หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลด prbkru

2.  ภาระงานข้าราชการ   ดาวน์โหลด parangan

3.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย  ดาวน์โหลด 20kks1

4.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต  ดาวน์โหลด 20kks2

5.  หนังสือหลักเกณฑ์ประเมิน   ดาวน์โหลด lukkainkanpramern