โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ของโรงเรียน  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  8  กันยายน  2565