การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

1. กิจกรรมการต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการ กตปน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ปีการศึกษา 2566

2. กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์