โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง  ต.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ  โดยการนำของท่าน ผอ.ศักดา  ใจตรง  และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 9  ก.ย. 2565