แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ............................................................................

 

ข้าพเจ้า.........................................นามสกุล......................................ตำแหน่ง...........................................................

สังกัด..................................................... ขอรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ได้รับ

รายละเอียดของขวัญฯ

ผู้ให้ของขวัญ

รับในนาม

ภาครัฐ

เอกชน

ประชาชน

อื่นๆ

หน่วยงาน

รายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ......................................... ผู้รายงาน

ตำแหน่ง………………………………

วันที่ ............/............/............

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   

 

 

 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

£ เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้

£ ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน

£ อื่นๆ................................................................

ลงชื่อ ..................................................ผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง................................................

วันที่ ............/............/..........................

หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน

 

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ..........................................................................................................................

ประจำปีงบประมาณ....................................................................................................................................

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วันที่ประกาศ

ข้อมูลการประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

วันที่ดำเนินการ

รูปแบบการดำเนินการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ

จำนวน (ครั้ง)

ผู้ให้ของขวัญ

 

1) หน่วยงานภาครัฐ

 

2) หน่วยงานภาคเอกชน

 

3) ประชาชน

 

4) อื่นๆ

 

รับในนาม

 

1) หน่วยงาน

 

2) รายบุคคล

 

การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ

 

1) ส่งคืนแก่ผู้ให้

 

2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน

 

3) อื่นๆโปรดระบุ

 

 

 

๔.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ...........................................................

(......................................................)

ผู้รายงาน