1. คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  Download 20phsan

      2. บทคัดย่อการบริหารจัดการเรียนรู้  Download 2

      3. บทคัดย่อการประเมินโครงการนิเทศภายใน  Download 1