โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท   ได้ทำความตกลงร่วมมือ (MOU) กับทางโรงพยาบาลเนินขาม  ในการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6  ที่มีความสนใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สายการแพทย์  เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ในการด้านการแพทย์  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นายศักดา  ใจตรง และท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนินขาม  ทพ.ยุทธนา พินิจกิจ  ร่วมเป็นสักขีพยาน