วิสัยทัศน์ 

       โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง

พันธกิจ          

๑.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒.  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สื่อ  นวัตกรรม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

๓.  พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ

๔.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  รักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าประสงค์     

๑.  มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๒.  บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  สื่อ  นวัตกรรม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอื้อต่อการเรียนรู้

๓.  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ

๔.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  รักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน