โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้ต้อนรับประธานและคณะกรรมการนิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  โดยการนำของท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ นายสายัณห์  สีทา และท่านศึกษานิเทศก์ ธงชัย  ศีกษานิเทศก์ แคทรียา   ในการนิเทศติดตามผลการดำเนินการของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ผ่านมา
เมื่อวันที่  7 มิถุนายน  2565