คู่มือการปฏิบัติงานบริหาร  4 ฝ่าย

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ

แนวคิดหลักในการบริหารวิชาการ งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพิ่มเติม( ฉบับ2 ) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วย เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มบริหาร ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการ วัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ และ

มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น

 1. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก
 2. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ

 1. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของ

บุคคลครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง

ขอบข่ายภารกิจ

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
 2. การจัดทำทะเบียนและการวัดผล-ประเมินผล
 3. การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 4. การส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
 5. การส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 6. การพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
 7. การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

งานในกลุ่มบริหารวิชาการ

 1. งานบริหารสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
 2. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
 3. งานทะเบียน
 4. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
 6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 7. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 8. งานแนะแนว
 9. งานห้องสมุด
 10. งานวัดผลและประเมินผล
 11. งานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
                                     ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kumeopatibat_vichakarn  

  2.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป

         

  กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไป

  ทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  ๑.    ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน

  ๒.    บริหาร บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานใน บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหาร

  ทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวม บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวมทั้ง วางแผน แก้ปัญหา บริหารควบคุมและการปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งวางแผน แก้ปัญหาใน 

            ๓.  ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำโครงการงาน ควบคุมดูแลให้ดีการจัดทำโครงการงานปกติ ควบคุมดูแล ให้ดีการจัดทำโครงการงานปฏิทินการปฏิบัติงานและประเมินผลงานประจำปีของฝ่าย

            ๔.  ประชุมวางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้เป็นไป ตามจุดมุ่งหมายปรัชญานโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน

  ๕.  วางแผนพัฒนา ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียน ๖.  ส่งเสริมบุคลากรในฝ่าย ให้เข้ารับการสัมมนาศึกษาดูงานตามความเหมาะสม ๗.  ร่วมวางแผนการจัดสถานที่และวิธีการในการจัดกิจกรรมกับฝ่ายอื่นๆ

  ๘.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในฝ่ายบริหารทั่วไป

  ๙.  กำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในสายงาน

  ๑๐.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  ผู้ปกครอง  เป็นงานที่ให้บริการอำนวยความสะดวกกับนักเรียนตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน บริการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมีงานที่เกี่ยวข้องดังนี้

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

  ๑.   ทำหน้าที่ช่วยงานตัวผู้อำนวยการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

  ๒.   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฝ่าย  กำหนดและจัดทำแผนงานฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับ

  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  ๓.   ประสานงานของฝ่ายต่างๆในฝ่ายบริหารทั่วไปและหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อ

  ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ

  ๔.   ร่วมทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆของฝ่ายบริหารเพื่อใช้เป็น

  แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนต่อไป

  ๕.   จัดทำโครงการงานประมาณการงบประมาณและรวบรวมโครงการร่วมกับหัวหน้างานต่างๆ 

  ๖.   ช่วยดูแลงานบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  ๗.   พิจารณาและกลั่นกรองเอกสารที่ในสายงานที่รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป

  ๘.   ประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆตามที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

  ๙.   ช่วยในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียน

  ๑๐.     ช่วยในการเก็บสถิติข้อมูลต่างๆของฝ่ายบริหารทั่วไป

  ๑๑.     ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารทั่วไป

  ๑. งานธุรการ

  ๒. งานอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

  ๓. งานลูกจ้างประจำ

  ๔. งานพัสดุ

  ๕. งานรักษาความปลอดภัย

  ๖. งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน

  ๗. งานโภชนาการ

  ๘. งานสวัสดิการร้านค้า

  ๙. งานโสตทัศนศึกษา

  ๑๐. งานประชาสัมพันธ์ งานพิธีกร

  ๑๑.  งานจราจรในโรงเรียน

  ๑๒.  งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ๑๓.  งานสารสนเทศและพัฒนางานสารสนเทศ

  ๑๔.  งานปฏิคมต้อนรับ

  ๑๕.  งานหัวหน้าระดับชั้น งานครูที่ปรึกษา

  ๑๖.  งานยานพาหนะและงานนักการภารโรง

  ๑๗.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  ๑๘.  งานส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

  ๑๙.  งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

  ๒๐.  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                                           ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่   ดาวน์โหลด kumeopatibat_borihantuapai

   

  3.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   
       

  ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

  1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  1.2 วางแผนการท างานในการจัดท างบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุงานสารบรรณงานการเงิน ครุภัณฑ์ ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  1.4 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการด าเนินการ พร้อมทั้งแก้ไขเสนอต่อฝุายประกันคุณภาพ โรงเรียน

  1.5 ปฏิบัติตามนโยบายที่ฝุายบริหารมอบหมาย

  1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล

  2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.2 ร่วมก ากับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.3 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครอง และครู

  2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล

  2.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  1. ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

  3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ

  3.2 จัดส านักงานให้เป็นศูนย์บริหารงานบุคคลบริการครู

  3.3 ประชุม นิเทศ หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

  3.4 จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการ

  3.5 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล

  3.6 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3.7 ให้ค าปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

  3.8 ประสานงานหัวหน้างานทุกงานในกลุ่มบริหารงาน วางแผนงาน / โครงการ / เพื่อขออนุมัติ แผนประจ าปี

  3.9 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานธุรการ

  4.1 รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรกา 4.2 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ

  4.3 การส่งหนังสือราชการตามก าหนด

  4.4 การโต้ตอบหนังสือราชการและหนังสือที่มีถึงสถานศึกษารวมถึงตรวจทานการยืม การจัดเก็บ และท าลายหนังสือและสรุปข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือราชการในแต่ละปี

  4.5 ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกและภายในโรงเรียน 4.6 จัดท าระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานการประชุม 4.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานบุคลากร

  5.1 ดูแลรับผิดชอบงาน งานบุคลากรของโรงเรียน

  5.2 จัดท าสมุดประวัติของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 5.3 จัดท าการขอเครื่องราชของบุคลากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 5.4 ให้บริการและอ านวยความสะดวกภายในงานบุคลากร

  5.5 รับผิดชอบการเงินภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

  5.6 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

           ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่   ดาวน์โหลด kumeopatibat_bukkalakorn

  4.  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
       

       ขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงบประมาณและงบประมาณ

  1. การจัดท าและเสนอของบประมาณ

           1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

           1.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

           1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

  1. การจัดสรรงบประมาณ

           2.1 การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

          2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ

          2.3 การโอนเงินงบประมาณ

  1. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน
   3.1 การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงาน

           3.2 การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน

  1. การบริหารการเงิน

            4.1 การเบิกเงินจากคลัง

            4.2 การรับเงิน

           4.3 การเก็บรักษาเงิน

           4.4 การจ่ายเงิน

           4.5 การน าส่งเงิน

           4.6 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

  1. การบริหารบัญชี

            5.1 การจัดท าบัญชีการเงิน

            5.2 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน

            5.3 การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

  1. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

           6.1 การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

           6.2 การจัดหาพัสดุ

            6.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 6.4 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ

  1. การประกันคุณภาพการศึกษา
  2. การด าเนินงานธุรการ
  3. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
  4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. กองทุนสวัสดิการ
  6. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
             ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kumeopatibat_pannganngoppraman