รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ประจำปีการศึกษา 2564 

  1. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ  https://forms.gle/LuDkprtKFmtHKCtMA

  2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jDk2D_qf0ZCdowZFkzJiBZIpci7jzXRkhBL9EhVHsXQ/edit?resourcekey#gid=1334984357

  3. แผนภูมิแสดงผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  https://datastudio.google.com/reporting/58e3eea6-d311-485a-8523-7d3f1bca85bf/page/Odp3C