โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักเรียน โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม