นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

                                                                         

                                                      ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                                            นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
                                                        ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                       ……………………………………………………….

               ด้วยโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส  โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ  และเพื่อให้การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ไปสู่จุดหมาย สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมปรับเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงโครงสร้างและการทบทวนบทบาทภารกิจ ส่งเสริมการบริหารราชการแบบบูรณาการ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ดังนี้
                   ๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                       ๑.๑ วางแผนอัตรากำลังสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความขาดแคลนของหน่วยงาน สถานศึกษา
                       ๑.๒ ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของหน่วยงาน สถานศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับโรงเรียน
                       ๑.๓ จัดทำฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
                   ๒. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ
                       ๒.๑ ดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
                       ๒.๒ ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหา ย้าย โอน ของทุกตำแหน่งที่มีการสรรหา ย้าย โอน ให้ทราบโดยทั่วกันทาง I-office และทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางสื่อ Social Media                         
                       ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งครบถ้วนตามองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                   ๓. ด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม
                       ๓.๑ ดำเนินการตามแผนพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างให้สอดคล้องตามความจำเป็น และความต้องการในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
                       ๓.๒ ดำเนินการพัฒนาข้าราการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
                       ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง                                                      
                   ๔. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                       ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
                       ๔.๒ ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
                   ๕. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
                       ๕.๑ ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งมีการควบคุม กำกับ ดูแลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนด
                       ๕.๒ ผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  และตามมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
                       ๕.๓ ผู้บังคับบัญชา ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
                  

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

                                                             

                                                       

               

                                                      (นายศักดา   ใจตรง)                                                      

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์