อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด botbatnaty_school

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ  ดาวน์โหลด pragat_obec1