โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้ดำเนินการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่กำหนดให้แต่ละโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน  ทางโรงเรียนจึงได้ทำความร่วมมือและข้อตกลงกับทางวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นทางด้านสายอาชีพให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ของทางโรงเรียน