู้รับบริการ
(Customer)
Z. ผู้ปกครองและนักเรียนมีความ
ต้องการทีจะศึกษาในโรงเรียนเป็น
เลิศวิทยามากขึน0
Z. ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนไม่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
. ผู้ปกครองไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของ
โรงเรียน
สถานการณ์ทาง
การเมือง(Political)
Z. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล
Z. นโยบายจำกัดอัตรากำลังของภาครัฐ ทำให้
ขาดบุคลากรสถานศึกษาทีมีความเชียวชาญ
เฉพาะด้าน
สภาพเศรษฐกิจ
(Economic)
Z. สถานศึกษาสามารถระดมทุน
จากหน่วยงานภายนอกได้มาก
. มีสถานประกอบการหน่วยงาน
ราชการตัง0 อยู่รายรอบบริเวณ
สถานศึกษาเพิมขึน0 ทำให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้
Z. สภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทีถูก
ชะลอตัวจากภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองใน
ปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้น้อยลง
. คนในชุมชนมีค่าครองชีพเพิมขึน0 เนืองจาก
ผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้สถานศึกษาไม่
สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษอืนๆจาก
ผู้ปกครองได้อย่างเต็มที
สภาพแวดล้อม
(Environment)
Z. ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็น
ชุมนุมขนาดเล็ก คนในชุมชนจึงมี
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกันและให้
ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที
Z. มีจำนวนเด็กในวัยเรียนทีอาศัยอยู่ในชุมชน
เป็นจำนวนมากทำให้มีโอกาสเกิดแหล่งมัวสุม
ของเด็กวัยรุ่นได้ง่าย
56
สภาพสังคม(Social) 1. ผู้นำชุมชนให้ความสำคัญกับการ
เฝ้าระวังพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม
Z. พ่อ แม่ ไม่มีเวลาให้กับลูกทำให้เด็กขาด
ความอบอุ่นและก่อให้เกิดปัญหาเยาวชน
. ครอบครัวไม่มีจิตวิทยาในการแนะนำอบรมลูก
ทำให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมเยาวชน
เทคโนโลยี
(Technological)
Z. สถานศึกษามีระบบ IT ที
ทันสมัยรองรับและพัฒนางานการ
บริหารสถานศึกษาได้
Z. สถานศึกษาขาดบุคลากรประจำทีมีความ
เชียวชาญด้านเทคโนโลยีต้องใช้การจ้างพนักงาน
คอมพิวเตอร์
. ขาดการเชือมโยงฐานข้อมูลของสถานศึกษา
กับสำนักเขตพืน0 ทีการศึกษา
57
มาร์ชเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ถินนีเหมาะเจาะ สวยเด่นเป็นสง่า
ร่มรืนฤทัย ไปด้วยหมู่มวลพฤกษา แหล่งวิทยา สถาบันมัธยม
มีหลวงพ่อ พุทธวิโมกข์ ผ่อนคลายทุกข์โศก เป็นหลักชัยชืนชม
อีกสระนำ ฉำชุ่มชืนระรืนภิรมย์ มะสังร่ม บ่มนิสัย จิตใจงาม
ใต้ร่มธง ริวๆ ทิวเขียวเหลือง เนินขามฟูเฟืองกระเดืองเรืองนาม
รําเรียนดี กีฬาเด่น เน้นประจำ คุณธรรมมารยาท วินัยดี
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นามนีไพเราะ เหมาะสมสร้างคนดี
มีนำ ใจใฝ่ มุ่งมัน สามัคคี ดุจน้องพ ี ร่วมอุทรมารดรกัน
58
คณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
1. นายประเสริฐ เงินเนตร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ รองประธานกรรมการ
3. นางรัศมี ทองแว่น รองประธานกรรมการ
4. นายสมอ ทาเอืdอ กรรมการ
5. นายชาตรี ต่ายจันทร์ กรรมการ
6. นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ กรรมการ
7. นางณภัชชา ไกรสิทธิโชค กรรมการ
8. นางอุบลวรรณ กฤษณะพันธ์ กรรมการ
9. นางมยุรีย์ ใจแสน กรรมการ
10. นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงีnยม กรรมการ
11. นางสายฝน มาภรณ์ กรรมการ
12. นางสาวรัตนา จันทรา กรรมการ
13. นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย กรรมการ
14. นางนพมาศ โพโต กรรมการ
15. นางณัฐณิชาช์ พุ่มจำปา กรรมการ
16. นางสาวสุขุมาภรณ์ มลทอง กรรมการ
17. นายเสน่ห์ พันธุ์ดี กรรมการและเลขานุการ
คณะที-ปรึกษา
1. พระครูสิริชโยดม เจ้าอาวาสวัดเนินขาม
2. นายกิตติ อดิสรณกุล ประธานกรรมการการศึกษาขัdนพืdนฐาน
3. นายสมคิด อยู่ชัง ข้าราชการบำนาญ

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

1547017
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
2308
768
6720
1530684
39938
41380
1547017

Your IP: 3.92.28.52
Server Time: 2021-11-30 18:40:36
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.