การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท

     1.  การประชุมผู้ปกครอง 

     2.  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 

     3.  การประชุมทำความตกลง MOU กับหน่วยงานอื่น

 

     4.  การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนและท้องถิ่น