อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ยิ้มไหว้  แต่งกายเรียบร้อย   

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำความรู้  สู่ทักษะชีวิต