มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี 2564 - 65

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดังนี้

  1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน – การมาปฏิบัติงานของครูต้องมาทำงานก่อนเวลา 8 นาฬิกา และเวลากลับต้องกลับหลัง เวลา 16.30 นาฬิกา - การลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา - การเข้าสอนต้องเข้า – ออกตรงเวลา - การออกนอกสถานศึกษาต้องขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อน ถึงจะออกนอกสถานศึกษาได้
  2. คุณภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี – การดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาประจ าปี โดยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ - จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่นักเรียน และสถานศึกษาให้มากที่สุด
  3. การป้องกันปัญหาการทุจริต - การใช้งบประมาณ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องช่วยกันรักษาของใช้ส่วนร่วม และใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน - การใช้อำนาจของผู้บริหาร และครูผู้สอนต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การป้องกันการทุจริต ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา โดย ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในโรงเรียน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างในโรงเรียน มี คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงาน โดยปราศจากการทุจริตในทุกแบบ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาการ ทุจริตในสถานศึกษาต่อไป