การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร  

        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้กำาหนดวัฒนธรรมองค์กร คอ สภาพอ่อนน้อม ยิ้มไหวทักทายกันบนพื้นฐาน วิถีไทย ค่านิยมองค์กร คือ RS.B. ( R : Resposibility = ความรับผิดชอบต่อสังคม S : Success = ความส าเร็จ และB : Belive =ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ)  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเปิดกว้างในการรับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนาองค์กร มีการนิเทศจากหัวหน้าฝ่ายงาน ให้ขวัญและก าลังใจแกบุคลากรอย่างสมาเสมอ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนเชิญบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนใน ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

โดยมีการทบทวนความเหมาะสม และความต้องการตามที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน

รูปแบบของวัฒนธรรมองค์กร  

       โรงเรียนได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการค่านิยมที่ดีงาม และก าหนดสู่คนรุ่นใหม่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาประสงค์ของโรงเรียน โดยมีการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการ สื่อสารในวงกว้างส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่ดีต่อเนื่องบุคลากรมีความผูกพันกับโรงเรียนและทำให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติอย่างมประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนถ่ายทอดและถือปฏิบัติกันมา ได้แก่         

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยก าหนดการประชุมประจ าเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็น และขอเสนอแนะใน การดำเนินงานต่างๆเพื่อนำมาสู่การพัฒนาโรงเรียน 
 2. การสื่อสารที่เป็นรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น การสร้าง Line Group ของโรงเรียนเพื่อส่ง ข่าว เปิดโอกาสในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนใหม่ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
 3. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัลยาณมิตร 
 4. ทำงานแบบพี่สอนน้อง 
 5. อัตลักษณ์ของครูโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 • มีความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำที่ดีที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้นำ
 • สภาพอ่อนน้อม การยิ้มไหวทักทายกันระหว่างบุคลากรทั้งครู และนักเรียน
 1. ธรรมเนียมปฏิบัติของบุคลากรโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 
 • แต่งกายชุดเครื่องแบข้าราชการทุกวันจันทร์
 • แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดประจำท้องถิ่นทุกวันศุกร์
 • แต่งกายชุดกีฬาทุกวันพุธ
 • แต่งกายชุดลูกเสือทุกวันอังคาร
 • แต่งกายสภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นครูและกาลเทศะ
 • ระบบอาวุโส น้องทำความเคารพและศรัทธาพี่
 • การเยี่ยมเยือนบุคลากรกรณีเจ็บป่วย การร่วมงานต่าง ๆ ของครอบครัวบุคลากร
 • การทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมหน้าเสาธง

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาท