มาตรฐานการ ให้บริการ

 

คู่มือสำหรับประชาชน

เรื่อง : การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง:ศึกษาธิการ

 

 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน

 1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 1. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
 2. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
 3. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
 1. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม       ☒บริการทั่วไป
 2. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง    ☐ ส่วนภูมิภาค  ☐ ท้องถิ่น       ☒ สถาบันการศึกษา

                   ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)                  ☐ ต่างประเทศ

 1. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ      หน่วยเวลา

 

 1. ข้อมูลสถิติ<<<โรงเรียนเป็นคนกรอก

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)           0

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)         0

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)         0

 

ส่วนของคู่มือประชาชน

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
 2. *ช่องทางการให้บริการ
 • ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

          สถานที่ให้บริการ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เลขที่ 200 หมู่ 8 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  17130

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

     ☒ วันจันทร์     ☒ วันอังคาร     ☒ วันพุธ         ☒ วันพฤหัสบดี  ☒ วันศุกร์

     ☐ วันเสาร์       ☐ วันอาทิตย์

        ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     ☐ มีพักเที่ยง

          เวลาเปิดรับคำขอ          เวลาเปิดรับคำขอ          08.30           

                                      เวลาปิดรับคำขอ           16.30

                                     

          หมายเหตุ: ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน

 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)

1.ให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน

2.โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)

 1. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กำหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

 

 1. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

หน่วยเวลา

(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ  คำขอและเอกสารประกอบคำขอ

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

2

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทำเอกสาร หลักฐานประกอบการย้ายออก

1. หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1)2. ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ

3.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน(ถ้ามี)                      4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

2

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

3

การลงนามอนุญาต

จัดทำหนังสือ เอกสารเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

1

ชั่วโมง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หน่วยเวลาวัน

 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา

 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

 

ฉบับ

1) แสดงหลักฐานการเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่มาทำเรื่องย้าย

2) รับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

แบบคำร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน(พฐ.19)

 

1

 

ฉบับ

 

2

เอกสารยืนยันการรับย้ายจากโรงเรียนปลายทาง

 

1

 

ฉบับ

 

3

เอกสาร หลักฐานแสดงผลการเรียน(ปพ.1)

 

1

 

ฉบับ

 

4

ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ หากย้ายระหว่างภาคเรียน

 

1

 

ฉบับ

ถ้ามี

5

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

 

1

 

ฉบับ

ถ้ามี

6

แบบบันทึกสุขภาพ

 

1

 

ฉบับ

ถ้ามี

 

 1. ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม          

ร้อยละ       ☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)

หมายเหตุ   

 

 1. *ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน

                        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เลขที่ 200 หมู่ 8 ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  17130

 

 • ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

              260 มณีรัตน์ ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000

 

 1. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)

ชื่อเอกสาร   แบบคำร้องขอย้าย

อัพโหลดไฟล์เอกสาร           ☐  ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)

หมายเหตุ   

 

 1. หมายเหตุ

    -    ดาวน์โหลด คู่มือการขอรับบริการสถานศึกษา สำหรับประชาชน   ดาวน์โหลด service_1