อาณาเขตติดต่อ

          ทิศเหนือ          ติดต่อ   ต.เด่นใหญ่ และ ต.ไพรนกยูงอ.หันคา จ.ชัยนาท      

          ทิศใต้             ติดต่อ   ต.บ่อกรุ และ ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

          ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ต.บ้านเชี่ยน  อ.หันคา  จ.ชัยนาท 

          ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ต.กะบกเตี้ย และ ต.สุขเดือนห้า  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท        

ลักษณะภูมิประเทศ

          เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูงเชิงเขาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือการใช้ที่ดิน พื้นที่ในเขตส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตรลักษณะทั่วไปของประชาชน จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ทำกินของตนเอง โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด ๖๐,๙๐๓ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว(นาน้ำฝน) ๔๑,๖๙๐ ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่(ผสม) ๑๓,๖๙๐ ไร่ พื้นที่ปลูกอ้อย ๕,๔๐๐ ไร่ พื้นที่ป่าแดงเสื่อมโทรม ๑๑๗ ไร่ และพื้นที่หมู่บ้าน ๓๔๗ ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอเนินขาม มีภูมิอากาศแบบภาคกลาง อยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู ทำให้แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล

          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดีย ผ่านอ่าวไทย ปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกชุกทั่วไป

          ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากประเทศจีน

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงระหว่างของฤดูมรสุม จึงมีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว ทั่วไปอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๙-๓๐ องศาเซลเซียสฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๙๐.๑๔ มิลลิเมตรต่อปี

          สภาพสังคม

ประชากรส่วนใหญ่ ตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรื่อยมา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีศาสนสถานที่สำคัญๆ หลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่เสมอ

ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบโบราณของชาวตำบลเนินขาม คือ ประเพณีสงกรานต์ สารทลาว

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลเนินขาม มีวัดจำนวน ๒ แห่ง และสำนักสงฆ์จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

          วัดเนินขาม                 หมู่ที่ ๑

          วัดเขาราวเทียนทอง       หมู่ที่ ๑๐

          สำนักสงฆ์บ้านหัวตอ      หมู่ที่ ๗

          สำนักสงฆ์บ้านโป่งมั่ง      หมู่ที่ ๑๒                              

อาชีพประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลเนินขามประกอบอาชีพ

๑.ทำนา

๒.ทำไร่

๓.รับจ้าง

๔.ทอผ้า

ภายในเขตมีการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษานอกระบบโรงเรียน ศูนย์เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ มีดังนี้

การศึกษาในระบบโรงเรียน

          ระดับประถมศึกษา ๒ แห่ง ได้แก่

                    ร.ร. อนุบาลเนินขาม                หมุ่ที่ ๑

                    ร.ร. เขาราวเทียนทอง               หมู่ที่ ๑๐                    

          ระดับมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่

                    ร.ร. เนินขามรัฐประชานุเคราะห์   หมู่ที่ ๘

          ระดับอาชีวศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่

                    วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม         หมู่ที่ ๑๔

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

                    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเนินขาม

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลเนินขาม

                    ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ ห้องสมุดประชาชน จำนวน ๒ แห่ง           

แหล่งน้ำธรรมชาติ

          ๑. ลำน้ำ, ลำห้วย  ๑๕ สาย

          ๒. บึง, หนองและอื่นๆ  ๑๔ แห่ง

ข้อมูลการคมนาคม       

          ถนนสายหันคา-บ้านไร่ เชื่อมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา กับเทศบาลตำบลเนินขาม ถึงตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร(กรมทางหลวง)

          ถนนสายบ้านเนินขาม ตำบลเนินขาม-บ้านหนองศาลา ตำบลเนินขามถึงตำบลเด่นใหญ่ ระยะทางยาวประมาณ ๑๔ กิโลเมตร (กรมทางหลวง)

          ถนนสายบ้านเนินขาม ตำบลเนินขาม-บ้านหนองศาลา ตำบลเนินขาม ถึงบ้านมะขาม-เฒ่า ตำบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางยาวประมาณ ๔ กิโลเมตร (กรมทางหลวง)

การคมนาคมภายในตำบล

          สภาพการคมนาคมทางบกบางส่วนยังเป็นถนนลูกรังใช้เพื่อการลำเลียงพืชผลทางการเกษตร ซึ่งยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ส่วนในชุมชนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีต เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เช่น หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๖, ๘, ๙, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ เป็นต้น

ข้อมูลเศรษฐกิจในชุมชน

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเนินขาม จำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๑๐ ครัวเรือน โดยได้รับบริการจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเนินขาม เป็นสาขาย่อยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  หันคา

การไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข สาขาย่อยพื้นที่ ม.๑ ต.เนินขาม ใช้บริการรับ - ส่ง จดหมายและพัสดุภัณฑ์

ประชาชนในเขตได้รับบริการประปาหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลเนินขาม จำนวน ๑,๒๘๙ครัวเรือน โดยงบประมาณของเทศบาลตำบลในส่วนประปา จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ หมู่บ้าน