ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์                                

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน

.................................................................................

                 รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

                  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน   รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 

 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
 2. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 3. การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
 4. การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
 6. กรณีเกิดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ
 7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุก 6 เดือน

 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                       

ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2566

                                                       

                                                          ลงชื่อ           

                                                                     ( นายศักดา   ใจตรง )  

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

      

 

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

                                                             ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                      เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
                                                …………………………………..

                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒   คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม) ของข้าราชการในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)
                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ (ระยะเวลา ๕ ปี)  ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จะต้องตอบสนองต่อความต้องกันของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้พิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม
                   ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
                   ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำคัญตามพันธกิจโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์อย่างมีธรรมาภิบาล และยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
                    ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้
                   ๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
                   ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรใน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
                   ๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรรมความร่วมมือ
                             ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ  ในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘)
                             ๕.๒ ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๓ ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๔ ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
                             ๕.๕ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว
                             ๕.๖ ปลุกจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                             ๕.๗ ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามามารถ

                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่   ๑๙  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๖

                                               
                                                          (ลงชื่อ)  
                                                              

                                                                    ( นายศักดา     ใจตรง )
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

ประกาศเจตจำนงฉบับภาษาอังกฤษ

                             

                                      An announcement of Nernkharmratprachanukroa School
                             Intention for Good Governance of Nernkharmratprachanukroa School

                                                …………………………………..
                   Nernkharmratprachanukroa School has given priority to administration with morality and transparency in accordance with the policy (Prime Minister Prayut Chan-o Cha) prescribed on September 12, 2014 related to the government administration with good governance and the prevention and suppression of corruption and misconduct in the government sector according to the Civil Service Code of Ethics 2009, a manual on prevention of conflicts of interest (conflict of interest between personal benefits and common interest) of government officials in Nernkharmratprachanukroa School and in accordance with the Integrity and Transparency Assessment (ITA) of National Anti-Corruption Commission (NACC) and Office of Public Anti-Corruption Commission (PACC)

          Nernkharmratprachanukroa School has studied and developed the development plan to prevent and suppress corruption and misconduct in the government sector in 2021 – 2025 (3 years) which covers transparency and reliability, safety from work fraud, culture, morality in organization, morality in working and internal communication of department. Nernkharmratprachanukroa School  strongly believes that the behavior of government officials and personnel at Nernkharmratprachanukroa School  responds to social needs. It is trusted by the public and expected that all government officials will behave with dignity when performing their duties in accordance with their responsibilities in order to consider and improve their behavior appropriately.

                   I would like to express the intention on behalf of a Nernkharmratprachanukroa School  administrator who is ready to support all government officials and personnel in the school to operate with morality, transparency, and efficient and effective operations. I am ready to protect the interests of the state and give justice to the public equally and equitably.

                   I would like to express my intention to all fellow officials that I will perform administrative duties in the prevention and suppression of corruption in the public sector with awareness of existing responsibilities. I intend to perform duties with full intelligence, competence, and honesty. I am committed to the management in accordance with Nernkharmratprachanukroa School ’s mission under good governance. I stand firmly against all forms of corruption. This is for the best benefit of the public and for doing good together for our King

                    On behalf of the administrators at all levels of Nernkharmratprachanukroa School, I hereby declare the intention that I will operate work with honesty, transparency, good governance, reliability and accountability in order to create confidence in the society that Nernkharmratprachanukroa School  is determined to fight against all forms of corruption. We will adhere to making Nernkharmratprachanukroa School a sustainable clean government organization We will proceed as follows.

 1. 1. Strictly perform all procedures in accordance with the laws, rules, and regulations, as well as encouraging personnel to work in accordance with the laws, rules and regulations as specified.
 2. 2. Cultivate and raise awareness about the values of anti-corruption, know how to distinguish between personal benefits and common interest to instill a sense of morality and prevent corruption in departments as well as having a strong and effective internal balance which will make the personnel in Nernkharmratprachanukroa School aware of bad consequences and danger of corruption to government agencies and the nation in order to create the culture of anti-corruption.
                     3. Do not accept corruption behavior and do not tolerate corruption that causes social sanction which will make the personnel in Nernkharmratprachanukroa School  to be ashamed or afraid to commit corruption.
 3. 4. Instill awareness of students in Nernkharmratprachanukroa School so that they can realize bad consequences and go against corruption.
 4. 5. Guidelines for operations and cooperative activities
                               1 Coordinate and cooperate with various departments for the implementation of national strategy driving on the Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 (2017-2020).
                               5.2 Coordinate within Nernkharmratprachanukroa School  to create a network for prevention and suppression of corruption, establish communication channels, disseminate, and publicize information to support operations as a network for cooperation in the prevention and suppression of corruption.

                             5.3 Conduct research studies, gather knowledge on prevention and suppression of corruption

                             5.4 Provide knowledge about national strategy on prevention and suppression of corruption

                             5.5 Provide advice and guidance as well as monitoring and evaluating such cooperation.
                             5.6 Raise awareness of personnel in operations in terms of morality, ethics, living according to the Sufficiency Economy Philosophy.
                             5.7 Take other actions in all forms of the prevention and suppression of corruption with full capacity.

                            
                                                Announced on        19  May   2023

                                                                     
                                                         

                                                     (Sign)              
                                                              ( MR.sakda       jaitrong )
                                                    Nernkharmratprachanukroa School Director

 

มาตรการป้องกันการรับสินบน