รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

 

ส่วนที่ 3

สรุปโครงการ / แผนงาน / รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม

สรุปงบประมาณฝ่ายต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ  2564

          งบประมาณทั้งหมด                                                                           

               1.1   เงินอุดหนุนรายหัว                                             =     1,005,477.00     บาท

               1.2   เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                      =     199,032.00       บาท     

ได้จัดสรรให้แต่ละฝ่าย  ดังต่อไปนี้  

  1. วิชาการ (60%)                                                               =     537,630.00       บาท      
  2. งานทั่วไป (30%)                                                 =     268,815.00       บาท     
  3. สำรอง (10%)                                                                 =     89,605.00         บาท                                                              รวมทั้งสิ้น        =      309,951.00     บาท

 

  1. กลุ่มบริหารวิชาการ =     700,950.00       บาท
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล =      30,000.00        บาท
  3. กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน =      60,000.00        บาท
  4. กลุ่มบริหารทั่วไป =      470,145.00      บาท     

                                                         รวมทั้งสิ้น        =      1,003,695.00 บาท

  1. สำรองจ่าย (10 %)

                                                           รวมทั้งสิ้น       =      89,605.00    บาท

 

1. แผนปฏิบัติการประจำปี ดาวน์โหลด panpatibatkan_65

2. แผนพัฒนาการศึกษา ดาวน์โหลด panpattanaedu_65