คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

                      คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครอบคลุม 4 ฝ่าย  ดาวน์โหลด 27100420_1_20200922-173828

           ประกอบด้วย

                               1. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ 

                               2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากร 

                               3. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

                               4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานแผนงานงบประมาณ