ข้อมูลเชิงถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

 

ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ตลอดปีการศึกษาที่ผ่าน  ไม่มีเรื่องร้องเรียน