อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา  ดาวน์โหลด botbatnaty_school

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด pragat_obec1

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด pragat_obec2